Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad kognitiv psykologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Applied Cognitive Psychology

Denna kursplan gäller: 2013-02-25 och tillsvidare

Kurskod: 2KO017

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekt vid institutionen för psykologi, 2012-02-24

Reviderad av: Prefekten vid institutionen för psykolologi, 2013-03-01

Innehåll

Kursen ger en ökad förståelse i hur människor tillägnar sig och använder kunskap. Teori och empiri behandlas inom olika områden. Inom ramen för kursen behandlas teorier och praktisk tillämpning inom uppmärksamhet och kognitiva processer och dess koppling till auditiv och visuella information. Kursen ger även en fördjupad inblick i hur olika minnessystem, samt beslutfattande processer fungerar och dess praktiska betydelse, liksom hur kognitiva teorier som berör stress och säkerhet kan tillämpas vid olika arbetssituationer. Kursen innefattar föreläsningar, seminarier samt ett mindre projektarbete som löper under hela kursens gång. Seminarierna syftar till att öka kunskapen om hur vetenskapliga arbeten kan tolkas, analyseras och muntligt presenteras. Projektarbetet ämnar ge en fördjupad kunskap inom något av de fokusområden som kursen behandlar, samt ökad insikt i det vetenskapliga arbetssättet, i form av planering, genomförande och sammanställande av resultat i form av poster. I slutet av kursen ges en dag för självreflektion, där studenterna gruppvis får diskutera och sedan muntligt redogöra för vilken fördjupad kunskap de erhållit under kursen. Kursen omfattar också aktivt deltagande i grupparbete.

Förväntade studieresultat

Efter kursen skall studenten: •
- Visa en fördjupad kunskap om minne och beslutsfattande processer. •
- Kunna redogöra för några av de mest kända teorierna inom visuell och auditiv kognition och uppmärksamhet. •
- Kunna översiktligt beskriva hur kognitiva processer kan förstås utifrån stress och säkerhet i arbetssituationer. •
- Känna till hur kunskap om perception, minne, uppmärksamhet och beslutsfattande processer praktiskt kan tillämpas i arbetssituationer. •
- Visa översiktlig kunskap om det vetenskapliga arbetssättet. • Fått träning i muntlig och skriftlig presentation av vetenskapligt arbete.

Behörighetskrav

Universitet: För tillträde till kursen krävs någon av kurserna på 7,5 hp i kurspaketet Grundkurs i kognitionsvetenskap 30 högskolepoäng (1KG005, 2PS021, 3BM011, 5DV027) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och projektarbete i grupp.

Examination

Kursen examineras dels med skriftligt prov och betyg för detta sätts först när alla prov och alla obligatoriska moment är godkända, och dels utifrån studentens aktiva deltagande i projektgruppen. Betygsskalan består av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), och Väl godkänd (VG). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt fastställt schema. Om det finns begränsning i antalet provtillfällen skall studenten alltid ges möjlighet att genomföra prov vid totalt minst fem tillfällen (minst två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). Studenten har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsett, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap.22§). Begäran om ny examinator ställs till nämnden för grundutbildning, institutionen för psykologi.

TILLGODORÄKNANDE
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis kommer detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

 • Giltig från: 2017 vecka 52

  An introduction to applied cognitive psychology
  Groome David, Eysenck Michael W.
  2. ed. : New York : Routledge : 2016. : 409 s. :
  ISBN: 9781138840133
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Finns elektroniskt också

  http://libris.kb.se/bib/19758199

 • Giltig från: 2013 vecka 9

  Litteratur för tillämpad kognitiv psykologi

  Wickens Christopher D.
  An introduction to human factors engineering
  2. ed. : Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall International : cop. 2004 : xviii, 587 s. :
  ISBN: 0-13-122917-6 (International ed.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och stenciler tillkommer efter anvisning