Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning 2 inom KPU - grundnivå (VFU), 15 hp

Engelskt namn: Teaching Placement 2 - First Cycle

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 6KP014

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-23

Innehåll

Kursen omfattar en längre verksamhetsförlagd utbildning. Kursens fokus är undervisning och lärande i den studerandes undervisningsämnen och innefattar även deltagande i övriga arbetsuppgifter kopplade till yrkesrollen. Kursen bygger på de ämnesteoretiska, ämnesdidaktiska och allmändidaktiska kunskaper och färdigheter som studenten har förvärvat under sina tidigare studier i ämnen och utbildningsvetenskaplig kärna samt under tidigare verksamhetsförlagd utbildning. Under kursen tillämpar och fördjupar studenten sina såväl ämnesmässiga som sociala och didaktiska kompetenser.
 
Utifrån styrdokument och uppställda mål ska studenten planera, genomföra och utvärdera längre undervisningsavsnitt, samt bedöma elevers lärande i såväl formativt som summativt syfte. Detta görs i samråd och med stöd av handledaren. Vid planering och genomförande av undervisning ska elevers olika förutsättningar beaktas. Studenten ska kunna motivera sin undervisning utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Undervisning liksom övriga delar av lärarens uppdrag ligger till grund för didaktisk analys och reflektion. Centralt i kursen är att utveckla förmågan att reflektera över sin egen professionsutveckling och det egna pedagogiska ledarskapet, samt identifiera sina egna utvecklingsområden med utgångspunkt i kursens förväntade studieresultat.

Förväntade studieresultat

För betyget godkänt ska den studerande
 
Kunskap och förståelse
 • uppvisa kunskap om metoder för bedömning av elevers kunskapsutveckling
 • uppvisa kunskap om hur man anpassar såväl undervisningen som sitt professionella agerande till styrdokumentens direktiv och behoven hos aktuell elevgrupp
 • uppvisa ämnesteoretisk och didaktisk kunskap för att kunna planera och motivera innehåll i längre undervisningsavsnitt, samt upplägg och utvärdering av undervisning 
Färdighet och förmåga
 • kunna planera, genomföra och utvärdera längre undervisningsavsnitt, samt motivera sina val med utgångspunkt i teorier, styrdokument och beprövad erfarenhet
 • kunna omsätta ämnesteoretiska, ämnesdidaktiska och övriga kunskaper förvärvade under utbildningen till skolpraktiken på ett vis som väcker elevers intresse och nyfikenhet för ämnet
 • kunna skapa en god lärandemiljö i klassrummet med hänsyn till specialpedagogiska behov
 • kunna dokumentera, bedöma, betygssätta och kommunicera elevers lärande i relation till de nationella styrdokumenten
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna förhålla sig till den värdegrund som uttrycks i styrdokumenten och konkretisera denna i såväl undervisningssituationer som i skolans övriga verksamhet
 • kunna bemöta, kommunicera och interagera med elever, föräldrar, kollegor och skolans övriga personal på ett professionellt sätt och med ett för sammanhanget adekvat språkbruk
 • utifrån teoretiska perspektiv och beprövad erfarenhet reflektera över egna och andras erfarenheter av undervisning och lärande för att därigenom kunna bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten
 • kunna analysera och reflektera över den egna professionsutvecklingen och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap utifrån teoretiska perspektiv, handledares och universitetslärares kommentarer och de egna erfarenheter som gjorts under VFU-perioderna

Behörighetskrav

Univ: Minst 35 hp godkända studier i utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) där kunskaper inom områdena skolans uppdrag, undervisning och lärande samt bedömning ska ingå liksom minst 3 hp ämnesdidaktik, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs huvudsakligen i skolverksamheten i relevant ämne och skolform men vissa aktiviteter är campusförlagda. Kursen ska omfatta motsvarande halvtidsstudier under 20 veckor. Den verksamhetsförlagda delen ska motsvara minst 35 hela arbetsdagar. I studietiden ingår planering, genomförande och utvärdering av lektioner, auskultationer, deltagande i annan verksamhet kopplad till lärarens yrkesroll samt deltagande i handledningssamtal. Vidare ska tid avsättas för kursträffar och arbete med examinerande uppgifter.

Examination

Kursen examineras genom undervisningstillfällen (lektioner) vid VFU-besök med efterföljande trepartssamtal, ett seminarium samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift (VFU-rapport).
 
Lektioner genomförda vid VFU-besöket, med det efterföljande handledningssamtalet, samt den skriftliga inlämningsuppgiften bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Seminariet bedöms endast med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). Slutbetyg på hel kurs beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda. Handledarnas synpunkter vägs in i bedömningen av studentens prestation. Betyget på kurs utgör en sammanvägning av resultaten vid examinationens olika delar. På hel kurs ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). För kursens verksamhetsförlagda delar gäller särskilda regler enligt nedan. För den skriftliga inlämningsuppgiften (VFU-rapporten) och för seminarier gäller att det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle, undantaget de prov som kräver ytterligare praktikperiod (VFU).
 
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift, undantaget då begränsningen av provtillfällen är överskridna. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.
 
Antalet examinationstillfällen på kursens verksamhetsförlagda delar är begränsat till två. Ett tredje examinationstillfälle kan efter ansökan beviljas av Lärarhögskolans föreståndare om det finns särskilda skäl. Ansökan sker på särskild blankett.
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.
 
I alla övriga fall som en student blir underkänd på verksamhetsförlagda delar av kursen ska en uppföljning göras av examinator i samråd med studenten efter kursens avslut. Denna ska ta fasta på vilka delar av de förväntade studieresultaten på kursen som studenten inte uppnått. Uppföljningen ska genomföras i god tid innan studenten får påbörja en eventuell ny praktikperiod.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen genomgått större förändringar garanteras studenten minst två provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfällen) för de verksamhetsförlagda delarna samt minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) för övriga delar på kursen enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Utmärkt undervisning : framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning
Håkansson Jan, Sundberg Daniel
Natur & Kultur Akademisk : 2020 : 328 sidor :
ISBN: 9789127827950
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Skolverket : 2016 :
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
Obligatorisk

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32594-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Att planera, bedöma och ge återkoppling [Elektronisk resurs]
2021 :
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2021/att-planera-bedoma-och-ge-aterkoppling
Obligatorisk

Ytterligare ämnesinriktade artiklar tillkommer

Referenslitteratur

Hållbar bedömning : bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete
Hirsh Åsa, Lundahl Christian
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2021] : 395 sidor :
ISBN: 9789127827301
Se bibliotekskatalogen Album

Pedagogisk bedömning : att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap
Lindström Lars, Lindberg Viveca, Pettersson Astrid
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 270 s. :
ISBN: 9789147114580
Se bibliotekskatalogen Album

Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
6. uppl. : Umeå : Fundo Förlag : 2016 : 93 s. :
ISBN: 9789197558488
Se bibliotekskatalogen Album

Wikström Christina
Konsten att göra bra prov : Vad lärare behöver veta om kunskapsmätning
Natur & Kultur : 2012 : 224 s. :
ISBN: 978-91-27-13241-2 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken
Wiliam Dylan, Önnerfält Birgitta
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 261 sidor :
ISBN: 9789144124957
Se bibliotekskatalogen Album