"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska B, Språkstruktur och språkvariation, 7,5 hp

Engelskt namn: German B, Language Structure and Language Variation

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 1TY049

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-10-26

Innehåll

Mot bakgrund av grundläggande studier i germanistisk språkvetenskap studeras tysk syntax och det tyska språkets utveckling.

Kursen består av tre delkurser
1. Tysk språkvetenskap, 1,5 hp
Grundläggande studier av centrala språkvetenskapliga teorier utifrån ett historiskt perspektiv och diskussion av frågeställningar inom germanistisk språkvetenskap.

2. Språklig variation i tid och rum, 3 hp
Studier av det tyska språkets historiska utveckling med tonvikt på släktskapen med och de kontrastiva dragen i förhållande till svenskan samt studier av ordförrådet i kulturhistorisk belysning. Dessutom studeras utvecklingstendenser i dagens tyska samt språklig variation. Träning i att observera, reflektera över och kommunicera de förändringar som kontinuerligt äger rum på olika språkliga nivåer.

3. Tysk syntax, 3 hp
Fördjupade studier av tysk syntax. Träning i att jämföra tyskan med andra språk liksom i att förklara syntaktiska fenomen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
*    kunna uppvisa grundläggande kännedom om olika teoretiska utgångspunkter inom germanistisk språk- och litteraturvetenskap;
*    kunna redogöra för huvuddragen av det tyska språkets utveckling;
*    kunna beskriva och förklara det tyska språkets morfologiska och syntaktiska struktur;

Färdighet och förmåga
*    kunna analysera texter från olika tider och olika geografiska områden ur ett språkvetenskapligt perspektiv och därvid använda adekvat terminologi;
*    kunna observera, reflektera över och kommunicera förändringar i språkbruk och -norm på olika nivåer i språket;

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    utifrån förvärvade ämneskunskaper kunna argumentera för en egen ståndpunkt.

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp tyska intervallet 1-30 hp i vilka Tysk grammatik ska ingå, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

1. Tysk språkvetenskap, 1,5 hp
Föreläsningar samt seminarier.

2. Språklig variation i tid och rum, 3 hp
Seminarier.

3. Tysk syntax, 3 hp
Föreläsningar samt seminarier med redovisning av uppgifter.

Examination

All examination genomförs individuellt på tyska.

1. Tysk språkvetenskap, 1,5 hp
Muntligt prov.

2. Språklig variation i tid och rum, 3 hp
Skriftligt prov.

3. Tysk syntax, 3 hp
En muntlig referatuppgift samt skriftligt prov.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Fortlöpande examination och redovisning av mindre uppgifter samt inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. För avslutande examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moduler som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att producera korrekt tyska samt att analysera och tillämpa kursens innehåll. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den uppnått detta betyg på lägst 4,5 hp.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

1. Tysk språkvetenskap

Sprache und Sprachwissenschaft
Institutionen för språkstudier :
Läsanvisning: Kompendium (c:a 50 sidor), tillhandahålls av institutionen eller hämtas från kursens lärplattform.

2. Språklig variation i tid och rum

Deutsche Sprache gestern und heute : Einführung in Sprachgeschichte und Sprachkunde
Stedje Astrid, Prell Heinz-Peter
6. Aufl. : Paderborn ;a München : Fink : 2007 : 277 S. :
ISBN: 978-3-8252-1499-9 (UTB)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

3. Tysk syntax

Andersson Sven-Gunnar
Tysk syntax för universitetsnivå
Lund : Studentlitteratur : 2002 : 494, [2] s. :
ISBN: 91-44-04110-1 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Valfridsson Ingela
Einiges zur deutschen Syntax für die B-Stufe.
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk
Läsanvisning: Kompendium, hämtas på lärplattformen.