"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Theoretical Perspectives in Cognitive Science

Denna kursplan gäller: 2017-05-15 och tillsvidare

Kurskod: 5DV113

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
Kognitionsvetenskap: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2010-06-10

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-09-27

Innehåll

Kursen ger studenterna en möjlighet att fördjupa sin kunskap om några av kognitionsvetenskapens grundläggande teoretiska frågeställningar eller problem, samt att börja utveckla en egen position eller ställningstagande till dessa. Kursen är seminarieorienterad. Inför varje seminarium instuderar studenterna ett antal originalartiklar, med stöd även i en översiktlig bok om teoretiska frågeställningar och problem inom kognitionsvetenskap. Vid seminarierna diskuteras sedan i grupper ett antal utdelade frågor som har sin utgångspunkt i denna litteratur. I kursen ingår också att skriva en kortare uppsats där ämnet väljs ur en förslagslista, med direkt anknytning till kurslitteraturen, i samråd med lärare.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • självständigt sätta sig in i och med egna formuleringar redogöra för olika utgångspunkter, teorier och metodologier i utvalda kognitionsvetenskapliga frågor,
  • följa, kritiskt analysera och kritiskt jämföra olika argument och ställningstaganden, i utvalda kognitionsvetenskapliga frågor,
  • kommunicera och argumentera med andra på jämförbar kunskapsnivå i utvalda kognitionsvetenskapliga frågor, och
  • skriftligt utveckla och artikulera en egen välgrundad ståndpunkt i utvalda kognitionsvetenskapliga frågor.

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs 2 års fullgjorda studier inom ett utbildningsprogram (120hp) inkluderande 45 hp inom datavetenskap, informatik eller kognitionsvetenskap.

Dessutom krävs att dessa studier ska inkludera minst 15 hp inom området kognitionsvetenskap (tex kursen Kognitiv interaktionsdesign tillsammans med någon av kurserna Interaktionsteknik eller Människa-dator interaktion med inriktning mot kognition och design) eller motsvarande.

Dessutom krävs svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om
utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av seminarier i mindre grupper med obligatorisk närvaro och krav på aktivt deltagande, med viss komplettering av klargörande eller förberedande lektioner, samt handledning i samband med uppsatsskrivning. Utöver schemalagda aktiviteter krävs i hög grad även individuellt arbete med materialet.

Undervisningen sker normalt på engelska och kurslitteraturen är engelskspråkig.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarierna samt en godkänd uppsats som kritiskt diskuterar kursens fråga, refererar relevant litteratur och redovisar författarens position och ställningstagande på ett adekvat sätt. Till detta kommer en skriftlig examen som säkerställer att studenten tillägnat sig erforderlig kunskapsbredd gällande den valda frågeställningen. På den skriftliga examen sätts betygen underkänd (U), eller godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G), eller väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.

För studerande som inte godkänns vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt
resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte
särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för
datavetenskap. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Detta gäller även om kursen lagts ned och denna kursplan upphört gälla.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.
 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 52

Clark Andy
Mindware : an introduction to the philosophy of cognitive science
Second edition. : New York : Oxford University Press : 2014 : 319 s. :
ISBN: 9780199828159 (pbk.) :
Se Umeå UB:s söktjänst

Utöver kursboken ska studenten också läsa ett antal artiklar. Vilka artiklar bestäms för varje kurstillfälle, baserat på den eller de frågeställningar som utvalts för detta kurstillfälle.