Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

UTVECKLINGSPSYKOLOGI I, MED INRIKTNING MOT KOGNITIV UTVECKLING, 7,5 hp

Engelskt namn: Developmental Psychology I, with focus on cognitive development,

Denna kursplan gäller: 2022-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 2PS082

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Programkommittén för logopedutbildningen, 2008-11-26

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-06

Innehåll

Kursens syfte är att ge en orientering om teorier, metoder och perspektiv inom kognitiv utveckling. Grundläggande frågor kring utvecklingens förutsättningar såsom biologiska, miljömässiga och tvärkulturella aspekter studeras. Aktuella forskningsresultat utgör en central del av kunskapsstoffet tillsammans med kunskap om avvikelser i kognitiv utveckling.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
*    visa kännedom om och kunna redogöra för teorier om kognitiv utveckling
*    kunna redogöra för olika modeller för arvet och miljöns påverkan under utvecklingen
*    kunna redogöra för kognitiv utveckling utifrån grundläggande perspektiv
*    visa kännedom om avvikelser i kognitiv utveckling
*    kunna redogöra för språkutveckling utifrån olika teoretiska perspektiv

Färdighet och förmåga
*    kunna jämföra hur olika teoretiska perspektiv kan skilja sig åt
*    kunna diskutera på vilka sätt arv och miljö kan samspela i kognitiv utveckling
*    kunna tillämpa kunskaper om grundläggande teoretiska begrepp på fallbeskrivningar

Värderingsförmåga och förhållningsätt
*    kunna granska kognitiv utveckling utifrån kritiska perspektiv

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar med inslag av seminarier eller gruppövningar där de studerande får arbeta självständigt.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska

Examination

Examination sker genom individuell, skriftligt hemtentamen och seminarie-uppgifter i grupp som examineras skriftligt och muntligt.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor


Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.


Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av  funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 34

Santrock John W.
A topical approach to life-span development
Tenth edition : New York : McGraw-Hill : 2020 : 747 sidor med varierande paginering :
ISBN: 9781260565683
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet