Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska C, Språkdidaktik i teori och praktik, 15 hp

Engelskt namn: German C, The Theory and Practice of Language Teaching and Learning

Denna kursplan gäller: 2021-01-11 till 2022-01-09 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6TY024

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-10-26

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-12-31

Innehåll

I kursen ingår studier av de faktorer som inverkar vid språktillägnande och reception av texter på främmande språk liksom övning i att läsa tyskspråkig vetenskaplig text samt att planera, genomföra och presentera en mindre forskningsuppgift.

Kursen är indelad i två delkurser:

1: Språkdidaktik, 7,5 hp
Utifrån en kort introduktion om teorier kring generella kognitiva processer vid reception och tolkning av talat och skrivet språk studeras vilka speciella förhållanden som råder vid reception av litterära och andra texter på ett främmande språk och inlärning av tyska som främmande språk. Vidare studeras vilka kulturellt och språkligt betingade svårigheter som kan uppstå i detta språk- och kulturmöte samt hur dessa kan överbryggas i en undervisningssituation så att lärande främjas. Planering av större undervisningsenheter och modeller för formativ och summativ bedömning behandlas.

En röd tråd utgör diskussioner om hur förhållningssätt kopplade till värdegrund, normkritik och hållbar utveckling kan genomsyra tyskundervisning.

2: Specialarbete, 7,5 hp
Individuell fördjupning i ett språkdidaktiskt relevant ämne utifrån förvärvade kunskaper inom litteraturvetenskap, språkvetenskap och språkdidaktik. Träning i att formulera syfte och frågeställningar, välja metod, analysera material och dra slutsatser samt presentera resultaten i en kortare uppsats enligt anvisningar.

Den färdiga uppsatsen ska omfatta ca 6 000 ord och uppfylla vedertagna krav vad gäller redovisning av primär- och sekundärmaterial samt språkbehandling.

Förväntade studieresultat

1. Språkdidaktik, 7,5 hp

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för och diskutera innebörden av några centrala begrepp inom området språk- och textreception samt språkinlärning och språkdidaktik;
 • kunna redogöra för några teoretiska positioner när det gäller receptionens betydelse för utveckling av ett främmande språk
 • på ett nyanserat sätt kunna redogöra för hur undervisning och bedömning kan stödja språkinlärningsprocessen
 • kunna redogöra för kopplingen mellan lärandemål och kunskapskrav i nationella styrdokument och nationella prov för skolan

Färdighet och förmåga
 • kunna tillämpa sina kunskaper inom ämnesområdet och om språkdidaktik vid planering av undervisning i tyska i ungdomsskolan;
 • kunna planera större undervisningsenheter och motivera sina val utifrån kurslitteraturen
 • kunna planera undervisning där värdegrund, normkritik och hållbar utveckling utgör ett genomgående perspektiv
 • kunna analysera undervisningsmaterial av olika slag ur olika perspektiv
 • kunna bedöma elevers produkter ur ett formativt och summativt perspektiv
 • kunna utforma olika typer av prov för bedömning av elevernas kunskaper och färdigheter

2. Specialarbete
Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för relevant forskningslitteratur inom ett valt område

Färdighet och förmåga
 • kunna formulera ett tydligt syfte och undersökningsbara frågeställningar
 • kunna analysera material på adekvat sätt utifrån frågeställningen och dra rimliga slutsatser av undersökningen
 • kunna utforma textens layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med vedertagna konventioner
 • kunna med hög grad av språklig korrekthet och enligt ämnets konventioner muntligt och skriftligt presentera och diskutera resultaten av den egna undersökningen;

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt och konstruktivt kunna granska andra studenters examensarbeten
 • kunna motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga perspektiv och, när så är relevant, även samhälleliga och/eller etiska perspektiv
 • kunna kritiskt diskutera arbetets slutsatser och beskriva hur studien skulle kunna utvecklas i ett större sammanhang

Behörighetskrav

Univ: 52,5 hp tyska inom intervallet 1-60 hp, i vilka minst 5 hp språkdidaktik ska ingå, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

All undervisning och examination genomförs på tyska.

1: Språkdidaktik, 7,5 hp
Obligatoriska seminarier med redovisning av uppgifter.

2: Specialarbete, 7,5 hp
Seminarieövningar inriktade på forskningsmetodik (litteratursökning, materialsamling, problemformulering, utformning av vetenskapligt manuskript) och skriftlig framställning samt handledning.

Examination

All undervisning och examination genomförs på tyska.

1: Språkdidaktik, 7,5 hp
Fortlöpande examination samt bedömning av en individuell analysuppgift.

2: Specialarbete, 7,5 hp
a) Bedömning av plan för specialarbetet (1,5 hp)
b) Bedömning av det färdiga arbetet (6 hp).

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Plan för specialarbete bedöms dock med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 6 högskolepoäng.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 2

1. Språkdidaktik

Texte lesen - Sprache lernen.
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk
Läsanvisning: Kompendium (c:a 100 sidor) tillhandahålls på institutionen.

Texte zum Lese- und Hörverständnis.
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk
Läsanvisning: Kompendium (c:a 40 sidor) tillhandahålls på institutionen.

Texter och artiklar som hämtas på nätet.

2. Specialarbete

Litteratur väljs i samråd med handledare.