"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Unga, sex och internet i lärmiljöer, 7,5 hp

Engelskt namn: Young People, Sex and the Internet in Learning Environments

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 2PE168

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2021-02-17

Innehåll

I kursen behandlas grundläggande kunskap om ungas erfarenheter av och attityder till sexuell exponering och exploatering i relation till deras internetanvändning. I kursen behandlas även professionella, konstruktiva förhållningssätt och arbetsmetoder inom pedagogisk yrkesverksamhet och andra barn- och ungdomsverksamheter. Kursens innehåll studeras med problematiserande ansats, på vetenskaplig grund och utifrån de verksamheter och sammanhang som är relevanta för den studerande. Även lagstiftning och gällande dokument behandlas.

Kursen är indelad i följande två moduler: 
 
Modul 1: Om ungas användning, erfarenheter av och attityder till sexuell exponering, 3,5 hp
[Young People's use, Experiences of and Attitudes to Sexual Exposure, 3,5 Credits]

Modulen handlar om ungas erfarenheter av och attityder till sexuell exponering och exploatering i relation till deras internetanvändning. Detta behandlas utifrån olika perspektiv och förklaringsmodeller, aktuellt kunskapsläge och mediedebatt och kunskapsläge. I modulen problematiseras centrala begrepp, samverkan mellan verksamheter, ansvar och skyldigheter. Även lagstiftning och gällande dokument behandlas.

Modul 2: Vetenskaplig studie och rapport, 4 hp
[Scientific Study and Report, 4 Credits]

I modulen genomför den studerande en mindre vetenskaplig studie som redovisas i form av en skriftlig rapport. Det vetenskapliga arbetet utformas med avseende på ungas erfarenheter av och attityder till sexuell exponering och exploatering i relation till deras användning av internet. Studien ska också ha relevans för den studerandes verksamheter och sammanhang.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Om ungas användning, erfarenheter av och attityder till sexuell exponering, 3,5 hp 
 För godkänd modul skall den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse

 • översiktligt beskriva centrala begrepp och uppvisa grundläggande kunskap gällande unga, sex och internet samt ungas användning och erfarenheter av sociala medier och internet i ett digitaliserat samhälle
 • redogöra kortfattat för aktuell lagstiftning och gällande dokument med relevans för kursens innehåll 

Färdigheter och förmåga

 • visa förmåga att exemplifiera innehåll i mediedebatten och problematisera ungas användning av sociala medier, internet och sexuell exponering och exploatering

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • diskutera och reflektera över ungas användning av sociala medier och internet ur allmänna och vetenskapliga perspektiv
 • belysa och diskutera förhållningssätt gällande ungas användning av sociala medier och internet i relation till profession eller utbildning

Modul 2: Vetenskaplig studie och rapport, 4,0 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa förståelse för hur en mindre vetenskaplig studie planeras, genomförs och rapporteras som har relevans för kursen

Färdigheter och förmåga

 • utifrån syfte och forskningsfrågor genomföra och rapportera en mindre vetenskaplig studie som är relevant för kursens innehåll

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • diskutera och problematisera studiens resultat i relation till aktuell forskning med avseende på ungas erfarenheter av och attityder till sexuell exponering och exploatering
 • kritiskt diskutera och analysera ungas användning av internet och sociala medier i relation till samverkan, yrkesprofession eller utbildning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

I kursen betonas ett vetenskapligt, självständigt, problem- och processorienterat arbetssätt. Undervisningen genomförs på distans i form av litteraturstudier, seminarier och föreläsningar. Under kursen används en lärmiljö på nätet för undervisning, handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Utvärdering sker efter slutförd kurs.

Examination

Examination av modul 1 sker med inlämningsuppgifter i form av individuella skriftliga redovisningar och forumdiskussioner. Modul 2 examineras med ett mindre, individuellt vetenskapligt arbete som redovisas i en skriftlig rapport. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. 

Betyg på hel kurs utgörs av en sammanfattande bedömning av resultaten för de olika modulerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. 

