Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Teknikens idéhistoria, 7,5 hp

Engelskt namn: History of Technology

Denna kursplan gäller: 2018-03-05 och tillsvidare

Kurskod: 1IH047

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2008-08-26

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2018-01-16

Innehåll

Kursen behandlar ur idé- och teknikhistoriskt perspektiv teknisk förändring samt teknikens och teknikernas roll i det moderna samhället. Kursens fokus ligger på 1800- och 1900-talet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

Kunskap och förståelse
Övergripande kunna redogöra för huvuddragen i teknikens idéhistoriska utveckling från människans förhistoria till idag.
Övergripande kunna redogöra för de olika kunskapstraditioner och drivkrafter som legat till grund för teknisk förändring.

Färdighet och förmåga
Uppvisa förmåga att självständigt analysera och sammanfatta facklitteratur, vetenskapliga artiklar och annat kursmaterial
Demonstrera förmåga att självständigt diskutera teknikorienterade idéhistoriska teman.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Uppvisa förmåga att analysera och värdera sambandet mellan vetenskap, teknik, kultur och industriell utveckling under de senaste två århundradena.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad och bedrivs i form av föreläsningar, skrivuppgifter och nätseminarier samt individuell läsning. Tillgång till dator och en god internetuppkoppling är en förutsättning för deltagande i kursen. Kursarbetet genomförs i lärplattformen Cambro.

Examination

Kursen examineras individuellt, dels genom deltagande i kursens seminarier, dels genom en skriftlig hemtentamen. Seminarier ges endast betygsgraden U och G, medan hemtentamen betygsätts med U, G eller VG. Om studenten ej deltar vid obligatoriska seminarier finns en möjlighet till komplettering enligt instruktion från kursansvarig lärare.

Ordinarie provtillfällen anordnas i anslutning till undervisningen. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie tillfället anordnas ett omprov inom två månader från det att resultaten från ordinarie prov meddelats studenterna. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 


TILLGODORÄKNANDE
Ansökan om tillgodoräknande av del av kurs eller hel kurs ställs till Umeå universitet, Studentcentrum/Examina. Blankett för tillgodoräknande hittas via http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/.

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 47

  Sundin Bosse
  Den kupade handen : historien om människan och tekniken
  2., utök. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2006 : 362 s. :
  ISBN: 91-7331-015-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2018 vecka 27

  Kovarik Bill
  Revolutions in communication: Media history from Gutenberg to the digital age
  Bloomsbury Press, USA (400 p.) : 2015 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9781628924800 (e-book), 9781628924787 (paperback)

  Gitelman Lisa.
  Always already new [Elektronisk resurs] : media, history, and the data of culture
  Cambridge, Mass. : MIT Press : 2008. : xiii, 205 p. :
  ISBN: 0262273896 (e-book)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Tillgänglig elektroniskt via Umeå UB "Introduction: Media as Historical Subjects" (21 sidor)

  Wright Alex
  Glut: Mastering Information Through the Ages
  Cornell University Press : 2008 :
  http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=UmUB&afterPDS=true&institution=UMUB&docId=UMUB_ALEPH001085828
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Tillgänglig elektroniskt via Umeå UB. Valda delar, ca 50 sidor

  Ong Walter
  "Writing is a Technology that Restructures Thought." The Written Word: Literacy in Transition (pp. 23-50)
  Oxford: Clarendon Press : 1985 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: OBS! Tillgängliggörs via kursplattformen OBS!

  Cronqvist Marie
  "Det Goda Seminariet: Om Självständigheten Och Lagarbete I Den Akademiska Verkstaden"
  Kulturella Perspektiv - svensk etnologisk tidskrift, nr. 2, 2014, 30-38 : 2014 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.kultmed.umu.se/digitalAssets/149/149151_artikel-2-2014.pdf

  Det goda seminariet : forskarseminariet som lärandemiljö och kollegialt rum
  Cronqvist Marie, Maurits Alexander
  Göteborg : Makadam : 2016 : 212 s. :
  ISBN: 978-91-7061-219-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Dahlgrens kapitel "Seminariet som plats" OBS! Tillgängliggörs via kursplattformen OBS!

  Artiklar och kapitel tillkommer. Dessa finns antingen online eller tillgängliggörs via kursplattformen.

  Övrig litteratur

  Texter och artiklar tillkommer.

 • Giltig från: 2018 vecka 10

  Sundin Bosse
  Den kupade handen : historien om människan och tekniken
  2., utök. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2006 : 362 s. :
  ISBN: 91-7331-015-8 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Övrig litteratur

  Texter och artiklar tillkommer.