"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utbildningsplanering med inriktning mot tränarskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Educational Planning for Sports Coaching

Denna kursplan gäller: 2022-03-21 och tillsvidare

Kurskod: 2IP043

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2022-02-14

Innehåll

Idrottspedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Kursen behandlar utbildningsplaneringens process och dess ingående delar, liksom möjligheter och begränsningar med utbildning som verktyg för tränarutveckling. Under kursen behandlas också perspektiv på lärande och kompetensutveckling med inriktning mot tränarskap och vad sådana perspektiv kan betyda för planering och genomförande av utbildningsinsatser. Under kursen tränas studenten i kommunikativ precision, både skriftligt och muntligt.

Förväntade studieresultat

Utbildningsplanering med inriktning mot tränarskap, 7,5 hp
Educational Planning for Sports Coaching, 7,5 credits

Efter kursen ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse
* Beskriva utbildningsplaneringsprocessen och dess ingående delar

Färdighet och förmåga
* Identifiera och beskriva relevanta utbildningsbehov för tränarutveckling
* Självständigt upprätta vetenskapligt förankrade planer för utbildning
* Tillämpa perspektiv på lärande och kompetensutveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* Problematisera och argumentera för utbildningsinsatser som del i tränarutveckling

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:
* En gruppuppgift om undervisning som redovisas muntligt och skriftligt (U/G) 
* En individuell skriftlig utbildningsplan (U/G/VG)

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på den individuella utbildningsplanen samt ett godkänt betyg på gruppuppgiften.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 12

Granberg Otto
Lära eller läras : om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet
3., uppdaterade och omarb. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 287 s. :
ISBN: 9789144083308
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Human resource development : att utveckla individer, grupper och organisationer
Nilsson Peter, Wallo Andreas, Rönnqvist Dan, Davidson Bo
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 287 sidor :
ISBN: 9789144090962
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Perspektiv på utvärdering
Sandberg Bo, Faugert Sven
Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 242 sidor :
ISBN: 9789144135991
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Därutöver tillkommer 3-4 vetenskapliga texter.