Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska B, 30 hp

Engelskt namn: German B

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 1TY044

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-29

Innehåll

I kursen ingår studier av tysk syntax, det tyska språkets utveckling, tyskspråkig litteratur från upplysningen till naturalismen samt barn- och ungdomslitteratur. I individuellt valda fördjupningar i språk- eller litteraturvetenskap samt kultur tränas förmågan att formulera en fråga, söka och analysera material samt presentera resultaten muntligt och skriftligt. Vidare ingår analys av texter ur ett språk- och litteraturvetenskapligt perspektiv samt muntlig framställning och textproduktion.

Kursen är indelad i fyra områden:
Område 1: Språkvetenskap, 7,5 hp
Område 2: Litteraturvetenskap, 7,5 hp
Område 3: Språk- och kulturkompetens, 7,5 hp
Område 4: Individuell fördjupning, 7,5 hp

Områdena består i sin tur av flera delar.

Område 1: Språkvetenskap
1. Tysk språkvetenskap, 1,5 hp
Grundläggande studier av centrala språkvetenskapliga teorier utifrån ett historiskt perspektiv och diskussion av frågeställningar inom germanistisk språkvetenskap.

2. Språklig variation i tid och rum, 3 hp
Studier av det tyska språkets historiska utveckling med tonvikt på släktskapen med och de kontrastiva dragen i förhållande till svenskan samt studier av ordförrådet i kulturhistorisk belysning. Dessutom studeras utvecklingstendenser i dagens tyska samt språklig variation. Träning i att observera, reflektera över och kommunicera de förändringar som kontinuerligt äger rum på olika språkliga nivåer.

3. Tysk syntax, 3 hp
Fördjupade studier av tysk syntax. Träning i att jämföra tyskan med andra språk liksom i att förklara syntaktiska fenomen.

Område 2: Litteraturvetenskap
4. Litteraturteori, 1,5 hp
Grundläggande studier av olika teorier om litteratur och litteraturvetenskap med fokus på den germanistiska litteraturvetenskapen.

5. Tysk litteraturhistoria från upplysningen till naturalismen, 3 hp
Studier av den tyskspråkiga litteraturens historia från upplysningen till naturalismen.

6. Litteraturläsning och litteratursamtal, 3 hp
Läsning, analys och diskussion av skönlitteratur som representerar den tyskspråkiga litteraturen från upplysningen till naturalismen. Det övergripande temat för momentet är "Literatur in der Geschichte". Läsning och analys av barn- och ungdomslitteratur och studier av relevant barnlitteraturforskning.

Område 3: Språk- och kulturkompetens
7. Tysk kultur och realia, 3 hp
Studier av och individuellt vald fördjupning kring likheter och skillnader mellan svenskt och tyskt kultur- och samhällsliv.

För fördjupningsuppgiften samlas material in antingen i Sverige (litteraturstudier, enkäter o.dyl.) eller vid genomförda studiebesök på skolor, sociala inrättningar och liknande i Tyskland.

8. Ordförråd och skriftlig språkfärdighet, 2,5 hp
Ordförråds- och fraseologiövningar. Övning i att översätta svensk normalprosa till tyska samt att skriva egna texter av olika slag.

9. Muntlig framställning, 2 hp
Träning av förmågan att tala tyska med olika kommunikativa syften och i olika situationer. I kursen ingår även träning i att inför en grupp med visuellt stöd muntligt presentera ett stoff.

Område 4: Individuell fördjupning
10. Individuell fördjupning, 7,5 hp
Introduktion i ett vetenskapligt arbetssätt. Träning i att läsa och skriva tysk vetenskapsprosa. Handledd fördjupning i ett språk- eller litteraturvetenskapligt tema som väljs i samråd med handledare. Arbetet presenteras i en kortare uppsats (max 5 000 ord) som utformats enligt vetenskapliga principer och ventileras vid ett seminarium.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
*    kunna uppvisa grundläggande kännedom om olika teoretiska utgångspunkter inom germanistisk språk- och litteraturvetenskap;
*    kunna uppvisa goda kunskaper inom ett begränsat delområde inom germanistisk språk- eller litteraturvetenskap;
*    kunna redogöra för huvuddragen av det tyska språkets utveckling;
*    kunna beskriva och förklara det tyska språkets morfologiska och syntaktiska struktur;
*    kunna redogöra för några epoktypiska drag i tyskspråkig litteratur från upplysningen till naturalismen;
*    på ett differentierat sätt kunna beskriva likheter och skillnader inom några områden av tyskt och svenskt samhällsliv.

Färdighet och förmåga
*    kunna analysera texter från olika tider och olika geografiska områden ur ett språkvetenskapligt perspektiv och därvid använda adekvat terminologi;
*    kunna observera, reflektera över och kommunicera förändringar i språkbruk och -norm på olika nivåer i språket;
*    kunna analysera texter från olika tider ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv och därvid använda adekvat terminologi;
*    kunna reflektera över och diskutera lästa texter i deras litteraturhistoriska sammanhang;
*    utifrån insamlat material kring ett valt ämne kunna analysera och beskriva skillnader och likheter mellan ett tyskspråkigt land och Sverige;
*    med handledning kunna formulera en begränsad frågeställning, söka och referera relevant litteratur samt presentera resultatet av studien skriftligt;
*    kunna analysera vetenskapliga texter ur strukturellt, språkligt och innehållsligt perspektiv:
*    kunna producera kortare texter som möter genrespecifika krav;
*    kunna sammanfatta tyskspråkiga vetenskapliga artiklar;
*    kunna uttrycka sig ledigt och varierat i monologiskt tal, i samtal och i skrift på tyska med hög grad av korrekthet och anpassning till kommunikationssituationen;
*    kunna överföra ett givet innehåll från svenska till tyska.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    visa viss förmåga att motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga perspektiv, och när så är relevant även samhälleliga och/eller etiska perspektiv;
*    kunna referera och citera på ett vetenskapligt korrekt sätt;
*    utifrån förvärvade ämneskunskaper kunna argumentera för en egen ståndpunkt;
*    i viss mån kunna granska olika sorters texter på ett kritiskt sätt.

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp från Tyska A (1-30 hp) i vilka Tysk grammatik ska ingå, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

1. Tysk språkvetenskap, 1,5 hp
Lektionsundervisning med redovisning av uppgifter.

2. Språklig variation i tid och rum, 3 hp
Lektionsundervisning med redovisning av uppgifter.

3. Tysk syntax, 3 hp
Lektionsundervisning med redovisning av uppgifter.

4. Litteraturteori, 1,5 hp
Lektionsundervisning med redovisning av uppgifter.

5. Tysk litteraturhistoria från upplysningen till naturalismen, 3 hp
Föreläsningar.

6. Litteraturläsning och litteratursamtal, 3 hp
Obligatoriska seminarier med redovisning av uppgifter.

7. Tysk kultur och realia, 3 hp
Obligatoriska seminarieövningar med redovisning av uppgifter. Handledning av fördjupningsuppgift.

En del av momentet kan genomföras under en studieresa till ett tyskspråkigt land.

8. Ordförråd och skriftlig språkfärdighet, 2,5 hp
Lektionsundervisning.

9. Muntlig framställning, 2 hp
Obligatoriska övningar i muntlig framställning, t.ex. presentationer, referat, diskussioner och samtal.

10. Individuell fördjupning, 7.5 hp
Seminarier kring vetenskapliga texter samt handledning av fördjupningsuppgiften.

Examination

All examination genomförs individuellt på tyska.

1. Tysk språkvetenskap, 1.5 hp
Muntligt prov.
Modul 1: Tysk språkvetenskap (German Linguistics), 1,5 hp

2. Språklig variation i tid och rum, 3 hp
En muntlig referatuppgift samt skriftligt prov.
Modul 2: Språklig variation i tid och rum (History of the German Language), 3 hp)

3. Tysk syntax, 3 hp
En muntlig referatuppgift samt skriftligt prov.
Modul 3: Tysk syntax (German Syntax), 3 hp

4. Litteraturteori, 1,5 hp
Muntligt prov.
Modul 4: Litteraturteori (Literature Theory), 1,5 hp

5. Tysk litteraturhistoria från upplysningen till naturalismen, 3 hp
Muntligt prov.
Modul 5: Tysk litteraturhistoria från upplysningen till naturalismen (Hist of the German Literature fr Enlightenment to Naturalism), 3 hp