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera olika teoretiska och praktiska aspekter samt förmågan att kunna analysera med stöd av begrepp. Visa mycket god förmåga att koppla sitt resonemang till adekvat litteratur inom kursens ämnesområde. Samt insiktsfullt belysa olika problemområden i relation till kursens ämnesområde

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på̊ genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Tillgodoräknande 
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina

Övriga föreskrifter

Kan inte läsas i kombination med 2IT003 Unga, sex och internet 7,5 hp.I de fall kursen upphör att gälla eller om kursplanen genomgår större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från att denna kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 31

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Kurslitteratur

  Inget att vänta på : handbok för våldsförebyggande arbete
  Berg Lena, Loftsson Magnus
  Tredje omarbetade upplagan : Stockholm : Jämställdhetsmyndigheten : [2020] : 182 sidor :
  https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/files/2020/01/JAMY_Handbok-IAVP_TG-1.pdf
  Obligatorisk

  Utsatt på internet : En internationell forskningsöversikt om nätmobbning bland barn och unga
  Berne S, Frisén A
  Ingår i:
  [Statens medieråd - samling av trycksaker]

  https://www.statensmedierad.se/download/18.21ba1a94177d7ef7e192fbb/1614952949604/Utsatt%20p%C3%A5%20internet_TILLG%C3%84NGLIGHETSANPASSAD_210202.pdf
  Obligatorisk

  Vad är grooming?
  Christianson Sven-Åke, Rogland Ulrika
  Malmö : Arx : 2016 : 240 s. :
  ISBN: 9789187043772
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  C Wahlgren Victoria
  Fokus 20 - det blir ju bara värre om jag berättar : Ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]

  https://www.mucf.se/publikationer/fokus-20-det-blir-ju-bara-varre-om-jag-berattar
  Obligatorisk

  Engvall Caroline
  Fällan : en reportagebok om nätsexbrott mot barn i Sverige
  Stockholm : Bokförlaget Forum : [2022] : 251 sidor :
  ISBN: 9789137503172
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Engvall Caroline
  Virtuell våldtäkt : om unga och sexbilder på nätet
  Stockholm : Kalla kulor : 2015 : 209 s. :
  ISBN: 9789187049798
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den nya samtyckeslagen i praktiken : en uppföljning av 2018 års förändringar av lagreglerna rörande våldtäkt
  Holmberg Stina, Lewenhagen Lars
  Stockholm : Brottsförebyggande rådet : [2020] : 100 sidor :
  gratis via bra.se
  ISBN: 9789188599346
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet
  Jonsson Linda, Svedin Carl Göran
  Linköping/Stockholm : Linköping University Electronic Press / Stiftelsen Allmänna Barnhuset : 2017 : 1 onlineresurs (60 sidor) :
  Sammanfattning och fulltext från Linköping University Electronic Press
  Obligatorisk

  Inte ditt fel : att förebygga sexuell utsatthet
  Landberg Åsa, Nyman Maria, Billinger Maria
  Stockholm : Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälllesfrågor : cop. 2015 : 47 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789185933860
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sexualitet och relationer : att möta ett engagerande och föränderligt kunskapsområde i skolan
  Ceder Simon, Gunnarsson Karin, Planting-Bergloo Sara, Öhman Lisa, Orlander Auli Arvola
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 175 sidor :
  ISBN: 9789144151403
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Unga och sexuellt våld : främjande av ett kunskapsbaserat bemötande av brottsoffer. Slutrapport.
  Nilsson Gabriella, Lövkrona Inger, Björklund Linn, Degerkvist Julia
  Lund : Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet : [2020] : 127 sidor :
  ISBN: 9789151944586
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: https://portal.research.lu.se/ws/files/76903698/Unga_och_sexuellt_v_ld_GN_och_IL_2020.pdf

  Ungdomar, sexualitet och relationer
  Häggström-Nordin Elisabet, Magnusson Chris
  2. [utökade och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 412 s. :
  ISBN: 9789144108568
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ungdomsstyrelsen
  Utsatt? : Unga, sex och internet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 44 :
  http://www.mucf.se/publikationer/utsatt
  Obligatorisk

  Heimer Gun M.
  Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 397 sidor :
  ISBN: 9789144126777
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sex as self-injury : The appearance of a new diagnostic category in Sweden
  Wall Ingrid, Johnsdotter Sara
  Sage Publications : 2022 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-51076
  Obligatorisk

  Øverlien Carolina
  Våld mellan ungdomar i nära relationer : Digitala medier och utövande av kontroll
  Ingår i:
  Socialvetenskaplig tidskrift
  2021 : 1 : sid. 67-86 :
  https://socvet.se/article/view/2382/1707
  Obligatorisk

  Studenten väljer själv stora delar av litteraturen utifrån område/intresse i modul 2. Kursledning tillhandahåller lista på förslag av valbar litteratur via mail.

  Metodlitteratur

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
  ISBN: 9789144126050
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  God forskningssed
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Vetenskapsrådet har påbörjat en omarbetning och uppdatering av God forskningssed. Den nya versionen förväntas vara klar under senare delen av 2023.

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stensmo Christer
  Vetenskapsteori och metod för lärare : en introduktion
  1. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget : 2002 : 136 s. :
  ISBN: 91-89040-44-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2023 vecka 31

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Kurslitteratur

  Inget att vänta på : handbok för våldsförebyggande arbete
  Berg Lena, Loftsson Magnus
  Tredje omarbetade upplagan : Stockholm : Jämställdhetsmyndigheten : [2020] : 182 sidor :
  https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/files/2020/01/JAMY_Handbok-IAVP_TG-1.pdf
  Obligatorisk

  Utsatt på internet : En internationell forskningsöversikt om nätmobbning bland barn och unga
  Berne S, Frisén A
  Ingår i:
  [Statens medieråd - samling av trycksaker]

  https://www.statensmedierad.se/download/18.21ba1a94177d7ef7e192fbb/1614952949604/Utsatt%20p%C3%A5%20internet_TILLG%C3%84NGLIGHETSANPASSAD_210202.pdf
  Obligatorisk

  Vad är grooming?
  Christianson Sven-Åke, Rogland Ulrika
  Malmö : Arx : 2016 : 240 s. :
  ISBN: 9789187043772
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  C Wahlgren Victoria
  Fokus 20 - det blir ju bara värre om jag berättar : Ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]

  https://www.mucf.se/publikationer/fokus-20-det-blir-ju-bara-varre-om-jag-berattar
  Obligatorisk

  Engvall Caroline
  Fällan : en reportagebok om nätsexbrott mot barn i Sverige
  Stockholm : Bokförlaget Forum : [2022] : 251 sidor :
  ISBN: 9789137503172
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Engvall Caroline
  Virtuell våldtäkt : om unga och sexbilder på nätet
  Stockholm : Kalla kulor : 2015 : 209 s. :
  ISBN: 9789187049798
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Grände Josefin
  Men fråga mig bara : om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 34 :
  http://www.mucf.se/publikationer/men-fraga-mig-bara
  Obligatorisk

  Den nya samtyckeslagen i praktiken : en uppföljning av 2018 års förändringar av lagreglerna rörande våldtäkt
  Holmberg Stina, Lewenhagen Lars
  Stockholm : Brottsförebyggande rådet : [2020] : 100 sidor :
  gratis via bra.se
  ISBN: 9789188599346
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet
  Jonsson Linda, Svedin Carl Göran
  Linköping/Stockholm : Linköping University Electronic Press / Stiftelsen Allmänna Barnhuset : 2017 : 1 onlineresurs (60 sidor) :
  Sammanfattning och fulltext från Linköping University Electronic Press
  Obligatorisk

  Inte ditt fel : att förebygga sexuell utsatthet
  Landberg Åsa, Nyman Maria, Billinger Maria
  Stockholm : Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälllesfrågor : cop. 2015 : 47 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789185933860
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sexualitet och relationer : att möta ett engagerande och föränderligt kunskapsområde i skolan
  Ceder Simon, Gunnarsson Karin, Planting-Bergloo Sara, Öhman Lisa, Orlander Auli Arvola
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 175 sidor :
  ISBN: 9789144151403
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Unga och sexuellt våld : främjande av ett kunskapsbaserat bemötande av brottsoffer. Slutrapport.
  Nilsson Gabriella, Lövkrona Inger, Björklund Linn, Degerkvist Julia
  Lund : Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet : [2020] : 127 sidor :
  ISBN: 9789151944586
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: https://portal.research.lu.se/ws/files/76903698/Unga_och_sexuellt_v_ld_GN_och_IL_2020.pdf

