"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsintegrerad Oral Hälsa B, 7,5 hp

Engelskt namn: Applied clinical oral health B

Denna kursplan gäller: 2021-01-11 till 2023-12-31 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OT174

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Oral hälsa: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2020-11-24

Innehåll

Innehållet i kursen avser att återspegla och integrera tidigare kunskap med fokus på färdigheter som förväntas på denna del av utbildningen. Denna kurs består till största delen av praktik. Under handledning av legitimerad tandhygienist utveckla personlig och professionell utveckling, teoretiska kunskaper och integrera dessa med kliniska studier och ett ökat ansvarstagande vid omhändertagande av patienten.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Den studerande ska kunna

 • redogöra för patientens orala hälsotillstånd och relatera detta till den allmänna hälsan, välbefinnande och biopsykosociala faktorer, samt redogöra för den orala hälsans betydelse och den allmänna hälsans inverkan på grupper av patienter utifrån ett vetenskapligt perspektiv
 • beskriva det vetenskapliga stödet och riktlinjer för behandlingsåtgärder och utvecklingsarbete inom verksamheten 

 
Färdigheter och förmåga:
Den studerande ska kunna

 • redogöra för och utföra orala undersökningar genom att insamla data och diagnostisera karies och parodontal sjukdom samt utreda och analysera behov av insatser i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa med god läsbarhet
 • identifiera patienter med smärta och funktionsstörning i käksystemet genom att använda screeningfrågor
 • i samverkan med patienten identifiera och genomföra hälsofrämjande, förebyggande och behandlande insatser
 • samverka med och bedöma behovet av andra professioners kunskap
 • medverka och utföra moment vid orala hälsobedömningar i uppsökande verksamhet
 • analysera behovet av och använda anestesi i munhålan
 • tillämpa och reflektera över hygienrutiner, rutiner för kvalitetssäkring, ergonomiskt arbetssätt och andra arbetsmiljömässiga aspekter 

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
Den studerande ska kunna

 • reflektera över patientmöten som berör etiska aspekter inklusive jämställdhet, likabehandling och mänskliga rättigheter
 • agera med ett empatiskt, lyssnande och professionellt förhållningssätt gentemot patienter, deras närstående samt andra grupper
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Behörighetskrav

För att få påbörja kursen krävs godkänt i kursen Verksamhetsintegrerad Oral Hälsa A och att samtliga obligatoriska moment är genomförda på föregående kurs Oral hälsa i olika livsfaser.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Undervisningen bedrivs i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på tandvårdsklinik under handledning av legitimerad tandhygienist och med stöd av kontaktlärare vid tandhygienistprogrammet. Kontaktläraren kan i speciella fall där behov finns ha tät/nära kontakt med student och handledare.
 
Seminarier kring patientfall och studier av kurslitteratur. Praktiska moment och seminarier är obligatoriska. I undervisningens upplägg förväntas tillgång till dator eller läsplatta med internetuppkoppling. Litteratur på engelska förekommer i kursen.

Examination

Den studerande examineras skriftligt och muntligt samt i praktiskt arbete. Kunskaper och förståelse bedöms skriftligt eller muntligt. Färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt bedöms vid seminarier samt löpande i det praktiska arbetet på klinik. Bedömning av studentens professionella utveckling under VFU sker genom handledarens bedömning av den studerandes kunskaper, färdigheter och förhållningssätt enligt bedömningsunderlag som lämnas till examinator. Skriftliga uppgifter och seminarier bedöms av examinator på tandhygienistprogrammet. Båda bedömningarna utgör underlag för betyg och sätts först när alla obligatoriska moment är slutförda. Betygen som ges är godkänd (G) eller underkänd (U).

Student som underkänts i kursmål relaterade till verksamhetsförlagd utbildning kan erbjudas en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Studerande som, efter att ha genomgått en ny utbildningsperiod fortfarande bedöms ha otillräckliga kunskaper och färdigheter, erhåller inga ytterligare resurser för klinisk träning. För studerande som är godkänd i samtliga moment förutom skriftliga uppgifter och seminarier är antalet provtillfällen begränsat till fem.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Den studerande har rätt att byta examinator efter en underkänd kurs. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerprogrammet (PRO). I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för tandhygienistprogrammet.
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.  Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.
 
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.
 
Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 2

Tandvårdens läkemedel
Borås : 2021 :
https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Tandvardens_Lakemedel_2020-21_web.pdf
Obligatorisk

Axéll Tony
Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom : klinisk diagnostik och behandling
7., omarb. uppl. : Stockholm : Gothia Fortbildning : 2016 : 168 s. :
ISBN: 9789188099464
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt : en handbok i bemötande
Cars Jane, Terzis Beata
1. uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2015 : 143 s. :
ISBN: 978-91-88099-25-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Chitre A. P.
Manual of local anaesthesia in dentistry
Third edition : New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers : [2016] : 222 pages :
ISBN: 9789352501984
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Christidis Nikolaos
Bettfysiologi : orofacial smärta och käkfunktion
Första upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2020] : 230 sidor :
ISBN: 9789177411352
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Dental caries : the disease and its clinical management
Fejerskov Ole, Nyvad Bente, Kidd Edwina A.M.
3. ed. : Chichester : Wiley-Blackwell : 2015 : xiv, 466 s. :
ISBN: 9781118935828
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fossum Bjöörn
Kommunikation : samtal och bemötande i vården
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 432 sidor :
ISBN: 9789144120522
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Textbook of geriatric dentistry
Holm-Pedersen Poul, Walls Angus W.G., Ship Jonathan A.
Chichester : Wiley-Blackwell : 2015 : xv, 369 s. :
ISBN: 9781405153645
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Jeppsson-Grassman Eva
Att åldras med funktionshinder
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 199 s. :
ISBN: 9789144048390
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Pedriatric Dentistry: A Clinical Approach
Koch Goran, Poulsen Sven, Espelid Ivar, Haubek Dorte
John Wiley & Sons : 2016 : 408 s. :
ISBN: 9781118913499
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Clinical periodontology and implant dentistry
Lang Niklaus P, Lindhe Jan
6. ed. : Oxford : Wiley-Blackwell : 2015 : 1371 p. (2 vol.) :
ISBN: 97804706724881-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lund Henrik
Odontologisk radiologi
Första upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2019] : 150 sidor :
ISBN: 9789188099921
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Hygien och smittskydd i tandvården : att förebygga infektioner
Zimmerman Mikael, Sjöberg Klas
Tredje upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2018] : 254 sidor :
ISBN: 9789177410553
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Karies - diagnostik, riskbedömning och icke-invasiv behandling : en systematisk litteraturöversikt : december 2007
Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2007 : 403 s. :
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Karies_2007_fulltext.pdfz Fulltext
ISBN: 978-91-85413-21-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kronisk parodontit : prevention, diagnostik och behandling : en systematisk litteraturöversikt
Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2004 : 400 s. :
ISBN: 91-87890-96-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Regeringskansliet
Svensk författningssamling
Institutionen för odontologi: Tandhygienistutbildning :
Svensk författningssamling
Obligatorisk

Health psychology : theory, research & practice
Marks David, Murray M., Estacio Emee Vida
6th edition : London : Sage : [2021] : xv, 678 pages :
ISBN: 9781529723083
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tandvårdens etik
Helgesson Gert, Kvist Thomas
Andra upplagan : Stockholm : Gothia kompetens : [2021] : 232 sidor :
ISBN: 9789177412731
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst