"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad medicinsk bildbehandling, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2023-03-29

Engelskt namn: Applied medical imaging

Denna kursplan gäller: 2021-11-01 och tillsvidare

Kurskod: 5RA044

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-11-19

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-03-29

Innehåll

Kursen fördjupar och breddar de studerandes kunskaper i medicinsk teknik/fysik genom ett projektarbete i medicinsk bildbehandling som genomförs vid Norrlands universitetssjukhus.
Projekten baseras på behov från klinisk verksamhet eller forskningsprojekt inom medicinsk avbildning (ultraljud, MRI, PET, etc). Projektet genomförs självständigt av en grupp studenter och redovisas med en skriftlig rapport samt muntlig presentation vid den enhet där det utförts.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för hur den bildgivande tekniken som projektet berör fungerar.
  • Redogöra för bild-/signalanalys metoder och tekniker för att analysera/studera fysiologiska fenomen inom det område som projektet berör.
  • Redogöra för grundläggande begrepp inom medicinsk avbildning som är relevant för projektet.

Färdighet och förmåga

  • Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för, och diskutera, slutsatser inom projektet i dialog med medlemmar i forskargrupp som projektet utgår från eller andra grupper.
  • Visa förmåga att behärska arbete i projektform. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Visa förmåga att kommunicera och samarbeta med övriga projektdeltagare.
  • Reflektera över och värdera sin egen insats i projektarbete.
  • Visa förmåga att göra relevanta vetenskapliga bedömningar inom ramen för projektet.
  • Visa förmåga att identifiera och ta ansvar för inhämtande av ytterligare kunskap för projektets utveckling och genomförande.

Behörighetskrav

Minst 120 hp avklarade på en treårig ingenjörsutbildning, eller inom något av huvudområdena datavetenskap, elektronik, fysik, matematik eller matematisk statistik, som ska inkludera 7,5 HP linjär algebra (Linjär algebra, 5MA019), och 6 HP matematisk statistik (Statistik för tekniska fysiker, 5MS007), samt 7,5 HP programmeringsteknik (Programmeringsteknik med C och Matlab, 5DV104), eller motsvarande.  Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om kursen ges på svenska.  

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i projektform enligt en etablerad projektmodell, med återkommande redovisningar. En handledare vid institutionen ger stöd i arbetets planering och genomförande. Kursen ges på engelska vid behov.

Examination

Examination sker genom skriftlig och muntlig presentation av projketarbetet. På den skrifliga respektive muntliga redovisningen ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G), För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för strålningsvetenskaper. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.
 
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för strålningsvetenskaper.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.