Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Developmental Psychology

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 till 2022-08-14 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS119

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2016-02-08

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-07

Innehåll

Kursens syfte är att studenterna ska tillägna sig grundläggande kunskaper i utvecklingspsykologi. Kursen fokuserar huvudsakligen på utveckling från spädbarn till åldrande ur olika perspektiv, där biologiska, kognitiva och socioemotionella aspekter inkluderas. Genetiska, miljömässiga, tvärkulturella och genusperspektiv på utveckling kommer också att avhandlas. Genetisk, miljömässig, genus, åldrande och social kontextuell påverkan på utveckling kommer också att avhandlas. Kursen omfattar även olika forskningsperspektiv och studiemetoder inom området utvecklingspsykologi.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förvänta studenterna kunna:
Kunskap och förståelse
  • Visa kunskap om grundläggande utvecklingspsykologiska teorier och metoder i ett livspannsperspektiv
Färdighet och förmåga
  • Visa förmåga och kunna tillämpa centrala utvecklingspsykologiska begrepp inom områdena perceptuell, motorisk, kognitiv, social och emotionell utveckling.
  • Visa förmåga att på engelska kommunicera kunskap inom det vetenskapliga fält kursen berör
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Bedöma utvecklingspsykologiska teorier och metoder utifrån kritiska perspektiv

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Kursen sker på campus och undervisningsformerna består av lärarledda föreläsningar och seminarier/gruppövningar. Läroplattform används för att distribuera information och seminarieuppgifter. Undervisningen kan komma att ske online.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen ges på engelska.

Examination

Examination av kursmålen sker både genom skriftlig individuell examination och genom examinerande seminarium. Examinerade seminarium kan komma att ske digitalt. Omexamination erbjuds med likvärdig uppgift inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen sätts när de skriftliga proven är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Denna kurs kan inte inkluderas i en examen om den överlappar med en annan kurs. Om tvekan råder bör studenten vända sig till studievägledare vid Institutionen för psykologi eller programkoordinator för sitt program.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Santrock John W.
A topical approach to life-span development
Tenth edition : New York : McGraw-Hill : 2020 : 747 sidor med varierande paginering :
ISBN: 9781260565683
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.