"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vävdesign, 15 hp

Engelskt namn: Design - Weaving

Denna kursplan gäller: 2020-05-25 och tillsvidare

Kurskod: 6TX038

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-13

Innehåll

Kursen innehåller följande moment: Moment 1, Idéer och uttryck 7,5 hp och Moment 2, Estetiska
skapandeprocesser 7,5 hp

Moment 1, Idéer och uttryck 7,5 hp
Momentet syftar till att utveckla grundläggande kunskaper i formgivning och vävning utifrån egen
kunskapsnivå. Processen synliggörs genom att gestalta idéer i vävningens uttryck. Undervisningsoch
lärandeperspektiv ingår. Genom tekniska färdigheter så som grundbindningar och vävstolen
som redskap utforskar studenten vävningens möjligheter. Grundläggande färdigheter för ett
självständigt skapande där studenten arbetar med experiment och idéer. Metoder för skissande
utvecklas. Materialkunskap introduceras.

Moment 2, Estetiska skapandeprocesser 7,5 hp
Innehållet i momentet fokuseras på att ge kunskaper och färdigheter inom formgivning och
hantverk i vävdesign. Tyngdpunkten läggs på att kunna utforska och utveckla idéer med betoning
på estetiska skapandeprocesser. Utgångspunkt för tematiska studier är experimentellt arbete och
formgivning, där de studerande självständigt söker egna uttryckssätt och inspirationskällor.
Studenterna uppmuntras till nytänkande och nyskapande med inspiration från kulturarv och
kulturyttringar i dagens samhälle. Vidare berörs hur vi med hjälp av formgivning och hantverk
konstruerar och tolkar vår omvärld ur ett genus-, etnicitet- och miljöperspektiv. Metoder för
skissande utvecklas. Kunskap om textila material utifrån valt område är centralt. Undervisnings- och
lärandeperspektiv ingår.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska den studerande

Moment 1

 • behärska grundläggande tekniska färdigheter relaterade till vävning
 • utforska och utveckla egna idéer i formgivning
 • självständigt planera, genomföra och utvärdera en arbetsprocess i olika steg
 • relatera sitt skapande arbete till omvärlden
 • analysera och kritiskt granska olika slags texter relaterade till vävning

Moment 2

 •  kunna tillämpa ett tematiskt och utforskande förhållningssätt i arbetsprocessen
 • kunna använda idéprocessen för utveckling av det egna uttrycket med hjälp av färg, form, material och teknik
 • kunna relatera hantverksarbetet till ett perspektiv i samhället kunna självständigt planera, genomföra och utvärdera eget valt fördjupningsområde
 • kunna dokumentera, analysera och reflektera över sin arbetsprocess i en kortare vetenskaplig rapport
 • kunna förhålla sig till och relatera till i kursen ingående litteratur
 • kommunicera och presentera kursens tematiska arbete i ord och bild via ett lämpligt medium

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker dels nätbaserat med studier - och läsinstruktioner och laborationsuppgifter, samt vid fysiska träffar. Undervisningen innehåller teoretisk och praktisk introduktion, individuellt arbete, seminarier, praktiska workshoppar, handledning samt redovisningar. Tillgång till dator med nätuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Examination

Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på enskilda redovisningar av uppgifter, seminarier och skriftlig dokumentation. Examination sker även visuellt genom uppvisade av färdigheter och förmågor. Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt begära en ny examniator. Begäran om ny examinator ställs till utbildningsledaren vid humanistisk fakultet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av  funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med
examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 25

  Modul 1

  Konsten att väva : en praktisk handbok
  Pärson Åsa, Sundström Amica
  [Stockholm] : Bonnier fakta : [2021] : 283 sidor :
  ISBN: 9789178870851
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Holmberg Annelie
  Händer som lyder : hantverkarna vid Handarbetets vänner
  Stockholm : Nordiska museet : 2015 : 207 s. :
  ISBN: 9789171085788
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 2

