Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Utbildningssystem, 5 hp

Engelskt namn: Educational Systems

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 6SY043

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2021-02-17

Innehåll

I kursen studeras det offentliga skolväsendet, högskolan, eftergymnasial utbildning, folkhögskolor, yrkeshögskolor, fristående skolor samt enskilda utbildningsanordnare vad gäller mål, innehåll, organisation, verksamhet och styrdokument. Tillträdesregler till de olika utbildningsformerna behandlas teoretiskt och praktiskt. Olika källor för utbildningsinformation samt statligt studiestöd studeras.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • Redogöra för huvuddragen i det svenska utbildningssystemets organisation och styrning, med särskilt fokus på övergångar mellan olika skolformer
Färdigheter och förmåga
  • Tillämpa nationella styrdokument samt tillträdesregler för gymnasieskola, vuxenutbildning, högskola och annan eftergymnasialutbildning
  • Visa förmåga att samla, kritiskt granska, och tolka aktuell information för att informera och vägleda ungdomar och vuxna inför framtida studier och arbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Kritiskt granska, jämföra och värdera information från aktörer inom utbildningsväsendet utifrån studie- och yrkesvägledningens etiska principer

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, fallbeskrivningar och tillämpningsövningar. Föreläsningarna ger studenterna stöd att uppnå de förväntade studieresultat som handlar om att kunna visa på huvuddragen i det svenska utbildningssystemet relaterat till nationella styrdokument.  Föreläsningarna syftar också till att introducera studenterna till problematisering, analys, kritisk granskning och värdering. Seminarier, grupparbeten och tillämpningsövningar syftar till att förankra faktabaserade inslag men ger också stöd att uppnå de förväntade studieresultat.

Examination

Studenten examineras genom följande tre prov:
  1. En individuell skriftlig uppgift, som även seminariebehandlas (U/G)
  2. En gruppuppgift som även seminariebehandlas (U/G/)
  3. En individuell skriftlig tentamen (U/G/VG)
Examination sker löpande under kursen. De varierande examinationsformerna anpassas tydligt till olika kunskapsformer. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

För betyget Godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet Godkänd (G). För betyget Väl godkänd (VG) krävs dessutom resultatet Väl godkänd (VG) på uppgift 3.

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. 
Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande 
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall kursen upphör att gälla eller om kursplanen genomgår större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från att denna kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.