"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Transgenteknologi N/T, 7,5 hp

Engelskt namn: Transgene Technology N/T

Denna kursplan gäller: 2017-02-13 och tillsvidare

Kurskod: 5MO107

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-06-01

Innehåll

Moment 1, teori, 4.5 hp
I kursen behandlas avancerad genteknologi som används för in vivo transgen och s.k. ”knock-out”/”knock-down” tekniker. Fokus ligger på gentekniska konstruktioner samt svårigheter och möjligheter att styra och optimera uttryck av proteiner, t.ex. vid genterapi och på ett temporalt, spatialt och vävnadsspecifikt vis. Kursen förmedlar därmed kunskaper om metoder och verktyg för vektorkonstruktion, introduktion av genetiska konstruktioner i könsceller samt somatiska celler, metoder för analys av resultat av introduktion av genetiska konstruktioner samt att kursen förmedlar ett antal tillämpade exempel på när dessa tekniker används i modelldjur, produktionsdjur samt människa.

Moment 2, laborationer, 3 hp
I de laborativa momenten behandlas huvudsakligen användningen av olika genetiska modellorganismer, framförallt mus, fluga och mask för att bestämma genfunktion med hjälp av transgen teknologi.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt beskriva, i genteknologiska termer, strategier för s.k. ”reverse- och forward genetics” projekt
  • jämföra och kontrastera ett flertal laborativa standardmetoder och databaser för den stegvisa analys som krävs för ett enskilt projekt inom transgenteknik
  • integrera kunskaper inom genteknik för att skapa konstruktionslösningar på gentekniska problem i Mus musculus, Drosophila melanogaster och Caenorhabiditis elegans
  • visa förmåga att analysera resultaten av ett transgenteknik projekt och på engelska både muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och de argument som ligger till grund för dessa.

Behörighetskrav

180 hp från avslutade kurser inkluderande minst 60 hp i biologi (innehållande genetik, cellbiologi, molekylärbiologi och djurfysiologi) varav minst 7,5 hp i genetik, samt 20 hp i kemi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 30 hp; engelska B/6 från gymnasieskolan.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på engelska. Kursen består av föreläsningar, laborationer, seminarium, konstruktionsuppgift och gruppövning. Laborationer samt muntlig och skriftlig avrapportering av teoretiska och laborativa projekt, är obligatoriska. Vid eventuell frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten ska göra om momentet vid ett senare tillfälle.

Undervisningsspråket är normalt engelska men undervisningen kan ske på svenska om det inte föreligger något behov av att den sker på engelska.
 

Examination

Teorimomentet (moment 1) examineras genom individuell skriftlig salstentamen och individuell muntlig redovisning av seminarieuppgift samt muntlig och skriftlig examination av konstruktionsuppgift. Examinationen av laboratoriedelen (moment 2) sker genom grupparbete i form av en skriftlig rapport och muntlig diskussion. Betyg sätts först när både prov och redovisningar är godkända. På laborations- och övriga redovisningar sätts något av betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På den skriftliga salstentamen, och på hel kurs, sätts för programstudenter på ingenjörsprogram (T) något av betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5), och för övriga studenter (N) ges betygen VG Väl Godkänd, G Godkänd, U Underkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.

För att uppnå betyget godkänd krävs att studenten lämnar in individuella skriftliga uppgifter inom angiven tid och att arbeten är redovisade enligt föreskrivna ramar. Vidare krävs ett aktiv deltagande i redovisningar och diskussioner. Med aktiv deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt att studenten svarar på frågor ställda till studenten eller till gruppen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Kurs/moment kan tenteras vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omtentamenstillfälle inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen/moment ges.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till biträdande prefekt för institutionen för molekylärbiologi.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.