Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teoretisk miljövetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Theoretical environmental science

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 till 2023-01-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5MI005

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljövetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-11

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i något eller några delområden i miljövetenskap. Målet är att kursen ska ge fördjupade insikter i vetenskaplig metodik, att öka förmågan till kritisk bedömning av vetenskaplig litteratur samt att självständigt sammanställa kunskapsläget inom det aktuella delområdet. . Kursen genomförs som en självständig metaanalys (av vetenskapliga publikationer) under handledning. I kursen ingår också att granska och kommentera ett liknande arbete.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd (G) kunna:
1 med hög grad av självständighet hitta och sammanställa huvudsakligen forskningsartiklar inom huvudområdet
2. analysera huvudsakligen vetenskaplig litteratur inom området
3. skriftligt och muntligt presentera huvudsakligen forskningsartiklar inom huvudområdet
4. granska och kommentera ett liknande arbete muntligt och skriftligt
 
Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd (VG) kunna:
5. planera, utföra och redovisa ett projekt inom anvisad tid
6. skriftligt redovisa sammanställningen med logisk och kommunikativ precision
7. värdera olika teorier och resultat inom det valda ämnesområdet
8. konstruktivt diskutera det egna arbetet
9. konstruktivt opponera på det andra arbetet

Behörighetskrav

90 hp i Miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd, geovetenskap/naturgeografi eller biologi på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av självständigt arbete med handledning och ett obligatoriskt seminarium.

Examination

Examinationen sker genom att litteraturstudien dokumenteras i en skriftlig rapport enligt de formalia som gäller EMGs serie med examensarbeten. I examinationen ingår också att rapporten försvaras vid seminarium, samt att opposition på annan rapport sker. På rapport och seminarier sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Studerande som underkänts vid prov har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg (se universitetets regelsamling), samt studerande som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos prefekten för ekologi, miljö och geovetenskap begära att annan lärare utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Litteratur väljs i samråd med handledare.