"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Växters cell- och molekylärbiologi, 15 hp

Engelskt namn: Plant cell and molecular biology

Denna kursplan gäller: 2019-03-11 och tillsvidare

Kurskod: 5BI214

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-13

Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskaper om hur olika organeller och processer på cellulär och molekylär nivå regleras så att växtcellen och växten skall kunna växa och anpassa sig till sin miljö. Kursen ger en introduktion till Växtinriktningen av Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik och genomik och masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik. Efter en kort introduktion till programmen, som illustrerar olika aspekter av växt- och skogsbioteknik, följer en överblick av växtcellen och dess unika egenskaper. Områden som därefter framför allt behandlas är: fotosyntes, respiration, kolhydrat- och kvävemetabolism, växters organeller och cytoskelett, intracellulär signalering och proteinomsättning.

Kursen indelas i följande moduler: Teori 10,5 hp, Litteraturstudie med skriftlig uppsats 3 hp, Laborationer 1,5 hp

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall studenterna kunna:

  • diskutera unika egenskaper hos växtceller
  • visa förmåga att analysera och utvärdera hur växters proteiner syntetiseras, transporteras, bildar komplex och slutligen bryts ned
  • applicera kunskap om, och reglering av fotosyntesens ljusreaktion och mörkerreaktion
  • visa förmåga att analysera och utvärdera hur växters kolhydrater används till exempel för att bygga upp cellväggen, till respiration i mitokondrien, samt till transport till andra delar av växten
  • applicera kunskap om växters upptag och metabolism av kväve och andra näringsämnen
  • applicera kunskap om struktur och funktion hos växtens organeller, växtens cellvägg och cytoskelett
  • kunna muntligt och skriftligt analysera och diskutera växtbiologisk originallitteratur och primära forskningsresultat på engelska

Behörighetskrav

90 hp varav minst 15 hp inom huvudområdet kemi och 60 hp inom huvudområdet biologi där minst 30 hp ska vara inom växtbiologi och cell- och molekylärbiologi. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska B/6. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen omfattar föreläsningar, gästföreläsningar, gruppdiskussioner, litteraturdiskussioner, seminarium och laborationer. Laborationer, grupp och litteraturdiskussioner samt seminarium är obligatoriska. Vissa andra delar kan obligatorieläggas enligt aktuellt schema. Vid eventuell frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten ska göra om momentet vid ett senare tillfälle.

Examination

För godkänt betyg på kursen krävs även att man deltagit i gruppdiskussioner, seminarier, och laborationer samt att laborationsrapporter godkänts. Studerande som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Vidare har studerande, som två gånger underkänts i prov för viss kurs eller del av kurs, rätt att hos prefekten för Institutionen för fysiologisk botanik begära att annan lärare utses för att bestämma betyget vid förnyat prov. Den som godkänts i ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

Modul 1 (Teori): examineras i form av en skriftlig examen. Studerande som underkänts har rätt att undergå förnyat prov att få godkänt betyg. Betyg som ges är Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG), eller U, 3, 4 eller 5.

Modul 2 (Laboration): examineras genom deltagande i den experimentella delen samt skriftliga rapporter. Studerande som underkänts pga. frånvaro från obligatoriska moment har rätt till medverkan på sagda moment vid senare kurstillfälle. Betyg som ges är Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG), eller U, 3, 4 eller 5.

Modul 3 (Litteratur seminarie): granskas genom en skriftlig uppsats om ett valt ämne i växtbiologi som utarbetas individuellt. Studerande som underkänds på uppsats har rätt till omprov efter kursens avlutande. Betyg som ges är Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG), eller U, 3, 4 eller 5.

Slutbetyg för kurs beslutas när kursens samtliga prov är genomförda och betyg på alla moduler är beslutade. För slutbetyget godkänt (G) respektive 3 på hel kurs krävs minst betyget godkänt (G) respektive 3 på alla moduler. För betyget väl godkänt (VG) på hel kurs krävs väl godkänt (VG) betyg på modul 1, 2 och 3. För betyget 4 på hel kurs krävs betyg 4 på modul 1 och minst betyg 4 på modul 2 eller 3. För betyget 5 på hel kurs krävs betyg 5 på modul 1 och minst 4 på modul 2 och 3.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.