  Havemose Karin
  Ting i rörelse : om designprocessen
  Stockholm : Santérus : 2012 : 117 s. :
  ISBN: 978-91-7359-059-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Design : process och metod
  Wikberg Nilsson Åsa, Ericson Åsa, Törlind Peter
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 237 s. :
  ISBN: 9789144108858
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att väva ett liv
  Parkdal Ulla, Fornell Hjelm Jenny
  [Hestra] : Isaberg förlag : 2022 : 91 sidor :
  ISBN: 9789188721099
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referensliteratur

  Att väva
  Funk Arianna, Parkman Miriam
  Natur & Kultur Digital : 2020 : 139 sidor :
  ISBN: 9789127164758
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vävboken : uträkning, uppsättning, montering
  Eriksson Mariana, Gustavsson Gunnel, Lovallius Kerstin, Ginsburg Gunnel
  Stockholm : Natur och kultur/LT : 2002 : 140 s. :
  ISBN: 91-27-35407-5 (inb.) : 378:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2021 vecka 27

  Modul 1

  Konsten att väva : en praktisk handbok
  Pärson Åsa, Sundström Amica
  [Stockholm] : Bonnier fakta : [2021] : 283 sidor :
  ISBN: 9789178870851
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Holmberg Annelie
  Händer som lyder : hantverkarna vid Handarbetets vänner
  Stockholm : Nordiska museet : 2015 : 207 s. :
  ISBN: 9789171085788
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 2

  Fletcher Kate
  Sustainable fashion and textiles : design journeys
  Second edition : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2014 : 267 p. :
  ISBN: 9780415644556
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Havemose Karin
  Ting i rörelse : om designprocessen
  Stockholm : Santérus : 2012 : 117 s. :
  ISBN: 978-91-7359-059-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gustavsson Bernt
  Kunskap i det praktiska
  Studentlitteratur : 2004 : 223 s. :
  ISBN: 91-44-03580-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Urval av sidor

  Design : process och metod
  Wikberg Nilsson Åsa, Ericson Åsa, Törlind Peter
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 237 s. :
  ISBN: 9789144108858
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ryamattan
  Snidare Uuve, Peterson Nisse
  Stockholm : Prisma : 2007 : 172, [2] s. :
  ISBN: 978-91-518-4726-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referensliteratur

  Att väva
  Funk Arianna, Parkman Miriam
  Natur & Kultur Digital : 2020 : 139 sidor :
  ISBN: 9789127164758
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vävboken : uträkning, uppsättning, montering
  Eriksson Mariana, Gustavsson Gunnel, Lovallius Kerstin, Ginsburg Gunnel
  Stockholm : Natur och kultur/LT : 2002 : 140 s. :
  ISBN: 91-27-35407-5 (inb.) : 378:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2020 vecka 26

  Modul 1

  Vävboken : uträkning, uppsättning, montering
  Eriksson Mariana, Gustavsson Gunnel, Lovallius Kerstin, Ginsburg Gunnel
  Stockholm : Natur och kultur/LT : 2002 : 140 s. :
  ISBN: 91-27-35407-5 (inb.) : 378:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Holmberg Annelie
  Händer som lyder : hantverkarna vid Handarbetets vänner
  Stockholm : Nordiska museet : 2015 : 207 s. :
  ISBN: 9789171085788
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Välj en av följande hantverksböcker: Funk, Arianna; Parkman, Miriam. (2020) Att väva. Natur & kultur Lundell, Laila. Windesjö, Elisabeth (2005) Stora vävboken

  Modul 2

  Fletcher Kate
  Sustainable fashion and textiles : design journeys
  Second edition : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2014 : 267 p. :
  ISBN: 9780415644556
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Havemose Karin
  Ting i rörelse : om designprocessen
  Stockholm : Santérus : 2012 : 117 s. :
  ISBN: 978-91-7359-059-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gustavsson Bernt
  Kunskap i det praktiska
  Studentlitteratur : 2004 : 223 s. :
  ISBN: 91-44-03580-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Urval av sidor

  Design : process och metod
  Wikberg Nilsson Åsa, Ericson Åsa, Törlind Peter
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 237 s. :
  ISBN: 9789144108858
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ryamattan
  Snidare Uuve, Peterson Nisse
  Stockholm : Prisma : 2007 : 172, [2] s. :
  ISBN: 978-91-518-4726-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst