"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska B, Litteratur och litteraturhistoria - från upplysningen till naturalismen, 7,5 hp

Engelskt namn: German B, Literature and History of the German Literature - from Enlightenment to Naturalism

Denna kursplan gäller: 2024-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 1TY047

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-10-26

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2023-08-24

Innehåll

I kursen ingår grundläggande studier av olika teorier om litteratur och litteraturvetenskap med fokus på den germanistiska litteraturvetenskapen samt studier av tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria från upplysningen till naturalismen.
Kursen består av tre delkurser

1. Litteraturteori, 1,5 hp
Grundläggande studier av olika teorier om litteratur och litteraturvetenskap med fokus på den germanistiska litteraturvetenskapen.

2. Tysk litteraturhistoria från upplysningen till naturalismen, 3 hp
Studier av den tyskspråkiga litteraturens historia från upplysningen till naturalismen.

3. Litteraturläsning och litteratursamtal, 3 hp
Läsning, analys och diskussion av skönlitteratur som representerar den tyskspråkiga litteraturen från upplysningen till naturalismen. Det övergripande temat för delkursen är "Literatur in der Geschichte". Läsning och analys av barn- och ungdomslitteratur och studier av relevant barnlitteraturforskning.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande
Kunskap och förståelse
*    kunna uppvisa grundläggande kännedom om olika teoretiska utgångspunkter inom germanistisk litteraturvetenskap;
*    kunna redogöra för några epoktypiska drag i tyskspråkig litteratur från upplysningen till naturalismen;

Färdighet och förmåga
*    kunna analysera texter från olika tider ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv och därvid använda adekvat terminologi;
*    kunna reflektera över och diskutera lästa texter i deras litteraturhistoriska sammanhang;

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    utifrån förvärvade ämnesmässiga kunskaper kunna argumentera för en egen ståndpunkt.

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp tyska i intervallet 1-30 hp, i vilka Tysk litteratur ska ingå, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs på tyska.

1. Litteraturteori, 1,5 hp
Obligatoriska seminarier med redovisning av uppgifter.

2. Tysk litteraturhistoria från upplysningen till naturalismen, 3 hp
Seminarier.

3. Litteraturläsning och litteratursamtal, 3 hp
Obligatoriska seminarier med redovisning av uppgifter.

Examination

All examination genomförs individuellt. Examinationen genomförs på tyska.

1. Litteraturteori, 1,5 hp
Examinerande seminarier.

2. Tysk litteraturhistoria från upplysningen till naturalismen, 3 hp
Muntligt prov.

3. Litteraturläsning och litteratursamtal, 3 hp
Examinerande seminarier samt muntligt prov med en sammanfattande diskussion av seminarietexterna.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Examinerande seminarier bedöms med något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). För avslutande examination i delkurserna används betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För godkänt betyg på delkurser som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 3 hp.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 1

1. Litteraturteori

Kompendium zur Literaturtheorie. Tillhandahålls av institutionen.

2. Tysk litteraturhistoria från upplysningen till naturalismen

Packalén Sture
Literatur und Leben : deutschsprachige Literatur von 750 bis 2000
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2002 : [6], 301 s. :
urn:nbn:se:mdh:diva-5844
ISBN: 91-47-05112-4 : 359:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Fulltext också på http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:216527

3. Litteraturläsning och litteratursamtal

Texterna läses i följande ordning och i angiven eller likvärdig utgåva:

Nathan der Weise : ein dramatisches Gedicht in fünf Auzügen
Lessing Gotthold Ephraim, Düffel Peter von
Durchgesehene Ausg. : Stuttgart : Reclam : 2000 : 172 s. :
ISBN: 3-15-000003-3 (även tilldelat tidigare uppl.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Johann Wolfgang Goethe : Die Leiden des jungen Werthers
Goethe Johann Wolfgang von, Rothmann Kurt
Stuttgart : Reclam : 1974 : 180 s. :
ISBN: 3-15-008113-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Faust.n T. 1,p Der Tragödie erster Teil
Goethe Johann Wolfgang von, Scheithauer Lothar J.
Stuttgart : Reclam : 1974 : 144 s. :
ISBN: 3-15-000001-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kleist von Heinrich
Die Marquise von O.
Hamburger Leseheft Nr. 167; ISBN 978-3-87291-166-7 :
Obligatorisk

Hoffmann E. T. A.
Der goldne Topf : ein Märchen aus der neuen Zeit
Stuttgart : Reclam : 1966 : 142 s. :
ISBN: 3-15-000101-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Huge Walter
Annette von Droste-Hülshoff : Die Judenbuche
Stuttgart : Reclam : 1979 : 83 s. :
ISBN: 3-15-008145-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Heinrich Heine. Gedichte in Auswahl
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls på institutionen resp. hämtas från internet enligt lärarens anvisningar.

Woyzeck : ein Fragment ; Leonce und Lena : Lustspiel
Büchner Georg, Büchner Georg
Stuttgart : Reclam : 1971 : 73 s. :
ISBN: 3-15-007733-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Endast Woyzeck läses.

Fontane Theodor
Effie Briest
Reclam Verlag; ISBN: 978-3-15-006961-5 :
Obligatorisk

Hauptmann Gerhart
Vor Sonnenaufgang : soziales Drama
Frankfurt/M : Ullstein : 1994 : 93 s. :
ISBN: 3-548-23564-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Härtling Peter
Ben liebt Anna
Weinheim-Basel: Beltz Verlag; ISBN 978-3-407-74099-1 :
Obligatorisk

Maar Paul
Eine Woche voller Samstage
Hamburg: Oetinger Verlag, ISBN 978-3-8415-0098-4 :
Obligatorisk

Funke Cornelia
Gespensterjäger auf eisiger Spur
4. Aufl. als Loewe-Taschenbuch : Bindlach : Loewe : 2012 : 123 S. :
http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3290304&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm
ISBN: 9783785556108 (kart.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst