Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad cellbiologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Applied Cell Biology

Denna kursplan gäller: 2007-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 5MO012

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-11-29

Innehåll

Kursens mål är att ge kunskaper om prokaryota och eukaryota celler, deras uppbyggnad, metabolism och kommunikation, samt celltillväxt, celldöd och celldifferentiering, för att grundlägga förståelsen av cellers biotekniska och gentekniska användning. Kursen skall även ge färdighet i central cellbiologisk metodik såsom odling av pro- och eukaryota celler, samt analys av biologiska processer.

Kursen innehåller följande delar:

Cellers struktur, metabolism och funktion: Genomgående betonas skillnader och likheter mellan olika pro- och eukaryota celler. Cellens kemiska och strukturella uppbyggnad, inklusive membraner, cytoskelett och cellorganeller, energiomvandling i växt- och djurceller samt olika pro- och eukaryota celltyper behandlas. Metoder för detektion och analys av biomolekyler genomgås. Vidare behandlas genomstruktur, samt replikations-, transkriptions- och translationsprocesser.

Celltillväxt och celldöd: Cellcykeln och dess olika kontrollmekanismer, cellfusion, celldifferentiering och celldöd behandlas. Vidare behandlas odlingsbetingelser för celler samt sterilteknik. Cellers tillväxt och programmerad celldöd studeras i cellkulturer bl.a. genom mikroskopering.

Cell-cell-kommunikation och membrantransport: Kommunikation inom cellen och mellan celler som sker via celladhesion, extracellulär matrix eller signaltransduktion behandlas. Likaså behandlas transport av molekyler inom cellen, över cellmembran och ut ur cellen genom sekretion.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- beskriva eukaryota cellers generella uppbyggnad och metabolism, samt förklara hur de skiljer sig från prokaryota celler.
- sammanfatta cellmembraners arkitektur och vilka parametrar som styr deras form och funktion.
- förklara generella principer för transport över cellmembraner och vilka drivkrafter som påverkar denna process
- beskriva cellulära organellers och cytoskelettets arkitektur och funktion.
- sammanfatta basala principer som styr cellulära proteiners lokalisering
- sammanfatta grundläggande principer för cellsignalering, reglering av cellcykel och celldöd
- kunna översiktligt beskriva genomstruktur, samt replikations-, transkriptions- och translationsprocesser
- utföra basala cellbiologiska experiment och föra laborationsanteckningar samt skriva laborationsrapport

Behörighetskrav

Univ: 15 hp kemi. Engelska A. Eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, laborationer och litteraturstudier. Laborationer är obligatoriska. Under laborationerna tränas studenterna att planera cellbiologiska experiment samt att föra laborationsanteckningar och skriva laborationsrapport. Efter avslutad laboration examineras den skriftliga laborationsrapporten.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt genom ett skriftligt prov vid kursens slut, men sker också fortlöpande i samband med undervisningen i form av laborationsrapporter. På prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På övriga moment används något av betygen Underkänd eller Godkänd. För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen. Studerande som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för att få högre betyg. På hela kursen ges något av betygen Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos prefekten för Institutionen för molekylärbiologi begära att annan lärare utses att bestämma betyg åt honom/henne vid förnyat prov.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.