6. Litteraturläsning och litteratursamtal, 3 hp
Fortlöpande examination, redovisning av uppgifter samt muntligt prov med en sammanfattande diskussion av seminarietexterna.
Modul 6: Litteraturläsning och litteratursamtal (Reading and Discussing German Literature), 3.0 hp

7. Tysk kultur och realia, 3 hp
Fortlöpande examination samt muntlig och skriftlig redovisning av fördjupningsuppgiften.
Modul 7: Tysk kultur och realia (German Social and Cultural Studies), 3 hp

8. Ordförråd och skriftlig språkfärdighet, 2,5 hp
Två inlämningsuppgifter och skriftligt prov.
Modul: 8: Ordförråd och skriftlig språkfärdighet (Vocabulary and Written Proficiency), 2,5 hp

9. Muntlig framställning, 2 hp
Fortlöpande examination med redovisning av uppgifter samt muntligt prov.
Modul 9: Muntlig framställning (Oral Presentation), 2 hp

10. Individuell fördjupning, 7,5 hp
a) Inlämningsuppgifter i vetenskaplig text (3 hp)
b) Bedömning av presentation av uppsatsen och av den färdiga uppsatsen (4,5 hp).
Modul 10: Att läsa och skriva tysk vetenskapsprosa (Reading and Writing Academic Texts in German), 3 hp
Modul 11: Individuell fördjupning (Individually Chosen Assignment), 4,5 hp

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Fortlöpande examination och redovisning av mindre uppgifter samt inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. För avslutande examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moduler som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att producera korrekt tyska samt att analysera och tillämpa kursens innehåll. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den uppnått detta betyg på lägst 20 hp.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 32

  1: Tysk språkvetenskap

  Einführung in Die Germanistische Linguistik [Elektronisk resurs]
  Harden Theo, Hentschel Elke
  Peter Lang Publishing Group : 2014 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig online via Umeå universitetsbibliotek. Läses enligt anvisningar.

  Sprache und Sprachwissenschaft. Kompendium (c:a 50 sidor), tillhandahålls av institutionen eller hämtas från kursens lärplattform.

  2: Språklig variation i tid och rum

  Deutsche Sprache gestern und heute : Einführung in Sprachgeschichte und Sprachkunde
  Stedje Astrid, Prell Heinz-Peter
  6. Aufl. : Paderborn ;a München : Fink : 2007 : 277 S. :
  ISBN: 978-3-8252-1499-9 (UTB)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  3: Tysk syntax

  Andersson Sven-Gunnar
  Tysk syntax för universitetsnivå
  Lund : Studentlitteratur : 2002 : 494, [2] s. :
  ISBN: 91-44-04110-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Valfridsson Ingela
  Einiges zur deutschen Syntax für die B-Stufe. : Kompendium, hämtas på kurswebben.

  Obligatorisk

  Grammatikövningar för Tyska B. Kompendium, hämtas på kurswebben.

  4: Litteraturteori

  Kompendium zur Literaturtheorie, tillhandahålls av institutionen.

  5: Tysk litteraturhistoria från upplysningen till naturalismen

  Packalén Sture
  Literatur und Leben : deutschsprachige Literatur von 750 bis 2000
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2002 : [6], 301 s. :
  urn:nbn:se:mdh:diva-5844
  ISBN: 91-47-05112-4 : 359:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Fulltext också på http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:216527

  6: Litteraturläsning och litteratursamtal

  Texterna läses i följande ordning och i angiven eller likvärdig utgåva:

  Nathan der Weise : ein dramatisches Gedicht in fünf Auzügen
  Lessing Gotthold Ephraim, Düffel Peter von
  Durchgesehene Ausg. : Stuttgart : Reclam : 2000 : 172 s. :
  ISBN: 3-15-000003-3 (även tilldelat tidigare uppl.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johann Wolfgang Goethe : Die Leiden des jungen Werthers
  Goethe Johann Wolfgang von, Rothmann Kurt
  Stuttgart : Reclam : 1974 : 180 s. :
  ISBN: 3-15-008113-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Faust.n T. 1,p Der Tragödie erster Teil
  Goethe Johann Wolfgang von, Scheithauer Lothar J.
  Stuttgart : Reclam : 1974 : 144 s. :
  ISBN: 3-15-000001-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kleist von Heinrich
  Die Marquise von O.
  Hamburger Leseheft Nr. 167; ISBN 978-3-87291-166-7 :
  Obligatorisk

