"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad läkemedelskemi, 7,5 hp

Engelskt namn: Applied Medicinal Chemistry

Denna kursplan gäller: 2023-03-20 och tillsvidare

Kurskod: 5KE169

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-03-24

Innehåll

Kursens innehåller praktiska övningar i ämnet läkemedelskemi. Kursen omfattar teoretiska och praktiska moment rörande metoder för identifiering, design, syntes och utvärdering av lågmolekylära organiska substanser ur ett läkemedelskemiskt perspektiv. Utöver detta ligger stort fokus i kursen på litteraturstudier, aktivt deltagande och planerande av ett forskningsprojekt, samt att kunna utvärdera och presentera forskningsresultat.

Förväntade studieresultat


Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för design av organiska substanser för att generera struktur-aktivitetssamband,
  • praktiskt genomföra syntes av lågmolekylära läkemedelsrelevanta substanser av enklare typ,
  • praktiskt genomföra upprening och karaktärisering av läkemedelsrelevanta substanser,
  • praktiskt hantera grundläggande metoder för att utvärdera substansers biologiska effekt in vitro,
  • i grupp planera och genomföra ett projekt inom läkemedelskemi,
  • självständigt inhämta och kritiskt bedöma kemisk, biologisk och medicinsk information ur databaser och forskningslitteratur,
  • göra jämförande kritiska analyser av olika data,
  • aktivt delta i diskussioner under seminarier och gruppövningar,
  • redovisa resultat muntligt och skriftligt samt
  • kommunicera principer, problem och forskningsresultat med specialister och ickespecialister i frågor inom ramen för kursens innehåll.

 

Behörighetskrav

90 hp inklusive kursen Teoretisk läkemedelskemi 7,5 hp (5KE057/58/168) eller Medicinal Chemistry 7,5 hp (5KE066/5KE178) eller motsvarande samt Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av projekt med fokus på laborationer. Detta baseras till viss del på utdelat material men övervägande delen av materialet inhämtas genom självständiga litteraturstudier. Under projektet genomförs regelbundet projektmöten där projektet följs upp och planer för kommande aktiviteter presenteras. Projektet redovisas slutligen genom en muntlig presentation och en skriftlig rapport.

Examination

Kursen examineras i grupp genom följande prov: 
a) praktisk examination i samband med aktivt deltagande på samtliga laborativa moment 
b) muntliga presentationer på projektmöten 
c) skriftlig rapport av projektet
d) muntlig presentation av hela projektet. 
Momenten a- d viktas som 25% (1/4) vardera. Omdömet Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG), eller U, 3, 4, 5 ges på respektive prov

Betygsskalan för slutbetyg på kursen är UV (U,G,VG) eller TH teknisk betygsskala (U,3,4,5).
Betyg på kursen beslutas först när samtliga prov är genomförda. För betyget godkänt (G) eller 3 krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G) eller 3.  För betyget väl godkänt (VG) krävs att samtliga prov bedömts med resultatet väl godkänt (VG). För betyget 5 krävs att samtliga prov bedöms med resultatet med beröm godkänt (5) och att studenten visar en exceptionell förmåga att tillämpa kunskaperna från kursen på ett självständigt och kreativt sätt. För betyget 4 krävs att samtliga prov bedöms med resultatet icke utan beröm godkänd (4) och att studenten visar en god förmåga att tillämpa kunskaperna från kursen på ett självständigt sätt.
Betygen baseras på en helhetsbedömning av studentens prestationer på samtliga prov och moment på kursen.

 

Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid kemiska institutionen.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

 

 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.