"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning 4, 4,5 hp

Engelskt namn: Clinical education 4

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 3LO073

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Logopedi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Logopedi

Beslutad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2017-11-29

Reviderad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2019-02-27

Innehåll

Kurserna VFU 1-4 innebär verksamhetsförlagd undervisning inom logopedens olika arbetsområden, där progressionen är tydlig och kraven på studenternas självständighet successivt ökar. Kurserna syftar till att studenten under handledning (av yrkesverksamma logopeder) skall förvärva och utveckla sina grundläggande kliniska färdigheter, professionella förhållningssätt, förmåga att dokumentera, samverka och ta ansvar.
 
VFU 4 är indelad i två inriktningar där ¾ sker i habiliterande verksamhet och ¼ består av genomförandet av en läs- och skrivutredning. Studenten ska under handledning få insikt i och erfarenhet av logopedisk kartläggning, analys, diagnostisering och/eller åtgärder/behandling avseende personer som omfattas av den samordnade habiliteringen samt få inblick i logopedens roll i vårdteamet. Studenten ska under handledning, individuellt eller tillsammans med en studiekamrat, utifrån frågeställning och information i remiss planera och genomföra en läs- och skrivutredning samt analysera resultatet och förmedla resultatet till såväl patienten med anhöriga som berörda lärare samt kunna föreslå principer för riktade pedagogiska insatser för fortsatt lärande för patienten alternativt under handledning få insikt i och erfarenhet av logopediskt arbete i skolans verksamhet.
 
I undervisningen ingår även auskultationer samt deltagande vid andra patientrelaterade aktiviteter som till exempel samtal med föräldrar/närstående/pedagoger, mottagning med annan vårdgivare, vårdplanering, besök i förskola/skola/daglig verksamhet.
 
Patientarbete med andra diagnosgrupper som studenten mött i tidigare VFU-kurser kan förekomma.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.
  
Studenten ska ha genomgått hälso- och vaccinationsprogrammet för studerande inom medicinska fakultetens grundutbildningar innan praktik i hälso- och sjukvården. Om studenten väljer att inte genomgå hälso- och vaccinationsprogrammet kommer det att påverka möjligheterna att genomföra utbildningen.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten självständigt kunna:
 

 • Redogöra för patientens begränsningar i social och professionell delaktighet till följd av sin/-a funktionsnedsättningar

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten självständigt kunna:
 

 • inhämta relevant anamnes
 • välja ut relevanta test och/eller undersökningsmaterial utifrån frågeställning och patientens svårigheter, samt genomföra dessa
 • aalysera, värdera och dokumentera undersökningsresultat 
 • resonera kring tänkbara orsaker till patientens problematik
 • bedöma svårigheterna ur ett helhetsperspektiv och ta ställning till logopedisk diagnos samt till indikationer för vidareremittering
 • planera, genomföra och utvärdera ändamålsenliga logopediska åtgärder utifrån patientens svårigheter och situation inklusive utifrån ett ICF-perspektiv, vilket kan innefatta direkt behandling, instruktion i självträning eller indirekta åtgärder, liksom att bedöma behov av och introducera alternativa och kompletterande kommunikationssätt samt lärverktyg för patienten och närstående
 • i samråd med patient, anhöriga och pedagoger föreslå principer för riktade pedagogiska insatser för fortsatt inlärning
 • informera och ge råd till patient, närstående, team, nätverk och/eller andra involverade personer om aktuell bedömning eller behandling
 • formulera journalanteckningar på ett för ändamålet korrekt sätt
 • uppvisa förmåga till klinisk färdighet vid bedömning och behandling enligt fastställda kriterier

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten:
 

 • uppvisa förmåga till professionellt/terapeutiskt förhållningssätt, samverkan och ansvarstagande i kontakter med patient och dennes anhöriga liksom annan berörd personal, enligt fastställda kriterier
 • visa förmåga till reflektion över de egna insatserna i patientmötet samt kunna redogöra för dessa utifrån ett helhetsperspektiv.
 • resonera kring egen kommunikativ förmåga och hur den kan påverka t ex förhållandet till patienten/eleven i en behandlingssituation eller samarbetet med andra yrkesgrupper

Behörighetskrav

Godkända kurser i logopedprogrammets termin 1-5 (150 hp), genomgångna kurser i termin 6 med godkänd VFU 3, 4,5 hp samt genomgångna kurser Läs- och skrivsvårigheter 6 hp och Logopedi i habiliterande verksamhet 9 hp eller motsvarande. Kunskaper i engelska och svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till högskolestudier på grundnivå.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker genom auskultationer och eget logopediskt arbete utifrån den verksamhet där undervisningen bedrivs. Den sker i par eller liten grupp ute på logopedisk mottagning, logopedisk habiliterande verksamhet eller annan logopedisk verksamhet. Undervisningen kan även innebära arbete med patientfall eller annan patientrelaterad aktivitet. All verksamhetsförlagd undervisning kräver aktiv närvaro av studenten.

Examination

Kursen examineras individuellt av examinator (kursansvarig) utifrån handledarens bedömning av student i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där studentens förmåga till kliniska färdigheter vid bedömning och behandling, professionellt förhållningssätt, samverkan och ansvarstagande samt dokumentationsförmåga värderats utifrån uppställda kriterier. I tveksamma fall görs bedömning gemensamt av handledare och examinator.
 
Aktivt deltagande vid avslutande VFU-seminarium alternativt inlämning av skriftlig rapport efter avslutad VFU.
 
Student som ej blivit godkänd i VFU 4 har rätt att genomgå ytterligare ett utbildningstillfälle i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap. 21 §. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas i enlighet med Högskolelagen 1 kap 4§. Student som ej blivit godkänd vid första examinationen erbjuds stödåtgärder innan och under andra utbildningstillfället, för att om möjligt förhindra att studenten tvingas avbryta sin utbildning. Student som blivit underkänd i VFU har rätt att hos programrådet för logopedprogrammet begära byte av examinator efter första provtillfället. I övrigt hänvisas till utbildningsplan för logopedprogrammet.
 
Student som på grund av medicinska eller sociala skäl varit frånvarande från undervisningen upp till 25 % kan få kursen godkänd om handledare och examinator bedömer att studenten har uppnått de färdigheter som krävs för godkänd kurs.
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.
 
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.