Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning 3, 4,5 hp

Engelskt namn: Clinical education 3

Denna kursplan gäller: 2018-02-26 och tillsvidare

Kurskod: 3LO064

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Logopedi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Logopedi

Beslutad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2017-06-14

Reviderad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2018-02-21

Innehåll

Kurserna VFU 1-4 innebär verksamhetsförlagd undervisning inom logopedens olika arbetsområden, där progressionen är tydlig och kraven på studenternas självständighet successivt ökar. Kurserna syftar till att studenten under handledning (av yrkesverksamma logopeder) skall förvärva och utveckla sina grundläggande kliniska färdigheter, professionella förhållningssätt, förmåga att dokumentera, samverka och ta ansvar.

VFU 3 sker inom logopedisk verksamhet där studenten under handledning ska få insikt i och erfarenhet av kartläggning, analys, diagnostisering samt åtgärder/behandling avseende barn, ungdomar och vuxna med röststörningar och stamning. Patientarbete med andra diagnosgrupper som studenten mött i tidigare VFU-kurser kan förekomma.

Under kursen arbetar studenten med patienter vid nybesök, uppföljning och behandling, vilket kan ske i såväl på mottagning som i slutenvård.  I undervisningen ingår även auskultationer samt deltagande vid andra patientrelaterade aktiviteter som till exempel föräldrasamtal, preoperativa samtal, mottagning med läkare, vårdplanering eller närståendesamtal.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Studenten ska ha genomgått hälso- och vaccinationsprogrammet för studerande inom medicinska fakultetens grundutbildningar innan praktik i hälso- och sjukvården. Om studenten väljer att inte genomgå hälso- och vaccinationsprogrammet kommer det att påverka möjligheterna att genomföra utbildningen.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten med ökad självständighet kunna:

* Redogöra för patientens begränsningar i social och professionell delaktighet till följd av sin/-a funktionsnedsättningar.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten med ökad självständighet kunna:

* Inhämta relevant anamnes.
* Välja ut relevanta test och/eller undersökningsmaterial utifrån frågeställning och patientens svårigheter, samt genomföra dessa.
* Genomföra perceptuell analys, logopedisk bedömning och diagnostisering.
* Resonera kring tänkbara orsaker till patientens problematik.
* Bedöma svårigheterna ur ett helhetsperspektiv och ta ställning till indikationer för vidareremittering.
* Planera, genomföra och utvärdera ändamålsenliga logopediska åtgärder utifrån patientens svårigheter och situation, vilket kan innefatta direkt behandling, instruktion i självträning eller indirekta åtgärder (konsultation, handledning och teamsamarbete).
* Bedöma behov av och introducera alternativa och kompletterande kommunikationssätt för patienten och närstående.
* Informera och ge råd till patient, närstående, team, nätverk och/eller andra involverade personer om aktuell bedömning eller behandling.
* Formulera journalanteckningar på ett för ändamålet korrekt sätt.
* Analysera, sammanställa och redovisa information och redovisa den skriftligt och muntligt.
* Uppvisa förmåga till klinisk färdighet vid bedömning och behandling enligt fastställda kriterier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten:

* Uppvisa förmåga till professionellt förhållningssätt i möte med patienter och närstående enligt fastställda kriterier.
* Uppvisa förmåga till samverkan och ansvarstagande enligt fastställda kriterier.
* Visa förmåga till reflektion över de egna insatserna i patientmötet samt kunna redogöra för dessa utifrån ett helhetsperspektiv.
* Resonera kring egen kommunikativ förmåga och hur den kan påverka förhållandet till patienten i en behandlingssituation.

Behörighetskrav

Godkända kurser i logopedprogrammets termin 1-4 (120 hp), genomgångna kurser i termin 5 med godkänd Logopedi – VFU 2 med administration och juridik, 7,5 hp samt genomgångna kurser Röststörningar, 9 hp samt Stamning, 4,5 hp eller motsvarande. Kunskaper i engelska och svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till högskolestudier på grundnivå.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker genom auskultationer och kliniskt patientarbete under handledning. Den sker i par eller liten grupp ute på logopedisk mottagning alternativt inom annan logopedisk verksamhet. Undervisningen kan även innebära arbete med patientfall eller annan patientrelaterad aktivitet. All verksamhetsförlagd undervisning kräver aktiv närvaro av studenten.

Examination

Kursen examineras individuellt av examinator (kursansvarig) utifrån handledarens bedömning av student i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där studentens förmåga till kliniska färdigheter vid bedömning och behandling, professionellt förhållningssätt, samverkan och ansvarstagande samt dokumentationsförmåga värderats utifrån uppställda kriterier. I tveksamma fall görs bedömning gemensamt av handledare och examinator.

Aktivt deltagande vid avslutande VFU-seminarium alternativt inlämning av skriftlig rapport efter avslutad VFU.

Student som ej blivit godkänd i VFU 3 har rätt att genomgå ytterligare ett utbildningstillfälle i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap. 21 §.  Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas i enlighet med Högskolelagen 1 kap 4§.  Student som ej blivit godkänd vid första examinationen erbjuds stödåtgärder innan och under andra utbildningstillfället, för att om möjligt förhindra att studenten tvingas avbryta sin utbildning. I övrigt hänvisas till utbildningsplan för logopedprogrammet.

Student som på grund av medicinska eller sociala skäl varit frånvarande från undervisningen upp till 25% kan få kursen godkänd om handledare och examinator bedömer att studenten har uppnått de färdigheter som krävs för godkänd kurs.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.

Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.