Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillväxt och utveckling hos växter, 15 hp

Engelskt namn: Plant Growth and Development

Denna kursplan gäller: 2019-03-11 och tillsvidare

Kurskod: 5BI210

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Biologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-12-22

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-13

Innehåll

Kursen ger en introduktion till Växters tillväxt och utveckling på såväl Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik som Masterprogrammet i Växt- och skogsbioteknik. Kursen syftar till att ge kunskaper om molekylär och fysiologisk reglering av processer såsom celldelning, meristemaktivitet, embryogenes och organutveckling, där växthormoner och andra signalmekanismer har en central roll. Xylemutveckling presenteras hela vägen från stamcellsnivån i kambie-meristemet till vedbildning i skogsträd. Även växternas anpassning till varierande miljöer behandlas. Inom den experimentella delen utnyttjas molekylära tekniker så som rekombinant-DNA, mutant- och dubbelmutantanalys i backtrav (Arabidopsis thaliana), "map" baserad genkloning samt tekniker för DNA-analys och proteininteraktionsanalys. Kursen har en stark anknytning till pågående forskning inom UPSC (www.upsc.se).
Kursen indelas i följande moduler: Teori 9 hp, Litteraturstudie med seminarium 3 hp och Laborationer 3 hp.

Teori 9 hp: Denna modul omfattar teoridelen.
Litteraturstudie med seminarium 3 hp: Denna modul innefattar litteraturstudie med seminarium.
Laborationer 3.0 hp: Denna modul innefattar laborationer.

Förväntade studieresultat

Modul 1
Efter avklarad kurs skall studenterna kunna: 
- applicera kunskap om den primära och sekundära tillväxtens anatomi för att särskilja de molekylära processer som styr celldelning, cellsträckning och uppkomst av polaritet under växters tillväxt och utveckling 
- visa förståelse för basala principer för mikroskopi, inklusive konfokal laser scanning mikroskopi 
- applicera och analysera gen-kartering i växter, samt redogöra för hur man använder "forward genetics" och "reverese genetics" i olika växtmodellsystem.
- applicera kunskap om olika växthormonernas syntes, transport och betydelse för växters tillväxt och utveckling samt signal-transduktionen kopplade till dessa hormoner. 
- applicera kunskap om växters ljusperception samt ljusets betydelse för responser som fotoperiodisk kontroll av tillväxt samt den cirkadiska klockans betydelse under växter utveckling 
- applicera kunskap om växters perception och signalering av omvärldsfaktorer och hur det påverkar växter utveckling.
 
Modul 2
Efter avklarad kurs skall studenterna kunna: 
- självständigt söka information, analysera, utvärdera och sammanfatta kursens information i seminarieform på engelska
 
Modul 3
Efter avklarad kurs skall studenterna kunna: 
- Självständigt kunna genomföra praktiska experiment, Statistiskt bearbeta erhållna experimentella data samt sammanfatta, analysera och utvärdera detta i skriftlig rapport på engelska.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 15 hp inom huvudområdet kemi och 60 hp inom huvudområdet biologi där minst 30 hp ska vara inom växtbiologi och cell- och molekylärbiologi. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska B/6. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen omfattar föreläsningar, gästföreläsningar, gruppdiskussioner, litteraturdiskussioner, eget seminarium och laborationer.

Examination

Examination
För godkänt på kursen krävs godkänt på alla de tre ingående modulerna. Studerande, som två gånger underkänts i prov för viss kurs eller del av kurs, rätt att hos prefekten för institutionen för fysiologisk botanik begära att annan lärare utses för att bestämma betyget vid förnyat prov. Den som godkänts i ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Betyg som ges är Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) eller U, 3, 4 eller 5.
 
Modul 1
Kursen avslutas med skriftlig tentamen som examinerar modulen. Studerande som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Betyg som ges är Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) eller U, 3, 4 eller 5.
 
Modul 2
Modulen examineras genom aktivt deltagande i schemalagda aktiviteter och en presentation av ett utvalt vetenskapligt arbete och efterföljande frågestund. Genomgripande kunskap om det presenterade materialet krävs för högsta betyg. Studerande som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Student som underkänts pga frånvaro från obligatoriska delar har rätt till medverkan på sagda delar vid senare kurstillfälle. Betyg som ges är Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) eller U, 3, 4 eller 5.
 
Modul 3
Modulen examineras genom aktivt deltagande i schemalagda aktiviteter samt skriftliga rapporter. Studerande som underkänts på rapport har rätt till omprov efter kursens avlutande. Student som underkänts pga frånvaro från obligatoriska delar har rätt till medverkan på sagda del vid senare kurstillfälle. Betyg som ges är Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) eller U, 3, 4 eller 5.
 
Slutbetyg på hel kurs beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda och betyg på alla moduler är beslutade. För slutbetyget godkänd (G) respektive 3 på hel kurs krävs minst betyget godkänd (G) respektive 3 på alla moduler. För betyget väl godkänd (VG) på hel kurs krävs betyg väl godkänd (VG) på modul 1, 2 och modul 3. För betyget 4 på hel kurs krävs betyg 4 på modul 1 och minst betyg 4 på modul 2 eller 3. För betyget 5 på hel kurs krävs betyg 5 på modul 1, och minst 4 på modul 2 och modul 3.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.