Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Turism och hållbar utveckling, 15 hp

Engelskt namn: Tourism and Sustainable Development

Denna kursplan gäller: 2021-09-13 och tillsvidare

Kurskod: 2KG401

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2021-09-15

Innehåll

Kursen ger en översikt över internationell turismforskning. Fokus riktas först mot turismen som samhällsvetenskapligt forskningsfält där människors mobilitet står i centrum. Bland annat behandlas hur samhällsförändringar påverkar resandet och dess effekter i olika geografiska sammanhang. Därefter presenteras olika vetenskapsteoretiska perspektiv på turism. Dessutom behandlas produktionen av turism, globaliseringen och dess effekter på olika platser, turisters värderingar och praktiker, olika turismformer i ett antal geografiska miljöer, sambandet mellan turism, natur och samhälle samt politik och planering för turism.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. särskilja olika former av turism och relaterade problem,

Färdighet och förmåga
2. analysera turism i relation till olika geografiska sammanhang och samhällsförändringar,
3. producera vetenskapliga sammanfattningar av teman och problem inom turism,
4. förmåga att hantera och integrera komplexa frågeställningar även med begränsad information,
5. förmåga att visa medvetenhet om och göra forskningsetiska överväganden,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. särskilja och kritiskt värdera vetenskapsteoretiska perspektiv på turism.


 

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng i kulturgeografi eller motsvarande.

Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier, där studenterna förväntas delta aktivt. Relevanta genusperspektiv är integrerat i kursen. Kursen ges på engelska.

Examination

Examination sker genom en skriftig tentamen och redovisning av två självständigt fullföljda arbetsuppgifter vid seminarier. På dessa arbetsuppgifter och hela kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, F eller FX. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen.

Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid
göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en
kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6
kap. 11b §). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan
examinator.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.