  Ungdomar, sexualitet och relationer
  Häggström-Nordin Elisabet, Magnusson Chris
  2. [utökade och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 412 s. :
  ISBN: 9789144108568
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ungdomsstyrelsen
  Utsatt? : Unga, sex och internet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 44 :
  http://www.mucf.se/publikationer/utsatt
  Obligatorisk

  Heimer Gun M.
  Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 397 sidor :
  ISBN: 9789144126777
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sex as self-injury : The appearance of a new diagnostic category in Sweden
  Wall Ingrid, Johnsdotter Sara
  Sage Publications : 2022 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-51076
  Obligatorisk

  Øverlien Carolina
  Våld mellan ungdomar i nära relationer : Digitala medier och utövande av kontroll
  Ingår i:
  Socialvetenskaplig tidskrift
  2021 : 1 : sid. 67-86 :
  https://socvet.se/article/view/2382/1707
  Obligatorisk

  Studenten väljer själv stora delar av litteraturen utifrån område/intresse i modul 2. Kursledning tillhandahåller lista på förslag av valbar litteratur via mail.

  Metodlitteratur

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
  ISBN: 9789144126050
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  God forskningssed
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Vetenskapsrådet har påbörjat en omarbetning och uppdatering av God forskningssed. Den nya versionen förväntas vara klar under senare delen av 2023.

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stensmo Christer
  Vetenskapsteori och metod för lärare : en introduktion
  1. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget : 2002 : 136 s. :
  ISBN: 91-89040-44-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2023 vecka 2

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Kurslitteratur

  Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet
  Jonsson Linda, Svedin Carl Göran
  Linköping/Stockholm : Linköping University Electronic Press / Stiftelsen Allmänna Barnhuset : 2017 : 1 onlineresurs (60 sidor) :
  Sammanfattning och fulltext från Linköping University Electronic Press
  Obligatorisk

  Den nya samtyckeslagen i praktiken : en uppföljning av 2018 års förändringar av lagreglerna rörande våldtäkt
  Holmberg Stina, Lewenhagen Lars
  Stockholm : Brottsförebyggande rådet : [2020] : 100 sidor :
  gratis via bra.se
  ISBN: 9789188599346
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  C Wahlgren Victoria
  Fokus 20 - det blir ju bara värre om jag berättar : Ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]

  https://www.mucf.se/publikationer/fokus-20-det-blir-ju-bara-varre-om-jag-berattar
  Obligatorisk

  Inget att vänta på : handbok för våldsförebyggande arbete
  Berg Lena, Loftsson Magnus
  Tredje omarbetade upplagan : Stockholm : Jämställdhetsmyndigheten : [2020] : 182 sidor :
  https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/files/2020/01/JAMY_Handbok-IAVP_TG-1.pdf
  Obligatorisk

  Inte ditt fel : att förebygga sexuell utsatthet
  Landberg Åsa, Nyman Maria, Billinger Maria
  Stockholm : Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälllesfrågor : cop. 2015 : 47 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789185933860
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Grände Josefin
  Men fråga mig bara : om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 34 :
  http://www.mucf.se/publikationer/men-fraga-mig-bara
  Obligatorisk

  Sexualitet och relationer : att möta ett engagerande och föränderligt kunskapsområde i skolan
  Ceder Simon, Gunnarsson Karin, Planting-Bergloo Sara, Öhman Lisa, Orlander Auli Arvola
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 175 sidor :
  ISBN: 9789144151403
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Engvall Caroline
  Skuggbarn
  Stockholm : Kalla kulor : 2013 : 204 s. :
  ISBN: 9789187049347 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Unga och sexuellt våld : främjande av ett kunskapsbaserat bemötande av brottsoffer. Slutrapport.
  Nilsson Gabriella, Lövkrona Inger, Björklund Linn, Degerkvist Julia
  Lund : Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet : [2020] : 127 sidor :
  ISBN: 9789151944586
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: https://portal.research.lu.se/ws/files/76903698/Unga_och_sexuellt_v_ld_GN_och_IL_2020.pdf

  Unga som skadar sig genom sex
  Jonsson Linda, Lundström Mattsson Åsa
  Stockholm : Stiftelsen Allmänna barnhuset : 2012 : 68 s. :
  Fritt tillgänglig via Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  Obligatorisk

  Ungdomar, sexualitet och relationer
  Häggström-Nordin Elisabet, Magnusson Chris
  2. [utökade och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 412 s. :
  ISBN: 9789144108568
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Utsatt på internet : En internationell forskningsöversikt om nätmobbning bland barn och unga
  Berne S, Frisén A
  Ingår i:
  [Statens medieråd - samling av trycksaker]

  https://www.statensmedierad.se/download/18.21ba1a94177d7ef7e192fbb/1614952949604/Utsatt%20p%C3%A5%20internet_TILLG%C3%84NGLIGHETSANPASSAD_210202.pdf
  Obligatorisk

  Ungdomsstyrelsen
  Utsatt? : Unga, sex och internet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 44 :
  http://www.mucf.se/publikationer/utsatt
  Obligatorisk

  Vad är grooming?
  Christianson Sven-Åke, Rogland Ulrika
  Malmö : Arx : 2016 : 240 s. :
  ISBN: 9789187043772
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Engvall Caroline
  Virtuell våldtäkt : om unga och sexbilder på nätet
  Stockholm : Kalla kulor : 2015 : 209 s. :
  ISBN: 9789187049798
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Øverlien Carolina
  Våld mellan ungdomar i nära relationer : Digitala medier och utövande av kontroll
  Ingår i:
  Socialvetenskaplig tidskrift
  2021 : 1 : sid. 67-86 :
  https://socvet.se/article/view/2382/1707
  Obligatorisk

  Heimer Gun M.
  Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 397 sidor :
  ISBN: 9789144126777
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Studenten väljer själv stora delar av litteraturen utifrån område/intresse i modul 2. Kursledning tillhandahåller lista på förslag av valbar litteratur via mail.

  Metodlitteratur

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
  ISBN: 9789144126050
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  God forskningssed
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stensmo Christer
  Vetenskapsteori och metod för lärare : en introduktion
  1. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget : 2002 : 136 s. :
  ISBN: 91-89040-44-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 34

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Kurslitteratur

  Den nya samtyckeslagen i praktiken : en uppföljning av 2018 års förändringar av lagreglerna rörande våldtäkt
  Holmberg Stina, Lewenhagen Lars
  Stockholm : Brottsförebyggande rådet : [2020] : 100 sidor :
  gratis via bra.se
  ISBN: 9789188599346
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  C Wahlgren Victoria
  Fokus 20 - det blir ju bara värre om jag berättar : Ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]

  https://www.mucf.se/publikationer/fokus-20-det-blir-ju-bara-varre-om-jag-berattar
  Obligatorisk

  Fördjupningsrapport : Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet
  Jonsson Linda, Svedin Carl Göran
  Ingår i:
  Allmänna barnhuset.
  Stockholm : Allmänna barnhuset : [1984] : 10, [2] s. :
  http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2017/02/Rapport-Sexuella-övergrepp-på-nätet..pdf
  Obligatorisk

  Inget att vänta på : handbok för våldsförebyggande arbete
  Berg Lena, Loftsson Magnus
  Tredje omarbetade upplagan : Stockholm : Jämställdhetsmyndigheten : [2020] : 182 sidor :
  https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/files/2020/01/JAMY_Handbok-IAVP_TG-1.pdf
  Obligatorisk

  Inte ditt fel : att förebygga sexuell utsatthet
  Landberg Åsa, Nyman Maria, Billinger Maria
  Stockholm : Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälllesfrågor : cop. 2015 : 47 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789185933860
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Grände Josefin
  Men fråga mig bara : om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 34 :
  http://www.mucf.se/publikationer/men-fraga-mig-bara
  Obligatorisk

  Ungdomsstyrelsen
  Se mig : unga om sex och internet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 404 :
  http://www.mucf.se/publikationer/se-mig
  Obligatorisk

  Sexualitet och relationer : att möta ett engagerande och föränderligt kunskapsområde i skolan
  Ceder Simon, Gunnarsson Karin, Planting-Bergloo Sara, Öhman Lisa, Orlander Auli Arvola
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 175 sidor :
  ISBN: 9789144151403
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Engvall Caroline
  Skuggbarn
  Stockholm : Kalla kulor : 2013 : 204 s. :
  ISBN: 9789187049347 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Unga och sexuellt våld : främjande av ett kunskapsbaserat bemötande av brottsoffer. Slutrapport.
  Nilsson Gabriella, Lövkrona Inger, Björklund Linn, Degerkvist Julia
  Lund : Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet : [2020] : 127 sidor :
  ISBN: 9789151944586
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: https://portal.research.lu.se/ws/files/76903698/Unga_och_sexuellt_v_ld_GN_och_IL_2020.pdf

  Unga som skadar sig genom sex
  Jonsson Linda, Lundström Mattsson Åsa
  Stockholm : Stiftelsen Allmänna barnhuset : 2012 : 68 s. :
  Fritt tillgänglig via Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  Obligatorisk

  Ungdomar, sexualitet och relationer
  Häggström-Nordin Elisabet, Magnusson Chris
  2. [utökade och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 412 s. :
  ISBN: 9789144108568
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Utsatt på internet : En internationell forskningsöversikt om nätmobbning bland barn och unga
  Berne S, Frisén A
  Ingår i:
  [Statens medieråd - samling av trycksaker]

  https://www.statensmedierad.se/download/18.21ba1a94177d7ef7e192fbb/1614952949604/Utsatt%20p%C3%A5%20internet_TILLG%C3%84NGLIGHETSANPASSAD_210202.pdf
  Obligatorisk

  Ungdomsstyrelsen
  Utsatt? : Unga, sex och internet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 44 :
  http://www.mucf.se/publikationer/utsatt
  Obligatorisk

  Vad är grooming?
  Christianson Sven-Åke, Rogland Ulrika
  Malmö : Arx : 2016 : 240 s. :
  ISBN: 9789187043772
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Engvall Caroline
  Virtuell våldtäkt : om unga och sexbilder på nätet
  Stockholm : Kalla kulor : 2015 : 209 s. :
  ISBN: 9789187049798
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Øverlien Carolina
  Våld mellan ungdomar i nära relationer : Digitala medier och utövande av kontroll
  Ingår i:
  Socialvetenskaplig tidskrift
  2021 : 1 : sid. 67-86 :
  https://socvet.se/article/view/2382/1707
  Obligatorisk

  Heimer Gun M.
  Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 397 sidor :
  ISBN: 9789144126777
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Studenten väljer själv stora delar av litteraturen utifrån område/intresse i modul 2. Kursledning tillhandahåller lista på förslag av valbar litteratur via mail.

  Metodlitteratur

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
  ISBN: 9789144126050
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  God forskningssed
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stensmo Christer
  Vetenskapsteori och metod för lärare : en introduktion
  1. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget : 2002 : 136 s. :
  ISBN: 91-89040-44-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2021 vecka 34

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Kurslitteratur

  Eidensten Martin
  Blunda inte! : att förebygga sexuella övergrepp
  Första upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2018] : 132 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-90-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den nya samtyckeslagen i praktiken : en uppföljning av 2018 års förändringar av lagreglerna rörande våldtäkt
  Holmberg Stina, Lewenhagen Lars
  Stockholm : Brottsförebyggande rådet : [2020] : 100 sidor :
  gratis via bra.se
  ISBN: 9789188599346
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  C Wahlgren Victoria
  Fokus 20 - det blir ju bara värre om jag berättar : Ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]

  https://www.mucf.se/publikationer/fokus-20-det-blir-ju-bara-varre-om-jag-berattar
  Obligatorisk

  Fördjupningsrapport : Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet
  Jonsson Linda, Svedin Carl Göran
  Ingår i:
  Allmänna barnhuset.
  Stockholm : Allmänna barnhuset : [1984] : 10, [2] s. :
  http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2017/02/Rapport-Sexuella-övergrepp-på-nätet..pdf
  Obligatorisk

  Inget att vänta på : handbok för våldsförebyggande arbete
  Berg Lena, Loftsson Magnus
  Tredje omarbetade upplagan : Stockholm : Jämställdhetsmyndigheten : [2020] : 182 sidor :
  https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/files/2020/01/JAMY_Handbok-IAVP_TG-1.pdf
  Obligatorisk

  Inte ditt fel : att förebygga sexuell utsatthet
  Landberg Åsa, Nyman Maria, Billinger Maria
  Stockholm : Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälllesfrågor : cop. 2015 : 47 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789185933860
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Grände Josefin
  Men fråga mig bara : om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 34 :
  http://www.mucf.se/publikationer/men-fraga-mig-bara
  Obligatorisk

  Ungdomsstyrelsen
  Se mig : unga om sex och internet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 404 :
  http://www.mucf.se/publikationer/se-mig
  Obligatorisk

  Engvall Caroline
  Skuggbarn
  Stockholm : Kalla kulor : 2013 : 204 s. :
  ISBN: 9789187049347 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Unga och sexuellt våld : främjande av ett kunskapsbaserat bemötande av brottsoffer. Slutrapport.
  Nilsson Gabriella, Lövkrona Inger, Björklund Linn, Degerkvist Julia
  Lund : Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet : [2020] : 127 sidor :
  ISBN: 9789151944586
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: https://portal.research.lu.se/ws/files/76903698/Unga_och_sexuellt_v_ld_GN_och_IL_2020.pdf

  Unga som skadar sig genom sex
  Jonsson Linda, Lundström Mattsson Åsa
  Stockholm : Stiftelsen Allmänna barnhuset : 2012 : 68 s. :
  Fritt tillgänglig via Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  Obligatorisk

  Ungdomar, sexualitet och relationer
  Häggström-Nordin Elisabet, Magnusson Chris
  2. [utökade och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 412 s. :
  ISBN: 9789144108568
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Utsatt på internet : En internationell forskningsöversikt om nätmobbning bland barn och unga
  Berne S, Frisén A
  Ingår i:
  [Statens medieråd - samling av trycksaker]

  https://www.statensmedierad.se/download/18.21ba1a94177d7ef7e192fbb/1614952949604/Utsatt%20p%C3%A5%20internet_TILLG%C3%84NGLIGHETSANPASSAD_210202.pdf
  Obligatorisk

  Ungdomsstyrelsen
  Utsatt? : Unga, sex och internet
  Ingår i:
  [Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - samling av trycksaker]
  sid. 44 :
  http://www.mucf.se/publikationer/utsatt
  Obligatorisk

  Vad är grooming?
  Christianson Sven-Åke, Rogland Ulrika
  Malmö : Arx : 2016 : 240 s. :
  ISBN: 9789187043772
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Engvall Caroline
  Virtuell våldtäkt : om unga och sexbilder på nätet
  Stockholm : Kalla kulor : 2015 : 209 s. :
  ISBN: 9789187049798
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Øverlien Carolina
  Våld mellan ungdomar i nära relationer : Digitala medier och utövande av kontroll
  Ingår i:
  Socialvetenskaplig tidskrift
  2021 : 1 : sid. 67-86 :
  https://socvet.se/article/view/2382/1707
  Obligatorisk

  Heimer Gun M.
  Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 397 sidor :
  ISBN: 9789144126777
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Studenten väljer själv stora delar av litteraturen utifrån område/intresse i modul 2. Kursledning tillhandahåller lista på förslag av valbar litteratur via mail.

  Metodlitteratur

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
  ISBN: 9789144126050
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  God forskningssed
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stensmo Christer
  Vetenskapsteori och metod för lärare : en introduktion
  1. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget : 2002 : 136 s. :
  ISBN: 91-89040-44-9
  Se Umeå UB:s söktjänst