Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad hälsopsykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 6 hp

Engelskt namn: Applied Health Psychology for the Masters Programme in Sports Psychology

Denna kursplan gäller: 2019-03-04 och tillsvidare

Kurskod: 2PS226

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2018-12-20

Reviderad av: Prefekten, 2019-03-01

Innehåll

Kursen syftar till att tillämpa hälsopsykologi inom vården och idrotten. Detta gösr genom att först introducera teorier om salutogenes (t ex Antonovskys KASAM)), mänskliga styrkor (positiv psykologi) och vikten av att skapa hälsofrämjande miljöer (hälsopromotion). Studenterna kommer därefter att tränas i bedömning (med hjälp av hälsopsykologisk/salutogen metod), vägledning (genom att använda MI) och till viss del behandling (med hjälp av ACT/FACT) i olika patientgrupper. Hälsopromotion ingår som ett särskilt fokus i kursen som dessutom kommer ta upp vikten av att skapa hälsofrämjande miljöer och hur viktig organisationen och idrotten är för detta ändamål. Kursen kommer att göra en tydlig distinktion mellan begreppen promotion, prevention och rehabilitering. Ett mångfaldsperspektiv kommer att tillämpas i kursen genom att använda case där genus- och mångfaldsaspekter framhävs.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse
* visa kunskap på avancerad nivå om teorier om salutogenes, positiv psykologi och hälsopromotion.

Färdigheter och förmågor
* utveckla färdigheter i att utöva bedömning och behandling baserad på hälsopsykologiska tillvägagångssätt så som MI och samtalsmetoder som ACT/FACT.
* Visa förmåga att kunna reflektera över hälsopsykologiska teorier och tillämpa dem i praktiken.
* Visa förmåga att kunna reflektera över betydelsen av hälsopromotion och dess roll i att skapa ett hälsosamt samhälle.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* utveckla medvetenhet och kunskap om att bedöma och behandla patienter med olika bakgrund enligt samma etiska och moraliska kod och visa att hen har förmåga att lyssna, vara lyhörd och vara känslig för olika subgrupper.

Behörighetskrav

150 hp inom ramen för psykologprogrammet vari det skall ingå godkänt resultat på kurserna Hälsopsykologi, 7,5 hp, eller motsvarande

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker vanligen i form av föreläsningar, casemetodik och rollspel. Undervisningen sker på campus. Undervisningsresurser tillhandahålls och viss kommunikation sker via den internetbaserade kursplattformen Cambro. Detta innebär specifika krav på teknisk utrustning och kompetens. Examinerande undervisningsmoment är obligatoriska.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Studenten examineras både skriftligt och muntligt, både individuellt och i grupp.

Individuellt:
* Kursen examineras individuellt med skriftlig hemtentamen.
* Om hemtentamen underkänns ges möjlighet till att lämna in ny hemtentamen (ombedömning sker vid högst 5 tillfällen).

I grupp:
* Kursen examineras genom muntlig presentation.
* Omexamination erbjuds utifrån institutionens förutsättningar genom liknande uppgift (muntlig eller skriftlig, individuellt eller i grupp) inom två månader efter ordinarie examination.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen (minst två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 11

  Rekommenderad litteratur

  Ericsson Monika
  Salutogenes – om hälsans ursprung.
  Liber : 2015 :
  Obligatorisk

  Hälsopsykologi i vården
  Linton Steven James, Flink Ida
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 257 s. :
  ISBN: 9789127139626
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hanson Anders
  Hälsopromotion i arbetslivet
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 296 s. :
  ISBN: 91-44-03492-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fokuserad ACT
  Strosahl Kirk, Robinson Patricia A., Gustavsson Thomas
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2014 : 309 s. :
  ISBN: 9789127136076
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar tillkommer om MI och ACT/FACT.

 • Giltig från: 2019 vecka 10

  Rekommenderad litteratur

  Ericsson Monika
  Salutogenes – om hälsans ursprung.
  Liber : 2015 :
  Obligatorisk

  Hälsopsykologi i vården
  Linton Steven James, Flink Ida
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 257 s. :
  ISBN: 9789127139626
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hanson Anders
  Hälsopromotion i arbetslivet
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 296 s. :
  ISBN: 91-44-03492-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar tillkommer om MI och ACT/FACT.