"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp

Engelskt namn: Placement Studies in Occupational Therapy 2

Denna kursplan gäller: 2023-09-11 och tillsvidare

Kurskod: 3AT114

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2019-10-16

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2023-09-06

Innehåll

Kursens fokus ligger på utveckling och tillämpning av sådana kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som fordras för att självständigt arbeta som legitimerad arbetsterapeut. Där ingår att tillämpa professionens etiska värdegrund, arbetsterapeutiska teorier och modeller samt aktuell forskning. Studentens egen professionella utveckling betonas och prövas genom individuell målformulering och reflektionsprotokoll. Vidare fokuserar kursen på arbetsterapeuters möjligheter och ansvar att genom sitt ledarskap utveckla arbetsterapeutisk verksamhet.

Förväntade studieresultat

  1. Visa ett utvecklat professionellt bemötande och förhållningssätt
  2. Självständigt och i samverkan med individer och/eller grupper genomföra arbetsterapeutisk utredning, intervention och uppföljning i syfte att upprätthålla och förbättra aktivitetsförmåga
  3. Följa etiska riktlinjer och för verksamheten relevanta författningar
  4. Tillämpa pedagogiska strategier för att informera och handleda klient/personal/anhöriga
  5. Visa färdigheter i att samverka med andra yrkesgrupper
  6. Självständigt kunna dokumentera arbetsterapeutiska åtgärder i enlighet med relevanta författningar
  7. Bidra till att utveckla arbetsterapeutisk verksamhet baserat på teori och evidens
  8. Kunna analysera etiska dilemman samt kunna värdera och föreslå strategier för att lösa dessa
  9. Reflektera över egen förmåga relaterat till utövandet av yrkesrollen som arbetsterapeut
  10. Reflektera över olika professioners specifika bidrag och värdera teamets gemensamma kompetens i ett hälsofrämjande utvecklingsprojekt

Behörighetskrav

Avklarade kurser motsvarande termin 1 till och med termin 4 samt genomgångna kurser Arbetsterapeuten som handledare, entreprenör och ledare, 7,5 hp och Forskningsmetodik - kvantitativ och kvalitativ metod 7,5 hp i termin 5 inom arbetsterapeutprogrammet, enligt utbildningsplan.

Undervisningens upplägg

Introduktion och avslutande seminarier sker på campus. I övrigt genomförs kursen under handledning av legitimerad arbetsterapeut, samt med stöd av kontaktlärare vid Arbetsterapeutprogrammet. Kontaktläraren finns som stöd under hela kursen för både handledare och student.

Examination

Bedömning av FSR 1-6 som framför allt rör studentens professionella utveckling görs av handledaren i den kliniska verksamheten. Handledaren genomför mitt- och slutbedömning enligt skriftligt bedömningsunderlag som tillhandahålls av kursansvarig/examinator. Skriftligt underlag från slutbedömningen skickas till examinator/kursansvarig.
Bedömning av FSR 7-9 sker av kontaktlärare genom skriftlig inlämningsuppgift samt muntlig redovisning vid slutseminarium.
Bedömning av FSR 10 prövas individuellt genom muntlig reflektion i grupp.

Betyg sätts av examinerande lärare/kursansvarig. Alla ingående bedömningar utgör underlag för betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 37

Jacobson Dina
Juridik för legitimerade arbetsterapeuter
Tredje upplagan : Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter : [2019] : 77 sidor :
ISBN: 9789187837579
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår
Nordenström Jörgen, Edgren Gustaf
Femte, helt omarbetade upplagan : [Stockholm] : Nordic Medical Publications : 2019 : 106 sidor :
ISBN: 9789188931368
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Etisk kod för arbetsterapeuter : antagen av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige 1992, reviderad 2004, 2012 och 2018
[5.], rev. uppl. : Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (FSA : cop. 2018 : 20 s. :
fulltext
ISBN: 9789187837524
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Taylor Renée R.
The intentional relationship : occupational therapy and use of self
Philadelphia : F.A. Davis : cop. 2008 : xiv, 321 s. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0803/2007040663.html
ISBN: 978-0-8036-1365-2 (hft.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Enabling occupation II : advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation : 9th Canadian occupational therapy guidelines
Townsend Elizabeth A., Polatajko Helene J.
2. ed. : Ottawa, Ontario : Canadian Association of Occupational Therapists : 2013 : xxiv, 428 p. :
ISBN: 189543789X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar och litteratur relevant för respektive verksamhet tillkommer.