Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utbildningssystem, 5 hp

Engelskt namn: Educational Systems

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 6SY043

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2021-02-17

Reviderad av: Prefekten, 2022-03-11

Innehåll

I kursen studeras det offentliga skolväsendet, högskolan, eftergymnasial utbildning, folkhögskolor, yrkeshögskolor, fristående skolor samt enskilda utbildningsanordnare vad gäller mål, innehåll, organisation, verksamhet och styrdokument. Tillträdesregler till de olika utbildningsformerna behandlas teoretiskt och praktiskt. Olika källor för utbildningsinformation samt statligt studiestöd studeras.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för huvuddragen i det svenska utbildningssystemets organisation och styrning, med särskilt fokus på övergångar mellan olika skolformer
  • identifiera likheter och skillnader avseende andra länders utbildningssystem
Färdigheter och förmåga
  • tillämpa nationella styrdokument samt tillträdesregler för gymnasieskola, vuxenutbildning, högskola och annan eftergymnasialutbildning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt granska och värdera information från olika aktörer inom utbildningsväsendet utifrån studie- och yrkesvägledningens etiska principer 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt laborativ vägledningsträning under individuell handledning. Föreläsningarna syftar till att introducera studenterna till problematisering, analys, kritisk granskning och värdering av kursinnehållet. Föreläsningar, seminarier, grupparbeten och tillämpningsövningar avser att befästa kursinnehåll samt att ge stöd för att uppnå förväntade studieresultat.

I kursen ingår obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus och/eller deltagande vid schemalagda digitala träffar, se vidare i kurstillfällets gällande schema och information i lärplattform.

Examination

Fysisk närvaro och/eller deltagande vid schemalagda digitala träffar vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och information i lärplattform.

Examinationer sker individuellt och i grupp via seminarier / workshops samt individuell skriftlig hemtentamen.

Studenten examineras genom tre prov; individuell skriftlig uppgift som även seminariebehandlas (U/G), gruppuppgift som även seminariebehandlas (U/G/), individuell skriftlig tentamen (U/G/VG)

Examination sker löpande under kursen. De varierande examinationsformerna anpassas tydligt till olika kunskapsformer. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg för hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten av de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 34

All litteratur är webbaserad, mer information ges vid kursstarten.