Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska A, Modern tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 7,5 hp

Engelskt namn: German A, Modern Literature in German and Literary History

Denna kursplan gäller: 2018-08-27 till 2022-08-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1TY007

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-12-06

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-06-27

Innehåll

I kursen ingår studier av den tyskspråkiga litteraturens historia, läsning och analys av modern tyskspråkig skönlitteratur samt träning i informationssökning.

Kursen är indelad i två moment:
Moment 1: Introduktion i litteraturvetenskap, 1,5 hp
Träning i att analysera litterära texter, söka information och skriva text utifrån litteraturvetenskapliga principer.

Moment 2: Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 6 hp
Läsning och analys av modern skönlitteratur av vilka huvuddelen behandlar temat ”Literatur in der Gegenwart”. Därigenom belyses också samhällets värdegrund i går och i dag liksom historiskt skilda villkor för människans existens, till exempel vad gäller mänskliga rättigheter och genus. Introduktion i tysk litteraturhistoria från omkring år 1900 till idag.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
  • analysera enklare texter ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv och därvid använda adekvat terminologi;
  • hitta för en given uppgift relevant litteraturvetenskaplig information om författare och litteraturhistoria främst i skriftliga källor och presentera denna;
  • redogöra för några epoktypiska drag i modern tyskspråkig litteratur och utifrån detta inplacera lästa texter i sitt litteraturhistoriska sammanhang.

Behörighetskrav

Tyska steg 3 Eller: Tyska 3 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Univ: Tyska, Kvalifikationskurs eller motsvarande

Undervisningens upplägg

När kursen ges som nätkurs gäller följande: Kursen ges som nätkurs och all undervisning och examination på kursen är nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad lärplattform. Obligatoriska diskussioner kring lästa texter respektive inlämning av uppgifter via lärplattform. Självstudier i litteraturhistoria. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se ”Tekniska krav för nätkurser” på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

När kursen ges som campuskurs gäller följande: Obligatoriska seminarier kring ett ämne med anknytning till moment 2 (moment 1) respektive obligatoriska seminarier kring lästa texter (moment 2). Föreläsningar i litteraturhistoria. ”Obligatorisk närvaro” innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisningen om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner.

Examination

Moment 1: Fortlöpande examination genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer (1,5 hp).
Moment 2: Fortlöpande examination samt muntligt prov i litteraturhistoria vilket också omfattar en sammanfattande diskussion av kurslitteraturen (6 hp).

Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 6 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 35

Moment 1 Introduktion i litteraturvetenskap

Obligatorisk litteratur: Gedichte und kurze Prosatexte in Auswahl (c:a 15 s.), tillhandahålls på institutionen resp. hämtas från Internet. En av texterna ur Moment 2 Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria.

Obligatorisk litteratur Moment 2: Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria

Andersch Alfred
Sansibar oder der letzte Grund : Roman
[Ny utg.] : Zürich : Diogenes : 2006 : 178 s. :
ISBN: 3-257-23601-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Dürrenmatt Friedrich
Die Physiker : eine Komödie in zwei Akten : Neufassung 1980
Zürich : Diogenes : 1980 : 93 s. :
ISBN: 3-257-20837-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ende Michael
Momo oder die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte : ein Märchen-Roman
Schulausgabe mit Materialien : Stuttgart ;a Wien : Thienemann : cop. 1993 : 304 s. :
ISBN: 3-522-16857-7 (kart.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Die Wand : Roman
Haushofer Marlen, Ullrich Gisela
1. Aufl., 12. Dr. : Stuttgart : Klett : 2001 : 268 s. :
ISBN: 3-12-351960-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jelinek Elfriede
Die Liebhaberinnen : Roman
Neuausg. : Reinbek bei Hamburg : Rowohlt : 1990 : 156 s. :
ISBN: 3-499-12467-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kafka Franz
Die Verwandlung. Erzählung
Zürich : Diogenes : 2006 : 112 :
ISBN: 978-3-257-23545-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rusch Claudia
Meine freie deutsche Jugend
2. Aufl. : Frankfurt am Main : Fischer : 2003 : 156 s. :
ISBN: 3-10-066058-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Schlink Bernhard
Der Vorleser : Roman
[Neu Aufl.] : Zürich : Diogenes : 1997 : 206 s. :
ISBN: 3-257-06065-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Schnitzler Arthur
Leutnant Gustl
Ungekürzte, nach den ersten Buchausg. durchges. Ausg. : Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl. : 2001 : 223 s. :
ISBN: 3-596-14941-X (kart.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Eller annan utgåva.

Wiese Benno von
Deutschland erzählt.n Bd [1],p Von Arthur Schnitzler bis Uwe Johnson
Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Vlg : 1962 : 333 s. :
ISBN: 3-596-20500-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Ur denna läses följande texter: Aichinger, Ilse: Spiegelgeschichte. Böll, Heinrich: Es wird etwas geschehen. Borchert, Wolfgang: Nachts schlafen die Ratten doch. Kaschnitz, Marie-Luise: Das dicke Kind.

Gedichte und kurze Prosatexte in Auswahl (c:a 15 s.), tillhandahålls på institutionen resp. hämtas från Internet.

Litteraturhistoria:

Packalén, Sture: Literatur und Leben. Deutschsprachige Literatur von 750 bis 2000. Fulltext i DIVA 2009, 327 s. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-5844