  Hoffmann E. T. A.
  Der goldne Topf : ein Märchen aus der neuen Zeit
  Stuttgart : Reclam : 1966 : 142 s. :
  ISBN: 3-15-000101-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Huge Walter
  Annette von Droste-Hülshoff : Die Judenbuche
  Stuttgart : Reclam : 1979 : 83 s. :
  ISBN: 3-15-008145-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Heine Heinrich
  Gedichte in Auswahl. Tillhandahålls på institutionen resp. hämtas från internet enligt lärarens anvisningar.
  Institutionen för språkstudier :
  Obligatorisk

  Woyzeck : ein Fragment ; Leonce und Lena : Lustspiel
  Büchner Georg, Büchner Georg
  Stuttgart : Reclam : 1971 : 73 s. :
  ISBN: 3-15-007733-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Endast Woyzeck läses.

  Fontane Theodor
  Effie Briest
  Reclam Verlag; ISBN: 978-3-15-006961-5 :
  Obligatorisk

  Hauptmann Gerhart
  Vor Sonnenaufgang : soziales Drama
  Frankfurt/M : Ullstein : 1994 : 93 s. :
  ISBN: 3-548-23564-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Härtling Peter
  Ben liebt Anna
  Weinheim-Basel: Beltz Verlag; ISBN 978-3-407-74099-1 :
  Obligatorisk

  Maar Paul
  Eine Woche voller Samstage
  Hamburg: Oetinger Verlag, ISBN 978-3-8415-0098-4 :
  Obligatorisk

  Funke Cornelia
  Gespensterjäger auf eisiger Spur
  ISBN 978-3-7855-6826-2 :
  Obligatorisk

  7: Kultur och realia

  Artikelkompendium, tillhandahålls av institutionen Övrig litteratur väljs i samråd med lärare.

  8: Ordförråd och skriftlig språkfärdighet

  Digitala ordböcker enligt anvisningar. Ordförråds- och fraseologiövningar. Kompendium, hämtas från kurswebben. Skrivövningar för Tyska B. Kompendium, tillhandahålls av institutionen eller hämtas från kursens lärplattform.

  9: Muntlig framställning

  Material som hämtas på kurswebben.

  10: Individuell fördjupning

  Litteratur väljs i samråd med handledare.

 • Giltig från: 2019 vecka 28

  För alla områden rekommenderas en tvåspråkig ordbok:

  Lindestam Irmgard
  Norstedts stora tyska ordbok : tysk-svensk, svensk-tysk : [140.000 ord och fraser
  1. uppl. : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : cop. 2008 : 748, 686 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-7227-321-4 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  1: Tysk språkvetenskap

  Sprache und Sprachwissenschaft. Kompendium (c:a 50 sidor), tillhandahålls av institutionen eller hämtas från kursens lärplattform.

  2: Språklig variation i tid och rum

  Deutsche Sprache gestern und heute : Einführung in Sprachgeschichte und Sprachkunde
  Stedje Astrid, Prell Heinz-Peter
  6. Aufl. : Paderborn ;a München : Fink : 2007 : 277 S. :
  ISBN: 978-3-8252-1499-9 (UTB)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  3: Tysk syntax

  Andersson Sven-Gunnar
  Tysk syntax för universitetsnivå
  Lund : Studentlitteratur : 2002 : 494, [2] s. :
  ISBN: 91-44-04110-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Valfridsson Ingela
  Einiges zur deutschen Syntax für die B-Stufe. : Kompendium, hämtas på kurswebben.

  Obligatorisk

  Grammatikövningar för Tyska B. Kompendium, hämtas på kurswebben.

  4: Litteraturteori

  Kompendium zur Literaturtheorie, tillhandahålls av institutionen.

