Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska A, Den moderna tyskans struktur, 7,5 hp

Engelskt namn: German A, The Structure of Modern German

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 1TY008

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-05-22

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

I kursen ingår studier av tysk grammatik ur ett kontrastivt perspektiv och träning i analys av texter ur ett språkvetenskapligt perspektiv.
Kursen omfattar två delkurser:

1: Introduktion i språkvetenskap, 1,5 högskolepoäng
Studier av olika nivåer i det språkliga systemet med tillhörande terminologi. Analys av texter ur språkvetenskapligt perspektiv.

2: Tysk grammatik, 6 högskolepoäng
Studier av tysk syntax och morfologi ur ett kontrastivt perspektiv. Övning i att kritiskt betrakta grammatikbeskrivningar.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande
Kunskap och förståelse
  • utifrån sats- och textexempel kunna beskriva systematiska morfologiska och syntaktiska skillnader mellan svenska och tyska;
  • i någon grad kunna förklara grammatiska fenomen samt jämföra och kommentera grammatikbeskrivningar;
Färdighet och förmåga
  • kunna analysera satser och kortare texter på olika språkliga nivåer;
  • kunna använda grundläggande språkvetenskapliga begrepp vid analys av texter;
  • uppvisa god behärskning av tyskans morfologi och grundläggande syntax.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Tyska 3. Gymnasiekurskravet kan ersättas av universitetskursen Tyska, Kvalifikationskurs 7,5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av seminarier och handledda självstudier.

Examination

Delkurs 1: Två inlämningsuppgifter (1,5 hp).
Delkurs 2: Två inlämningsuppgifter samt skriftligt prov (6 hp).
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

Inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Det avslutande provet i delkurs 2 bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på delkurs som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på delkurs 2.
 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

Moment 1: Introduktion i språkvetenskap

Introduktion i språkvetenskap. Kompendium (ca 60 s.), hämtas på kurswebben.

Moment 2: Tysk grammatik

Valfridsson, Ingela 2012: Geheimnisse der deutschen Grammatik. Ein Lehrmaterial für die A-Stufe. Kompendium (c:a 100 s.), hämtas på kurswebben.

Den tyska grammatiken
Klingemann Ulrike, Magnusson Gunnar, Didon Sybille
5. uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2014 : 272 s. :
ISBN: 9789152327180
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Grosses Übungsbuch Deutsch : Grammatik ; [Niveau A2 - B2]
Dinsel Sabine, Geiger Susanne
1. Aufl. : Ismaning : Hueber : 2009 : 296 S. :
ISBN: 978-3-19-101721-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Avsedd för självstudier