Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Tyska A, Den moderna tyskans struktur, 7,5 hp

Engelskt namn: German A, The Structure of Modern German

Denna kursplan gäller: 2018-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 1TY008

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-05-22

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-06-27

Innehåll

I kursen ingår studier av tysk grammatik ur ett kontrastivt perspektiv och träning i analys av texter ur ett språkvetenskapligt perspektiv.
Kursen omfattar två moment:

Moment 1: Introduktion i språkvetenskap, 1,5 högskolepoäng
Studier av olika nivåer i det språkliga systemet med tillhörande terminologi. Analys av texter ur språkvetenskapligt perspektiv.

Moment 2: Tysk grammatik, 6 högskolepoäng
Studier av tysk syntax och morfologi ur ett kontrastivt perspektiv. Övning i att kritiskt betrakta grammatikbeskrivningar.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
  • kunna analysera satser och kortare texter på olika språkliga nivåer;
  • kunna använda grundläggande språkvetenskapliga begrepp vid analys av texter;
  • utifrån sats- och textexempel kunna beskriva systematiska morfologiska och syntaktiska skillnader mellan svenska och tyska;
  • uppvisa god behärskning av tyskans morfologi och grundläggande syntax;
  • i någon grad kunna förklara grammatiska fenomen samt jämföra och kommentera grammatikbeskrivningar.

Behörighetskrav

Tyska steg 3 Eller: Tyska 3 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Univ:Tyska, Kvalifikationskurs 7,5 hp eller motsv

Undervisningens upplägg

När kursen ges som nätkurs gäller följande:
All undervisning och examination på kursen är nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se ”Tekniska krav för nätkurser” på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

När kursen ges som campuskurs gäller följande:
Undervisningen består av lektionsundervisning.

Examination

Moment 1: Två inlämningsuppgifter (1,5 hp).
Moment 2: Två inlämningsuppgifter samt skriftligt prov (6 hp).
Inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Det avslutande provet i moment 2 bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på moment 2.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

 
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 35

Moment 1: Introduktion i språkvetenskap

Introduktion i språkvetenskap. Kompendium (c:a 60 s), hämtas på kurswebben.

Moment 2: Tysk grammatik

Valfridsson, Ingela 2012: Geheimnisse der deutschen Grammatik. Ein Lehrmaterial für die A-Stufe. Kompendium (c:a 100 s.), hämtas på kurswebben.

Den tyska grammatiken
Klingemann Ulrike, Magnusson Gunnar, Didon Sybille
5. uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2014 : 272 s. :
ISBN: 9789152327180
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Grosses Übungsbuch Deutsch : Grammatik ; [Niveau A2 - B2]
Dinsel Sabine, Geiger Susanne
1. Aufl. : Ismaning : Hueber : 2009 : 296 S. :
ISBN: 978-3-19-101721-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst