Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utredningsmetodik för Psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 6 hp

Engelskt namn: Evaluation and assessment methods for the Masters Programme in Sports Psychology

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2PS164

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2017-06-20

Reviderad av: Prefekten, 2021-11-18

Innehåll

Kursen behandlar neuropsykologisk testning ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Det övergripande syftet är att ge goda kunskaper i neuropsykologiskt utredningsarbete, både gällande vuxna och barn, samt god kännedom om ett flertal neuropsykologiska testbatterier för mätning av allmän kognition och begåvning, minnesfunktioner, och exekutiva funktioner. Kursen ger grundläggande färdigheter i att administrera neuropsykologiska test såsom WAIS. Likaså läggs grunderna för resultattolkning och skriftlig avrapportering. Kursen berör även juridiska och etiska aspekter på neuropsykologiskt utredningsarbete samt hur olika faktorer såsom genus, etnicitet, socioekonomi, och ålder inverkar på det neuropsykologiska utredningsarbetet.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:
* visa god kännedom om och förståelse för olika typer av test och testbatterier som används för bedömning av kognitiva förmågor såsom uppmärksamhet, minnesfunktioner, exekutiva funktioner och allmänna begåvningsfunktioner för både barn och vuxna
* visa förtrogenhet med principer för etisk professionalism
* visa förståelse för kvalitet kring testadministration och tolkning

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:
* redogöra för och visa förtrogenhet med det neuropsykologiska utredningsarbetets olika moment såsom planering, testbjudning, sammanställning och återkoppling
* administrera, sammanställa resultat och tolka neuropsykologiska test samt avrapportera fynden i form av ett neuropsykologiskt utlåtande

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:
* reflektera kritiskt över olika faktorers inverkan på det neuropsykologiska utredningsarbetet såsom genus, etnicitet, socioekonomi, och ålder

Behörighetskrav

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.

Avklarade kurs på termin 3 & 4:
Juridik 6 hp,
Eller motsvarande.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Kursen sker på campus och undervisningsformerna består av lärarledda föreläsningar, seminarier/gruppövningar, handledning och självständigt arbete. Undervisningen kan innehålla nätbaserade inslag. Läroplattformen används för att distribuera information och seminarieuppgifter.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Kursen examineras genom videoinspelning av WAIS-administration (individuell), skriftliga inlämningsuppgifter (individuell och grupp), samt gruppredovisning och diskussioner vid examinerande seminarier. Examinerande seminarier och workshops kan komma att ske online. Vid missat inlämningstillfälle erbjuds möjlighet att lämna in examinerande uppgifter senast tre veckor efter kursens avslut. Nästa inlämningstillfälle ges i samband med nästa kurstillfälle. Missat obligatoriskt seminarium examineras med skriftlig inlämningsuppgift som inlämnas senast tre veckor efter kursens avslut. Nästa inlämningstillfälle ges i samband med nästa kurstillfälle. Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen sätts när de examinerande inslagen är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Denna kurs kan inte inkluderas i en examen om den överlappar med en annan kurs. Om tvekan råder bör studenten vända sig till studievägledare vid Institutionen för psykologi eller programkoordinator för sitt program.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Litteratur

Psykologutlåtanden och intyg
Selander Ulla-Britt, Nyman Håkan
2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2011 : 120 s. :
ISBN: 978-91-44-07969-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Urbina Susana
Essentials of Psychological Testing, 2nd Edition
John Wiley & Sons : 2014 : 400 s. :
ISBN: 9781118680483
Se bibliotekskatalogen Album

Essentials of Neuropsychological Assessment
Hebben Nancy, Milberg William
2. uppl. : Hoboken, NJ : John Wiley & Sons : 2009 : 278 s. :
ISBN: 978-0-470-43747-6
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.