Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad strategisk kommunikation, 30 hp

Engelskt namn: Applied Communication Management

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 1KO000

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-07-02

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2019-06-28

Innehåll

Ett övergripande mål med kursen är att integrera teoretiska och praktiska kunskaper på informations- och kommunikationsområdet. Under kursen får studenten fördjupa sina kunskaper i vetenskaplig materialinsamling, bearbetning och analys samt vetenskapligt skrivande, genom ett uppsats-/rapportarbete. Vidare får studenten pröva och utveckla sina kunskaper om och färdigheter i strategisk kommunikation, på en praktikplats under handledning. Det föregående uppsatsarbetet kan genomföras i anslutning till och på uppdrag av praktikplatsen.
 
Modul 1: Examensarbete/Uppsats (15 hp)
Graduate Thesis
Ett konkret forskningsprojekt kring ett bestämt tema genomförs under handledd rådgivning. Examensarbetet utgörs av en självständig vetenskaplig kandidatuppsats, eller rapport motsvarande kandidatnivå. Ett konkret forskningsprojekt kring ett bestämt tema genomförs under handledning. Uppsatsen ventileras vid ett uppsatsseminarium, då den studerande dels försvarar sitt eget examensarbete, dels opponerar på ett annat arbete.
 
Modul 2: Praktik inom medier och kommunikation (15 hp)
Practical training
Modulen skall ge den studerande praktisk erfarenhet av någon form av medie- och kommunikationsverksamhet. Praktiken kan göras inom myndigheter, organisationer eller företag med arbetsuppgifter som är relaterade till strategisk kommunikation, marknadsföring eller PR. Utöver själva praktiken ingår även skriftliga uppgifter och ett seminarium

Förväntade studieresultat

Under hela kursen prövas att studenten kan:
  •  visa förmåga att identifiera medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningsfrågor
  •  visa förmåga att utforma språkligt korrekta, intresseväckande och informativa texter för specifika sammanhang och målgrupper,
  • visa förmåga att kritiskt granska, reflektera över och diskutera såväl sina egna som andras akademiska och branschrelaterade texter på ett konstruktivt sätt.
Efter avslutad modul 1 (Examensarbete/Uppsats) ska studenten:
  • visa färdighet att i en självständig forskningsuppgift, under en begränsad tidsram samla in, bearbeta och analysera material samt diskutera uppkomna resultat i förhållande till valt teoretiskt perspektiv och metod.
  • uppvisa förmåga att adekvat genomföra en opposition på en annan uppsats samt muntligt försvara den egna forskningsuppgiftens genomförande och val av teoretiskt perspektiv och metod.
Efter avslutad modul 2 (Praktik inom medier och kommunikation) ska studenten:
  • uppvisa förmåga att presentera sig själv, sina kunskaper och kompetenser.
  • kunna tillämpa sina samlade kunskaper i praktiskt arbete inom en organisation, ett företag eller en myndighet, med inriktning mot information, PR och/eller annan strategisk kommunikation.
  • kunna syntetisera och sammanväga vilka arbetsuppgifter och förmågor som krävs för att bedriva ett professionellt arbete med information och kommunikation.

Behörighetskrav

Univ: Godkända resultat från termin 1 till och med 5 på Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation (HGMES). Högst 7,5 hp får saknas från närmast föregående termin

Undervisningens upplägg

Undervisning består av skriftlig och muntlig handledning. I de fall närvaro är obligatorisk, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.
 
Undervisningen på uppsatsmodulen ges i form av en kursintroduktion, ett PM-seminarium samt ett avslutande seminarium för examination av uppsatser. Närvaro vid dessa seminarier är obligatorisk. Under mellanperioderna sker handledning individuellt eller i grupp. Val av forskningsfråga och relevanta vetenskapliga metoder och teorier görs av studenten i samråd med handledare.
 
Studenten har enbart rätt till handledning under den tidsperiod som uppsatsmodulen omfattar.
 
Praktikmodulen omfattar obligatoriska studier på heltid, där studenten följer gällande arbetstider på praktikplatsen. Studenten får handledning på plats och såväl student som praktikhandledare har, baserat på behov, kontakt med modulansvarig lärare vid institutionen. Praktiken förbereds genom en praktikplaneringsuppgift som innebär att studenten utformar ett personligt ansökningsbrev och ett CV samt kartlägger och kontaktar möjliga praktikplatser - vid behov med stöd av institutionen. Under praktikperioden arbetar studenten i första hand med uppgifter som anvisas av praktikplatsen, men också med en praktikblogg och en praktikrapport där den studerande övar sin förmåga att observera och analysera en arbetsplats/organisations arbete med information och kommunikation. Praktiken följs upp med ett praktikseminarium.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.
Examination

Examination

För godkänt på modul 1 krävs seminariebehandlad och godkänd uppsats, deltagande i ett uppsatsseminarium samt opposition på ett annat examensarbete. För uppsatsmodulen gäller att betygsomdöme sätts på version som inlämnas till slutseminarium. Studenten ges därefter möjlighet att komplettera sin uppsats utifrån synpunkter som ges i samband med seminariet. Om students uppsats därefter fortfarande bedöms vara icke komplett, måste student på nytt behandla sin uppsats på slutseminarium. Komplettering sker alltid för att uppnå betyg satt på version inlämnad till slutseminarium. Komplettering till ett högre betyg är ej möjligt.
 
Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd eller Underkänd, alternativt Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare provtillfälle inom två månader (inom tre månader om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprov inom ett år.
 
För att bli godkänd på modul 2 krävs bekräftelse från praktikplatsen, närvaro på praktikplatsen under motsvarande heltid, godkänd praktikplaneringsuppgift, praktikblogg och praktikrapport, deltagande i praktikseminarium samt ett praktikintyg från handledaren på praktikplatsen. Om frånvaro från praktiken överstiger en arbetsvecka, exempelvis på grund av sjukdom, gör modulansvarig och examinator  en individuell bedömning angående behovet av kompletteringar.
 
Datum för praktikseminarium gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid ordinarie provtillfälle erbjuds vid behov ett nytt prövningstillfälle inom ett år
 
På modul 1 ges betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. På modul 2 ges endast betygen Underkänd eller Godkänd. På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyget prövas individuellt och sätts av Humanistiska fakulteten utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska inslag är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och moduler är godkända. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på sammanlagt 15 hp.
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en
påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella modulen.
 
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Studerande som registrerats på kursen har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på modul 1 och minst två gånger på modul 2. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator. Vid önskemål om byte av examinator eller handledare för examensarbete ska studenten kontakta studierektor för Institutionen för kultur- och medievetenskaper
 
 
Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Eget yrkesarbete tillgodoräknas inte som praktik, även om det gäller arbete inom informations- och kommunikationsverksamhet.
 
Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 4

För alla kursmomenten gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast en månad före kursmomentets start.

Moment 1: Examensarbete/Uppsats

Att skriva uppsats. Häfte från institutionen. Övrig litteratur väljs i samråd med handledare.

Referenslitteratur