"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 7,5 hp

Engelskt namn: Development Work in Co-operation with the Private Sector

Denna kursplan gäller: 2015-06-08 och tillsvidare

Kurskod: 5FY135

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-11-23

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-06-17

Innehåll

Detta är en projektkurs och den följer teknisk‐naturvetenskapliga fakultetens krav för projekt. Genom självstudier och
handledning ges en introduktion till att arbeta med utvecklingsarbete i projekt. Studenten utför utvecklingsarbete vid eller
tillsammans med ett företag och tränar sig i att tillämpa sina kunskaper på problem som har anknytning till teknik och
industriella processer. Centralt i kursen är att tillägna sig förståelse för de praktiska kunskapernas betydelse för den egna
kompetensutvecklingen. Samverkan med näringslivet blir viktig i denna process.

Förväntade studieresultat

För att uppfylla målen för kunskap och förståelse ska den studerande efter genomgången kurs kunna:

  • redogöra för hur utvecklingsarbete bedrivs utanför högskolan

 
För att uppfylla målen för färdighet och förmåga ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

  • tillämpa sina kunskaper och erfarenheter i att planera, genomföra och redovisa ett utvecklingsprojekt.
  • med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar av relevans för det valda utvecklingsprojektet,
  • konstruera, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
  • samverka med olika yrkeskategorier utanför högskolan,
  • planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
  • skriftligt redovisa slutsatser.

För att uppfylla målen för värdering och förhållningssätt ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

  • göra bedömningar av olika tekniska lösningar med hänsyn till samhällelig etik och företagsetik,
  • visa på förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs någon av de introduktionskurser som ges för de tekniska utbildningarna vid Umeå universitet eller motsvarande kunskaper. Ett exempel på sådan kurs är Metoder och verktyg för ingenjörer A (5FY060, 7,5 hp).

Undervisningens upplägg

Arbetet utförs i projektform och kan genomföras enskilt eller i grupp. Handledning ges främst av en näringslivsrepresentant men kan i särskilda fall kompletteras med en handledare från universitetet. De rekommenderade kursböckerna omfattar olika strategier för att arbeta i projekt och kan användas för självstudier. Detta kan bli aktuellt särskilt i de fall projekten har tvärvetenskaplig karaktär och involverar studenter med olika bakgrund. Universitetet har ingen skyldighet att ge handledning för ett projektarbete som påbörjats mer än 6 månader tillbaka. För mer information, se Regler och riktlinjer för betyg och examination, dnr: 500-4-05.

Examination

Projektarbetet redovisas med en skriftlig rapport och med en muntlig presentation. På den skriftliga och muntliga redovisningen sätts betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget Godkänd ges först när den skriftliga rapporten och den muntliga redovisningen är slutförda. Studerande som inte godkänts vid det första redovisningstillfället har rätt till ytterligare redovisningstillfällen.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för fysik. För mer information, se Regler och riktlinjer för betyg och examination, dnr: 500-4-05.

Tillgodoräknande prövas individuellt.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet A 7,5 hp (5FY088) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 24

Litteratur som är nödvändigt för kursens genomförande, bestäms i samråd mellan studerande, handledare och examinator.