Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK), 8 hp

Engelskt namn: Educational Science, Teaching and Learning

Denna kursplan gäller: 2018-02-19 och tillsvidare

Kurskod: 6PE226

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-04-05

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

I kursen fördjupas läroplansteorin och didaktiska perspektiv på lärares arbete i högstadiet och i gymnasieskolan. Lärandeteorierna fördjupas utifrån pedagogiska och utvecklingspsykologiska perspektiv för att kunna användas som planerings- och analysverktyg av elevers lärande på både grupp och individnivå. Under kursen genomför studenterna en mindre studie och skriver en vetenskaplig rapport där utbildningsvetenskapliga begrepp används för analys av didaktiska processer. Pedagogiskt ledarskap studeras och praktiseras med fokus på strategier för konflikthantering. Röst och tal skall ingå för ämneslärare eftersom det är ett viktigt arbetsverktyg i undervisningen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
-    Redogöra för aktuell utbildningsvetenskaplig och utvecklingspsykologisk forskning relaterat till läraruppdraget.
-    Redogöra för läroplansteoretiska perspektiv med betoning på lärares arbete i högstadiet och i gymnasieskolan
-    Beskriva skilda villkor för undervisning och lärande utifrån individuella, relationella och kontextuella faktorer.

Färdigheter och förmåga
-    Planera och genomföra en studie med utgångspunkt i ett utbildningsvetenskapligt perspektiv
-    Skriva en vetenskaplig rapport
-    Tillämpa och diskutera pedagogiskt ledarskap med fokus på konfliktsituationer
-    Använda och reflektera över digitala verktyg i pedagogisk verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-    Med stöd i utbildningsvetenskaplig och utvecklingspsykologisk forskning planera undervisning och analysera didaktiska överväganden.

Behörighetskrav

Godkänt betyg på kurser ingående i Utbildningsvetenskaplig kärna I, 1-28,5 hp i överensstämmelse med aktuell programstruktur.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, workshops och rollspel där kursinnehåll tillämpas i varierade former. Syftet med de olika undervisningsinslagen är att förbereda för gymnasielärares arbete i pedagogisk verksamhet på vetenskaplig grund. Rollspelen på kursen är obligatoriska.

Examination

Examination sker individuellt i en skriftlig tentamen, en vetenskaplig rapport och i rollspelsseminarier som sker i grupp. Betyg på hel kurs utgör sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att göra välgrundade tolkningar och att kritiskt analysera med stöd av olika teoretiska begrepp. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgången examination samt ett förnyat examinationstillfälle för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa examinationstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd. Det första förnyade examinationstillfället ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie examinationstillfället har meddelats. För examinationer som genomförs under maj och juni månad får första förnyade examinationstillfället erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för förnyade examinationstillfällen/omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie.

I de fall då examinationer eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för examinationer kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie tillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Tillgodoräknande 
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas vid Umeå universitet. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 25

  Psykologi

  Pedagogisk psykologi
  Woolfolk Anita, Karlberg Martin
  Harlow : Pearson : 2015 : xxv, 673 s. :
  ISBN: 9780273761860
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utdrag från böcker (tillgängligt på Canvas):

  • Klinisk barnpsykologi. Utveckling på avvägar. Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, Pia Risholm Mothander & Tomas Tjus. (2:a utgåvan) Natur & Kultur (totalt ca18 sidor) • Tonårstid. Björn Wrangsjö & Majlis Winberg Salomonsson. Natur & Kultur. (totalt ca 18 sidor) • Lågaffektivt bemötande. Axel Chipumbu Havelius. Studentlitteratur (totalt 17 sidor) • Exekutiva funktioner hos barn och unga. Anne Vibeke Fleischer & Käte From. Studentlitteratur (totalt 18 sidor)

  Texter från Socialstyrelsen (tillgängligt på Canvas)

  • Barn som utmanar. Björn Kadesjö, 2010. • Barn som tänker annorlunda. Eva Nordin-Olson, 2010. Artiklar och kompendium kan tillkomma om max 15 sidor

  Pedagogik

  Uljens Michael (red.)
  Didaktik : teori, reflektion och praktik.
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 267 s. :
  ISBN: 91-44-47941-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 5: 20 sidor. Utdraget finns tillgängligt i pdf-format på kursens läroplattform

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ledarskap, sociala relationer och konflikthantering för lärare
  Karlberg Martin, Samuelsson Marcus
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2021] : 580 sidor :
  ISBN: 9789127825253
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lärande, skola, bildning
  Lundgren Ulf P., Säljö Roger, Liberg Caroline
  5 uppl. : Natur & Kultur Akademisk : 2020 : 760 sidor :
  ISBN: 9789127827974
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  On Some Necessary Conditions of Learning
  Marton Ference, Fai Pang Ming
  Journal of the Learning Sciences, 15:2, 193-220, DOI: 10.1207/s15327809jls1502_2 : 2006 :
  http://dx.doi.org/10.1207/s15327809jls1502_2
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns i pdf- format på kursens läroplattform

  Wahlström Ninni
  Läroplansteori och didaktik
  2 uppl. : Malmö : Gleerup Utbildning AB : 2016 : 213 s. :
  ISBN: 9789140694768
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Aspelin Jonas
  Sociala relationer och pedagogiskt ansvar
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2010 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-40-66888-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
  6. uppl. : Umeå : Fundo Förlag : 2016 : 93 s. :
  ISBN: 9789197558488
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jansson Bo
  Utbildningsvetenskapens kärna : läraryrkets innersta väsen?
  1 uppl. : Malmö : Gleerup : 2011 : 204 s. :
  ISBN: 978-91-40-67655-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik Visible teaching : perspectives on teaching and teaching competence
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
  7:e reviderade upplagan : Umeå : Fundo Förlag : [2019] : 107 sidor :
  ISBN: 9789197558495
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Uljens Michael
  Didaktik : teori, reflektion och praktik
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 267 s. :
  ISBN: 91-44-47941-7 ;
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och andra texter kan tillkomma.

 • Giltig från: 2021 vecka 24

  Psykologi

  Pedagogisk psykologi
  Woolfolk Anita, Karlberg Martin
  Harlow : Pearson : 2015 : xxv, 673 s. :
  ISBN: 9780273761860
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utdrag från böcker (tillgängligt på Canvas):

  • Klinisk barnpsykologi. Utveckling på avvägar. Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, Pia Risholm Mothander & Tomas Tjus. (2:a utgåvan) Natur & Kultur (totalt ca18 sidor) • Tonårstid. Björn Wrangsjö & Majlis Winberg Salomonsson. Natur & Kultur. (totalt ca 18 sidor) • Lågaffektivt bemötande. Axel Chipumbu Havelius. Studentlitteratur (totalt 17 sidor) • Exekutiva funktioner hos barn och unga. Anne Vibeke Fleischer & Käte From. Studentlitteratur (totalt 18 sidor)

  Texter från Socialstyrelsen (tillgängligt på Canvas)

  • Barn som utmanar. Björn Kadesjö, 2010. • Barn som tänker annorlunda. Eva Nordin-Olson, 2010. Artiklar och kompendium kan tillkomma om max 15 sidor

  Pedagogik

  Aspelin Jonas
  Sociala relationer och pedagogiskt ansvar
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2010 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-40-66888-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Linde Göran
  Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori!
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 172 s. :
  ISBN: 978-91-44-08559-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Towards a science of the art of teaching
  Lo Mun Ling, Marton Ference
  Ingår i:
  International Journal for Lesson and Learning Studies [Elektronisk resurs]
  Emerald Group Publishing Ltd : 1 : sid. 7-22 :
  http://dx.doi.org/10.1108/20468251211179678
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns i pdf- format på kursens läroplattform

  On Some Necessary Conditions of Learning
  Marton Ference, Fai Pang Ming
  Journal of the Learning Sciences, 15:2, 193-220, DOI: 10.1207/s15327809jls1502_2 : 2006 :
  http://dx.doi.org/10.1207/s15327809jls1502_2
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns i pdf- format på kursens läroplattform

  Uljens Michael (red.)
  Didaktik : teori, reflektion och praktik.
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 267 s. :
  ISBN: 91-44-47941-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 5: 20 sidor. Utdraget finns tillgängligt i pdf-format på kursens läroplattform

  Jansson Bo
  Utbildningsvetenskapens kärna : läraryrkets innersta väsen?
  1 uppl. : Malmö : Gleerup : 2011 : 204 s. :
  ISBN: 978-91-40-67655-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: kap 2: 15 sidor. Utdraget finns tillgängligt i pdf-format på kursens läroplattform

  Akademiskt skrivande : en skrivhandledning
  Øyen Simen Andersen, Solheim Birger
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 99 s. :
  ISBN: 9789140687999
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Aspelin Jonas
  Sociala relationer och pedagogiskt ansvar
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2010 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-40-66888-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dimenäs Jörgen
  Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik
  Stockholm : Liber : 2007 : 261 s. :
  ISBN: 978-91-47-08421-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Synligt lärande : presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat
  Håkansson Jan, Sveriges kommuner och landsting
  Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting : 2011 : 65 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-7164-706-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Konflikthantering i professionellt lärarskap
  Hakvoort Ilse, Friberg Birgitta
  3., [uppdaterade och utökade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 248 s. :
  ISBN: 9789140691675
  Se bibliotekskatalogen Album

