Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teknikens idéhistoria, 7,5 hp

Engelskt namn: History of Technology

Denna kursplan gäller: 2021-02-08 och tillsvidare

Kurskod: 1IH047

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2008-08-26

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2021-02-12

Innehåll

Kursen behandlar ur idé- och teknikhistoriskt perspektiv teknisk förändring samt teknikens och teknikernas roll i det moderna samhället. Kursens fokus ligger på 1800- och 1900-talet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

Kunskap och förståelse
Övergripande kunna redogöra för huvuddragen i teknikens idéhistoriska utveckling från människans förhistoria till idag.
Övergripande kunna redogöra för de olika kunskapstraditioner och drivkrafter som legat till grund för teknisk förändring.

Färdighet och förmåga
Uppvisa förmåga att självständigt analysera och sammanfatta facklitteratur, vetenskapliga artiklar och annat kursmaterial
Demonstrera förmåga att självständigt diskutera teknikorienterade idéhistoriska teman.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Uppvisa förmåga att analysera och värdera sambandet mellan vetenskap, teknik, kultur och industriell utveckling under de senaste två århundradena.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad och bedrivs i form av föreläsningar, skrivuppgifter och nätseminarier samt individuell läsning. Tillgång till dator och en god internetuppkoppling är en förutsättning för deltagande i kursen. Kursen ges via universitetets lärplattform.

Examination

Kursen examineras individuellt, dels genom deltagande i kursens seminarier, dels genom en skriftlig skrivuppgift. Seminarier ges endast betygsgraden U och G, medan skrivuppgiften betygsätts med U, G eller VG. Om studenten ej deltar vid obligatoriska seminarier finns en möjlighet till komplettering enligt instruktion från kursansvarig lärare.

Ordinarie provtillfällen anordnas i anslutning till undervisningen. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie tillfället anordnas ett omprov inom två månader från det att resultaten från ordinarie prov meddelats studenterna. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 18

Till seminarierna tilldelas artiklar och bokkapitel av läraren. För den examinerande slutuppgiften presenteras en lista med valbara böcker vid kursens början

Till seminarierna tilldelas artiklar och bokkapitel av läraren. För den examinerande slutuppgiften presenteras en lista med valbara böcker vid kursens början