"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad hälsopsykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 6 hp

Engelskt namn: Applied Health Psychology for the Masters Programme in Sports Psychology

Denna kursplan gäller: 2022-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 2PS226

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2018-12-20

Reviderad av: Prefekten, 2022-03-09

Innehåll

Kursen syftar till att tillämpa hälsopsykologi inom vården och idrott. Detta kommer att ske genom att först introducera teorier om, mänskliga styrkor och vikten av att skapa hälsofrämjande miljöer. Studenterna kommer därefter att tränas i vägledning och till viss del behandling i olika patientgrupper. Hälsopromotion och hållbar utveckling ingår som ett särskilt fokus i kursen som kommer ta upp vikten av att skapa hälsofrämjande miljöer och hur viktig organisationen och idrotten är för detta ändamål. Kursen kommer att göra en tydlig distinktion mellan begreppen promotion, prevention och rehabilitering. Ett mångfaldsperspektiv kommer att tillämpas i kursen genom att använda case där genusaspekter framhävs.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse
* visa fördjupad kunskap om hållbar utveckling, salutogenes, positiv psykologi och hälsopromotion.

Färdigheter och förmågor
* Visa förmåga att kunna reflektera över hälsopsykologiska teorier och metoder samt tillämpa dem i praktiken.
* Visa förmåga att kunna reflektera över betydelsen av hälsopromotion i relation till hållbar utveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* visa förmåga att kritiskt granska och värdera olika ställningstaganden i diskussionen kring vad som är verksamt vid interventionerna utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.
* visa förmåga att kritiskt reflektera över och granska det egna arbetet, psykologrollen och professionens ställning utifrån vetenskapliga, etiska och professionsteoretiska perspektiv.

 

Behörighetskrav

150 hp inom ramen för psykologprogrammet vari det skall ingå godkänt resultat på kurserna Hälsopsykologi, 7,5 hp, eller motsvarande

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker vanligen i form av föreläsningar, seminarier, workshops, och handledning. Undervisning kan vara förlagd både på campus och online.  Undervisningsresurser tillhandahålls och viss kommunikation sker via kursens internetbaserade kursplattform. Detta innebär specifika krav på teknisk utrustning och kompetens. Examinerande undervisningsmoment är obligatoriska.
 
Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

 

Examination

Kursen examineras både individuellt och i grupp kopplat till två större arbeten som avrapporteras skriftligt, samt genom workshops och seminarier kopplade till dessa. Uppgifterna innefattar kamratfeedback.

Inslag som examineras i grupp:

-    Grupparbete med presentation i seminarium och förberedelse av workshop (arbete 1)
-    Grupparbete med kamratfeedback och skriftlig rapport (arbete 2)

Inslag som examineras individuellt

-    Deltagande i workshop (arbete 1)
-    Individuell seminariepresentation (arbete 2)


Examinerande seminarium och rollspel kan ske digitalt.
 
* Omexamination erbjuds utifrån institutionens förutsättningar genom liknande uppgift (muntlig eller skriftlig, individuellt eller i grupp) inom två månader efter ordinarie examination.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen (minst två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 34

Rekommenderad litteratur

Ericsson Monika
Salutogenes – om hälsans ursprung.
Liber : 2015 :
Obligatorisk

Hälsopsykologi i vården
Linton Steven James, Flink Ida
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 257 s. :
ISBN: 9789127139626
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Hanson Anders
Hälsopromotion i arbetslivet
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 296 s. :
ISBN: 91-44-03492-X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar tillkommer om MI och ACT/FACT.