Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning 1, 12 hp

Engelskt namn: Placement Studies in Occupational Therapy 1

Denna kursplan gäller: 2019-03-11 och tillsvidare

Kurskod: 3AT110

Högskolepoäng: 12

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2019-03-05

Innehåll

Det övergripande syftet med kursen är att studenten, med stöd av handledare och lärosäte, ska utveckla professionell kompetens och etiskt förhållningssätt i yrket genom att praktiskt tillämpa samtliga delar i arbetsterapiprocessen.
Denna VFU är vanligen indelad i två perioder om 4 veckor vardera, med placering i två olika verksamheter.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1) Undersöka och beskriva den aktuella verksamhetens arbetsterapi med avseende på organisation, lagstiftning, regelverk och uppdrag
2) I samarbete med klienten och andra involverade samförhandla, motivera och genomföra arbetsterapi som möjliggör aktivitet och delaktighet med hjälp av handledning nivå 2-3 i enlighet med handledares skala för bedömning
3) Samarbeta med andra yrkesgrupper och visa medvetenhet om den egna arbetsterapeutiska kompetensens gränser
4) Skriftligt redogöra för och resonera kring genomförd arbetsterapiprocess
5) Dokumentera arbetsterapi i enlighet med gällande författningar och lokala regelverk
6) Reflektera över personlig utveckling mot arbetsterapeutisk professionalitet och ett etiskt förhållningssätt

Behörighetskrav

Avklarade kurser motsvarande termin 1 ,2 och 3 samt genomgångna kurser i termin 4 inom arbetsterapeutprogrammet, enligt utbildningsplan.

Undervisningens upplägg

VFU genomförs under handledning av legitimerad arbetsterapeut och med stöd av kontaktlärare vid arbetsterapeutprogrammet. Förutom de uppgifter som är direkt kopplade till praktisk tillämpning av arbetsterapeutisk kunskap i aktuell verksamhet, har studenten också en uppgift som syftar till daglig reflektion och det genom att föra dagbok. Kontaktläraren kan i speciella fall där behov finns ha tät/nära kontakt med student och handledare.

Examination

FSR 1 examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift som presenteras vid ett avslutande seminarium på utbildningen
FSR 2 - 5 examineras på basis av handledarens bedömning av genomförda uppgifter i aktuell verksamhet
FSR 4 examineras också genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift
FSR 6 examineras genom att en sammanfattning görs av de dagboksanteckningar som gjorts och presenteras vid ett avslutande seminarium på utbildningen

Som betyg används en tvågradig betygsskala, Underkänd (U) eller Godkänd (G). Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar.

Handledaren genomför både mitt-och slutbedömning av studentens prestationer och beteende baserat på bedömningskriterier,  samt upprättar en skriftlig sammanfattning av hur studenten fungerat i verksamheten under perioden. Skriftliga uppgifter och det avslutande seminariet bedöms av examinator på arbetsterapeutprogrammet. Båda bedömningarna utgör underlag för betyg och sätts först när alla obligatoriska moment är slutförda.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Antalet praktiktillfällen är begränsat till två. Vid frånvaro prövas behovet av förlängning av praktiktillfället i samråd med student, arbetsterapeutprogrammet och handledare.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt två i denna kurs. Efter två försök rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för arbetsterapeutprogrammet.

En student vars resultat på kursens prov inte uppfyller kursens förväntade studieresultat, men ligger nära gränsen för godkänt betyg, kan ges möjlighet till komplettering. Beslut om komplettering fattas av examinator och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).
För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 11

Fossum Bjöörn
Kommunikation : samtal och bemötande i vården
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 472 s. :
ISBN: 978-91-44-07007-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Jacobson Dina
Juridik för legitimerade arbetsterapeuter
2., rev. uppl. : Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter : cop. 2014 : 56 s. :
ISBN: 978-91-87837-02-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Taylor Renée R.
The intentional relationship : occupational therapy and use of self
Philadelphia : F.A. Davis : cop. 2008 : xiv, 321 s. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0803/2007040663.html
ISBN: 978-0-8036-1365-2 (hft.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Taylor Renée R.
Kielhofner's model of human occupation : theory and application
Fifth edition. : Philadelphia : Wolters Kluwer : [2017] : xii, 499 p. :
ISBN: 978-1-4511-9034-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Enabling occupation II : advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation : 9th Canadian occupational therapy guidelines
Townsend Elizabeth A., Polatajko Helene J.
2. ed. : Ottawa, Ontario : Canadian Association of Occupational Therapists : 2013 : xxiv, 428 p. :
ISBN: 189543789X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kielhofner Gary
A Model of human occupation : theory and application
4. ed. : Baltimore, MD : Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2008 : xvii, 565 p. :
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0740/2007031774-d.html
ISBN: 978-0-7817-6996-9 (alk. paper)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sveriges Arbetsterapeuter. (2018). Etisk kod för arbetsterapeuter, SA. Hämtad 2019-02-19 på file:///C:/Users/ulanyn79/Downloads/Etisk_kod_2018_webbversion.pdf Sveriges Arbetsterapeuter. (2018). Kompetensbeskrivning för arbetsterapeuter. Hämtad 2019-02-19 på https://www.arbetsterapeuterna.se/media/1666/kompetensbeskrivningar-foer-arbetsterapeuter-2018.pdf Vetenskapliga artiklar och övrig litteratur för fördjupning tillkommer.

Referenslitteratur

Fisher Anne G.
Occupational therapy intervention process model : a model for planning and implementing top-down, client-centered, and occupation-based interventions
Fort Collins, Colorado : Three Star Press : 2009 : 188 s. + xii s. :
ISBN: 0-9774301-5-4
Se Umeå UB:s söktjänst