Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Turismplanering, 15 hp

Engelskt namn: Tourism Planning

Denna kursplan gäller: 2016-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 2KG024

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Institutionsstyrelsen, 2007-12-13

Reviderad av: Prefekten, 2015-12-18

Innehåll

Moment 1: Turismplanering, 10 hp.
Momentet tar sin utgångspunkt i de motstridiga intressen som ofta omger användningen av mark och vatten, samt visar på betydelsen av samhällsplanering för att hantera intressekonflikterna. Generella planeringsproblem samt mer specifikt turismrelaterade tas upp. I momentet ingår också fördjupning av destinationsplaneringens teori och praktik. Turismplanering behandlas i detta sammanhang som en länk mellan offentlig sektor, näringsliv och lokalsamhälle. Momentet innehåller också en övning där studenterna självständigt ska formulera ett genomarbetat förslag till forskningsprojekt (examensarbete).
 
Moment 2: Fältarbete, 5 hp.
Under momentet får studenten möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper på plats i en stad. Arbetet föregås av litteraturstudier och rapporteras efter fältstudierna.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
1 förstå behovet av planering i olika geografiska sammanhang,
2 redogöra för grundläggande planeringsbegrepp och redogöra för det svenska planeringssystemet,
3 förstå olika planeringsmodeller och maktrelationer inom turism samt de olika aktörernas intressen inom turismplanering,
4 särskilja olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter för turismplanering,
­
Färdighet och förmåga
5 identifiera, formulera och analysera problem relaterade till turismplanering,
6 tillämpa kulturgeografiska teorier, särskilt turismplanering, och metoder i en mindre fältstudie,
7 författa en kortare skriftlig rapport (PM) och presentera den muntligt i enlighet med givna instruktioner och tidsramar,
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
8 visa förmåga att formulera ett förslag till ett mindre forskningsprojekt med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, samt
9 reflektera över sin egen roll i samhällsplaneringsprocessen.
 

Behörighetskrav

Univ: Kulturgeografi motsvarande 60 hp, varav 15 hp kulturgeografiska metoder, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och fältarbete. Seminarier och fältarbete är examinerande. Delar av undervisningen kan ske på engelska.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande vid seminarier och under fältarbetet, samt muntlig och skriftlig redovisning av självständigt fullföljda arbetsuppgi. På kursen ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd. Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tenta¬men garanteras under två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen.

Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur