"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ungdomsromanen i samtiden, 7,5 hp

Engelskt namn: Youth literature in our time

Denna kursplan gäller: 2024-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 1LV058

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-09-17

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2023-06-20

Innehåll

Vad utmärker en ungdomsroman? Vilka teman och konflikter behandlas i den moderna ungdomslitteraturen? Hur förändras ungdomsromanen i relation till nya grupper läsare och till nya läsvanor? Det är några av de frågor som behandlas under kursen. Kursen ger en introduktion till den moderna ungdomsromanen ur ett historiskt, socialt och litteraturvetenskapligt perspektiv.  Kursen passar för dig som är nyfiken på ungdomslitteratur, studerar till lärare eller bibliotekarie eller vill fortbilda dig inom litteraturområdet.

Följande moduler ingår:

Modul 1: Introduktion till ungdomsromanen (1,5 hp)
Introduction to youth literature

Modulen introducerar ungdomsromanen som form och begrepp i historisk belysning. Ett verk undersöks närmare med fokus på genremönster.

Modul 2: Identitetsfrågor i ungdomsromanen (2 hp)
Identity in youth novels

Modulen belyser hur samtida samhällskonflikter gestaltas i ungdomsromaner, särskilt vad gäller frågor om genus, etnicitet och sexualitet. En roman analyseras närmare utifrån dessa kategorier.

Modul 3: Ungdomsromanens berättande (2 hp)
Narrativity in youth novels

Modulen är inriktad på ungdomsromanens sätt att berätta. En roman analyseras med hjälp av begrepp som tema och berättarperspektiv.

Modul 4: Ungdomsromanens läsare (2 hp)
Youth novels and their readers

Modulen placerar ungdomsromanen i relation till det nya medielandskapet och nya läsvanor. Genom att studera olika slag av adaption undersöks ungdomslitteraturens relation till läsaren.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Introduktion till ungdomsromanen (1,5 hp)

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse:

  • uppvisa kunskap om ungdomsromanen som begrepp och dess genremönster

Modul 2: Identitetsfrågor i ungdomsromanen (2 hp)

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga:

  • kunna diskutera hur konflikter och maktförhållanden rörande identitetsfrågor verkar i modern ungdomslitteratur

Modul 3: Ungdomsromanens berättande (2 hp)

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse:

  • uppvisa kunskap om ungdomslitteraturens berättartekniker

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga:

  • kunna analysera ungdomslitteratur utifrån litteraturvetenskapliga begrepp

Modul 4: Ungdomsromanens läsare (2 hp)

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • kunna värdera och reflektera över ungdomslitteraturens särskilda förhållande till läsaren, andra medier och dess ställning mellan det barn- och vuxenlitterära fältet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker helt över nätet och består av föreläsningar, seminarier och individuellt arbete. Kursen går att kombinera med arbete eller andra studier.

I de fall närvaro vid seminarier är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1: Introduktion till ungdomsromanen (1,5 hp)

Modulen examineras genom ett seminarium. Betygsskalan för seminariet är Underkänd (U) och Godkänd (G).

Modul 2: Identitetsfrågor i ungdomsromanen (2 hp)

Modulen examineras genom en individuell skrivuppgift. Betygsskalan för den individuella skrivuppgiften är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

Modul 3: Ungdomsromanens berättande (2 hp)

Modulen examineras genom en individuell skrivuppgift. Betygsskalan för den individuella skrivuppgiften är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

Modul 4: Ungdomsromanens läsare (2 hp)

Modulen examineras genom en individuell skrivuppgift. Betygsskalan för den individuella skrivuppgiften är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.


För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på minst två moduler.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
 

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).

Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 6LV002 Ungdomsromanen i samtiden 7,5 hp. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 3

Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt lärares anvisning.

Facklitteratur

Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur : analyser
Andersson Maria, Druker Elina
Upplaga 1:1 : [Lund] : Studentlitteratur : [2017] : 279 sidor :
ISBN: 9789144111810
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kåreland Lena
Skönlitteratur för barn och unga : historik, genrer, termer, analyser
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 314 sidor :
ISBN: 9789144140117
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kostenniemi Peter
Gotisk barnlitteratur : en samhällsspegel med potential
Ingår i:
Svenskläraren
Stockholm : Svenskläraren : 970- :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålles av läraren

Nikolajeva Maria
Barnbokens byggklossar
Upplaga 3 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 393 sidor :
ISBN: 9789144114675
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nilson Maria
Teen noir : om mörkret i modern ungdomslitteratur
Lund : BTJ förlag : 2013 : 164 s. :
ISBN: 9789170187599
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Warnqvist Åsa
Samtida svensk ungdomslitteratur : analyser
Lund : Studentlitteratur : [2017] : 240 sidor :
ISBN: 978-91-44-10795-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Skönlitteratur

Ett urval av nedanstående titlar väljs i samråd med läraren.

Alsaati Seluah
Inte din baby
Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2020] : 172 sidor :
ISBN: 9789127165809
Se Umeå UB:s söktjänst

Bečević Zulmir
Avblattefieringsprocessen : [roman]
1. pocketutg. : Stockholm : Alfabeta : 2016 : 207 s. :
ISBN: 9789150117820
Se Umeå UB:s söktjänst

Bergmark Elfgren Sara
Grim
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2021 : 463 sidor :
ISBN: 9789129688962
Se Umeå UB:s söktjänst

Backe Åstot Moa
Himlabrand
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2021 : 205 sidor :
ISBN: 9789129725575
Se Umeå UB:s söktjänst

Kärleken vi inte förstår
Moeyaert Bart, Moeyaert Bart, Johansson Annika
[Stockholm] : Gilla böcker : [2019] : 106 sidor :
ISBN: 9789178131075
Se Umeå UB:s söktjänst

Nilsson Per
Korpens sång
Stockholm : Rabén & Sjögren : 1994 : 390, [1] s. :
ISBN: 91-29-62907-1 (inb.) ;
Se Umeå UB:s söktjänst

Schiefauer Jessica
Pojkarna
Stockholm : Bonnier Carlsen : 2011 : 187 s. :
ISBN: 978-91-638-6866-5 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

En fantastisk upptäckt av Hugo Cabret : en roman i ord och bilder
Selznick Brian, Strandberg Anna
Stockholm : B. Wahlström : 2008 : 533 s. :
ISBN: 978-91-32-15357-0 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Cirkeln
Strandberg Mats, Bergmark Elfgren Sara
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2011 : 515 s. :
ISBN: 978-91-29-67605-1 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Strömberg Ellen
Vi ska ju bara cykla förbi
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2022 : 247 sidor :
ISBN: 9789129736892
Se Umeå UB:s söktjänst

Boktjuven
Zusak Markus, Strandberg Anna
Stockholm : B. Wahlström : 2008 : 585 s. :
ISBN: 9789132154119 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst