Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Tyska, Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur, 7,5 hp

Engelskt namn: German, Classics of Children's Literature

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 1TY043

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-08

Innehåll

Studier av tyskspråkig barn- och ungdomslitteratur som fått klassikerstatus. Analys av litterära skildringar från 1800-talet till idag. Studier av teorin bakom begreppet "Klassiker" och reflektion kring detta. Vidare ingår fördjupade studier i litteraturvetenskaplig forskning och träning i självständig användning av denna forskningslitteratur.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

 Kunskap och förståelse
*    kunna visa upp fördjupade kunskaper i germanistisk litteraturvetenskap gällande tyskspråkig litteratur för barn och unga
*    kunna redogöra för olika tolkningar av begreppen "klassiker" och "kanon" inom modern litteraturforskning

Färdighet och förmåga
*    kunna visa förtrogenhet med gängse begreppsapparat och metodik inom litteraturvetenskaplig forskning och kunna tillämpa dessa vid analys av skönlitterära texter för barn och unga
*    självständigt kunna använda sig av tyskspråkig sekundärlitteratur inom litteraturvetenskap
*    utifrån relevant forskning kunna presentera ett litterärt verk och leda diskussioner kring det
*    skriva en analyserande uppsats (2000-2500 ord) enligt vetenskapliga principer
*    vid analys av de litterära texter som ingår i kursen kunna beakta de sociala och pedagogiska bakgrundsfaktorer som inverkar på såväl litteraturproduktion som -reception.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    på ett vetenskapligt sätt kunna argumentera för sina analyser
*    kritiskt kunna granska vetenskaplig argumentation

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/Engelska 6
Univ: Minst 90 hp tyska varav minst 15 hp tyska i intervallet 61-90 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av seminarier och forumsdiskussioner.

Examination

Examinationen sker dels fortlöpande genom bedömning av ett antal mindre uppgifter, dels genom en självständig analysuppgift som redovisas skriftligt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Uppgifter under kursens gång bedöms med något av betygen Underkänd och Godkänd. Den självständiga analysuppgiften bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg på den självständiga analysuppgiften.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.