Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Undervisning och lärande inom det svenska skolsystemet, 7,5 hp

Engelskt namn: Teaching and Learning within the Swedish School System

Denna kursplan gäller: 2017-11-27 och tillsvidare

Kurskod: 6PE192

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-08-31

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

Kursen behandlar utformning och organisation av det svenska skolsystemet. Läroplaner och undervisningsresurser granskas utifrån studentens samlade erfarenheter som lärarstudenter. Slutligen behandlar kursen sociala och kulturella faktorer som har inflytande på den svenska skolan. Kursen innehåller fyra veckors verksamhetsförlagd utbildning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
  • beskriva den svenska skolans kännetecken i termer av organisation, kultur och utveckling

Färdighet och förmåga
  • förbereda, genomföra och utvärdera undervisning
  • jämföra och diskutera undervisning och lärande i en internationell kontext
  • diskutera huvudinnehållet i svenska styrdokument i relation till studentens undervisningsämnen och framtida verksamhetsnivå

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • analysera och kritiskt granska det svenska skolsystemet i förhållande till skolsystemet I hemlandet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Lärarstudent med minst två års lärarstudier. Inga förkunskaper i svenska då kursen ges på engelska, men tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna undervisa.

Undervisningens upplägg

Kursen ges på engelska genom föreläsningar och seminarier. En obligatorisk del av kursen är fyra veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Examination

Studieresultaten examineras genom examinerande seminarier, genom observation i samband med studentens VFU och genom en skriftlig rapport. Studenten måste föra loggbok genom hela kursen som grund för den skriftliga rapport, som kan vara ett krav från studentens hemuniversitet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För betyget godkänt krävs att alla examinationsuppgifter bedömts godkända. För betyget väl godkänd krävs därutöver att den skriftliga rapporten är väl godkänd där särskild vikt läggs vid studentens förmåga att analysera kursens innehåll. Slutbetyget utgör en samlad bedömning av examinator. Betygsskalan är U (underkänd), G (godkänd) och VG (väl godkänd).

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Studierektor vid institutionen kontaktas vid sådana fall.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom ska ytterligare minst ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, så kallade uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas för omprov kan det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/obligatoriska momentet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas vid Umeå universitet. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
 

Övriga föreskrifter

För att kunna fullgöra utbildningen måste du innan du påbörjar den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ansöka om intyg ur polisens sk belastningsregister och visa detta för ansvarig rektor.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 48

Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation centre
Skolverket : 2011 :
http://www.skolverket.se
Obligatorisk

Curriculum for the upper secondary school
Skolverket, : 2011 :
http://www.skolverket.se
Obligatorisk

Skolverket: Infomationsmaterial Ett förslag på relevanta kursplaner kommer att presenteras vid kursstart www.skolverket.se Ett urval av ytterligare artiklar kan tillkomma.