  5: Tysk litteraturhistoria från upplysningen till naturalismen

  Packalén Sture
  Literatur und Leben : deutschsprachige Literatur von 750 bis 2000
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2002 : [6], 301 s. :
  urn:nbn:se:mdh:diva-5844
  ISBN: 91-47-05112-4 : 359:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Fulltext också på http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:216527

  6: Litteraturläsning och litteratursamtal

  Texterna läses i följande ordning och i angiven eller likvärdig utgåva:

  Nathan der Weise : ein dramatisches Gedicht in fünf Auzügen
  Lessing Gotthold Ephraim, Düffel Peter von
  Durchgesehene Ausg. : Stuttgart : Reclam : 2000 : 172 s. :
  ISBN: 3-15-000003-3 (även tilldelat tidigare uppl.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johann Wolfgang Goethe : Die Leiden des jungen Werthers
  Goethe Johann Wolfgang von, Rothmann Kurt
  Stuttgart : Reclam : 1974 : 180 s. :
  ISBN: 3-15-008113-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Faust.n T. 1,p Der Tragödie erster Teil
  Goethe Johann Wolfgang von, Scheithauer Lothar J.
  Stuttgart : Reclam : 1974 : 144 s. :
  ISBN: 3-15-000001-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kleist von Heinrich
  Die Marquise von O.
  Hamburger Leseheft Nr. 167; ISBN 978-3-87291-166-7 :
  Obligatorisk

  Hoffmann E. T. A.
  Der goldne Topf : ein Märchen aus der neuen Zeit
  Stuttgart : Reclam : 1966 : 142 s. :
  ISBN: 3-15-000101-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Huge Walter
  Annette von Droste-Hülshoff : Die Judenbuche
  Stuttgart : Reclam : 1979 : 83 s. :
  ISBN: 3-15-008145-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Heine Heinrich
  Gedichte in Auswahl. Tillhandahålls på institutionen resp. hämtas från internet enligt lärarens anvisningar.
  Institutionen för språkstudier :
  Obligatorisk

  Woyzeck : ein Fragment ; Leonce und Lena : Lustspiel
  Büchner Georg, Büchner Georg
  Stuttgart : Reclam : 1971 : 73 s. :
  ISBN: 3-15-007733-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Endast Woyzeck läses.

  Fontane Theodor
  Effie Briest
  Reclam Verlag; ISBN: 978-3-15-006961-5 :
  Obligatorisk

  Hauptmann Gerhart
  Vor Sonnenaufgang : soziales Drama
  Frankfurt/M : Ullstein : 1994 : 93 s. :
  ISBN: 3-548-23564-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Härtling Peter
  Ben liebt Anna
  Weinheim-Basel: Beltz Verlag; ISBN 978-3-407-74099-1 :
  Obligatorisk

  Maar Paul
  Eine Woche voller Samstage
  Hamburg: Oetinger Verlag, ISBN 978-3-8415-0098-4 :
  Obligatorisk

  Funke Cornelia
  Gespensterjäger auf eisiger Spur
  ISBN 978-3-7855-6826-2 :
  Obligatorisk

  7: Kultur och realia

  Artikelkompendium, tillhandahålls av institutionen Övrig litteratur väljs i samråd med lärare.

  8: Ordförråd och skriftlig språkfärdighet

  En enspråkig tysk ordbok, t.ex. någon av dessa, rekommenderas:

  Duden Deutsches Universalwörterbuch : [das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache mit mehr als 500 000 Stichwörtern, Bedeutungsangaben und Beispielen ; rund 250 000 zusätzlichen Angaben zu Grammatik, Herkunft und Stil ; einer tabellarischen Kurzgrammatik der deutschen Sprache
  7. Aufl. : Mannheim : Bibliographisches Institut : 2011. : 2112 S. :
  ISBN: 978-3-411-05507-4 (Gb.) : EUR 39.95 (DE), EUR 41.10 (AT), sfr 60.90 (freier Pr.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Deutsches Wörterbuch : [das universelle Standardwerk zur deutschen Gegenwartssprache ; der deutsche Wortschatz in über 260.000 Stichwörtern, Anwendungsbeispielen und Redewendungen ; mit umfassenden Bedeutungserklärungen und mehr als 1 Mio. Angaben zu Rechtschreibung, Grammatik, Aussprache, Stil und Herkunft]
  Wahrig Gerhard, Wahrig-Burfeind Renate
  8., vollst. neu bearb. und aktualisierte Aufl. : Gütersloh [u.a.] : Wissen-Media-Verl. : 2008 : 1728 s. :
  ISBN: 3-577-10241-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skrivövningar för Tyska B. Kompendium, hämtas på kurswebben. Ordförråds- och fraseologiövningar. Kompendium, hämtas från kurswebben.

  9: Muntlig framställning

  Material som hämtas på kurswebben.

  10: Individuell fördjupning

  Litteratur väljs i samråd med handledare.