Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Tyska B, Språk- och kulturkompetens, 7,5 hp

Engelskt namn: German B, Language and Culture

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 1TY048

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-05

Innehåll

1. Tysk kultur och realia, 3 hp
Studier av och individuellt vald fördjupning kring likheter och skillnader mellan svenskt och tyskt kultur- och samhällsliv.
För fördjupningsuppgiften samlas material in antingen i Sverige (litteraturstudier, enkäter o.dyl.) eller vid genomförda studiebesök på skolor, sociala inrättningar och liknande i Tyskland.

2. Ordförråd och skriftlig språkfärdighet, 2,5 hp
Ordförråds- och fraseologiövningar. Övning i att översätta svensk normalprosa till tyska samt att skriva egna texter av olika slag.

3. Muntlig framställning, 2 hp
Träning av förmågan att tala tyska med olika kommunikativa syften och i olika situationer. I kursen ingår träning i att inför en grupp med visuellt stöd muntligt presentera ett stoff.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
*    på ett differentierat sätt kunna beskriva likheter och skillnader inom några områden av tyskt och svenskt samhällsliv;

Färdighet och förmåga
*    utifrån insamlat material kring ett valt ämne kunna analysera skillnader och likheter mellan Tyskland och Sverige;
*    kunna referera och citera på ett vetenskapligt korrekt sätt;
*    kunna uttrycka sig ledigt och varierat i monologiskt tal, i samtal och i skrift på tyska med hög grad av korrekthet och anpassning till kommunikationssituationen;
*    kunna överföra ett givet innehåll från svenska till tyska;

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    utifrån förvärvade ämnesmässiga kunskaper kunna argumentera för en egen ståndpunkt;
*    i viss mån kunna granska olika sorters texter på ett kritiskt sätt.

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp tyska i intervallet 1-30 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

1. Tysk kultur och realia, 3 hp
Obligatoriska seminarier med redovisning av uppgifter. Handledning av fördjupningsuppgift.

En del av momentet kan genomföras under en studieresa till ett tyskspråkigt land.

2. Ordförråd och skriftlig språkfärdighet, 2,5 hp
Seminarier och övningar.

3. Muntlig framställning, 2 hp
Obligatoriska övningar i muntlig framställning, t.ex. presentationer, referat, diskussioner och samtal.

Examination

All examination genomförs individuellt. Examinationen genomförs på tyska.

1. Tysk kultur och realia, 3 hp
Fortlöpande examination samt muntlig och skriftlig redovisning av fördjupningsuppgiften.

2. Ordförråd och skriftlig språkfärdighet, 2,5 hp
Två inlämningsuppgifter och skriftligt prov.

3. Muntlig framställning, 2 hp
Fortlöpande examination med redovisning av uppgifter samt muntligt prov.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Fortlöpande examination och muntliga redovisningar i modul 1 och 3 samt inlämningsuppgifter i modul 2 bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. För skriftlig redovisning av fördjupningsuppgift i modul 1, skriftligt prov i modul 2 samt muntligt prov i modul 3 används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moduler som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att producera korrekt tyska samt att analysera och tillämpa kursens innehåll. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den uppnått detta betyg på lägst 4,5 hp.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 30

1. Tyska kultur och realia

Texter som hämtas från lärplattformen eller internet. Litteratur till fördjupningsuppgiften väljs i samråd med lärare.

2. Ordförråd och skriftlig språkfärdighet

Ordförråds- och fraseologiövningar, hämtas från kursens lärplattform. Skrivövningar för Tyska B. Kompendium, hämtas från kursens lärplattform.

3. Muntlig framställning

Material som hämtas på lärplattformen.