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
  6. uppl. : Umeå : Fundo Förlag : 2016 : 93 s. :
  ISBN: 9789197558488
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pedagogisk forskning i Sverige 4(1). 1999. Hela numret
  Pedagogisk Forskning i Sverige :

  Jansson Bo
  Utbildningsvetenskapens kärna : läraryrkets innersta väsen?
  1 uppl. : Malmö : Gleerup : 2011 : 204 s. :
  ISBN: 978-91-40-67655-9
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2018 vecka 8

  Psykologi

  Developmental psychology for educators: an introduction
  Meece Judith L, Abbeduto Leonard, Daniels Denise H, Symons Frank, Gruber Michael
  London: McGraw-Hill Custom Publishing, Third ed. cop. 2016: iv, 490 s. ISBN 9780077179458 : 2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (totalt ca 23 sidor)

  Utdrag från böcker (tillgängligt på Cambro):

  • Klinisk barnpsykologi. Utveckling på avvägar. Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, Pia Risholm Mothander & Tomas Tjus. (2:a utgåvan) Natur & Kultur (totalt ca18 sidor) • Tonårstid. Björn Wrangsjö & Majlis Winberg Salomonsson. Natur & Kultur. (totalt ca 18 sidor) • Lågaffektivt bemötande. Axel Chipumbu Havelius. Studentlitteratur (totalt 17 sidor) • Exekutiva funktioner hos barn och unga. Anne Vibeke Fleischer & Käte From. Studentlitteratur (totalt 18 sidor)

  Texter från Socialstyrelsen (tillgängligt på Cambro)

  • Barn som utmanar. Björn Kadesjö, 2010. • Barn som tänker annorlunda. Eva Nordin-Olson, 2010. Artiklar och kompendium kan tillkomma om max 15 sidor

  Pedagogik

  Aspelin Jonas
  Sociala relationer och pedagogiskt ansvar
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2010 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-40-66888-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Linde Göran
  Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori!
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 172 s. :
  ISBN: 978-91-44-08559-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Towards a science of the art of teaching
  Lo Mun Ling, Marton Ference
  Ingår i:
  International Journal for Lesson and Learning Studies [Elektronisk resurs]
  Emerald Group Publishing Ltd : 1 : sid. 7-22 :
  http://dx.doi.org/10.1108/20468251211179678
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns i pdf- format på kursens läroplattform

  On Some Necessary Conditions of Learning
  Marton Ference, Fai Pang Ming
  Journal of the Learning Sciences, 15:2, 193-220, DOI: 10.1207/s15327809jls1502_2 : 2006 :
  http://dx.doi.org/10.1207/s15327809jls1502_2
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns i pdf- format på kursens läroplattform

  Uljens Michael (red.)
  Didaktik : teori, reflektion och praktik.
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 267 s. :
  ISBN: 91-44-47941-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 5: 20 sidor. Utdraget finns tillgängligt i pdf-format på kursens läroplattform

  Jansson Bo
  Utbildningsvetenskapens kärna : läraryrkets innersta väsen?
  1 uppl. : Malmö : Gleerup : 2011 : 204 s. :
  ISBN: 978-91-40-67655-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: kap 2: 15 sidor. Utdraget finns tillgängligt i pdf-format på kursens läroplattform

  Akademiskt skrivande : en skrivhandledning
  Øyen Simen Andersen, Solheim Birger
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 99 s. :
  ISBN: 9789140687999
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Aspelin Jonas
  Sociala relationer och pedagogiskt ansvar
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2010 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-40-66888-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dimenäs Jörgen
  Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik
  Stockholm : Liber : 2007 : 261 s. :
  ISBN: 978-91-47-08421-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Synligt lärande : presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat
  Håkansson Jan, Sveriges kommuner och landsting
  Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting : 2011 : 65 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-7164-706-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Konflikthantering i professionellt lärarskap
  Hakvoort Ilse, Friberg Birgitta
  3., [uppdaterade och utökade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 248 s. :
  ISBN: 9789140691675
  Se bibliotekskatalogen Album

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
  6. uppl. : Umeå : Fundo Förlag : 2016 : 93 s. :
  ISBN: 9789197558488
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pedagogisk forskning i Sverige 4(1). 1999. Hela numret
  Pedagogisk Forskning i Sverige :

  Jansson Bo
  Utbildningsvetenskapens kärna : läraryrkets innersta väsen?
  1 uppl. : Malmö : Gleerup : 2011 : 204 s. :
  ISBN: 978-91-40-67655-9
  Se bibliotekskatalogen Album