"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskaplig kommunikation, 7,5 hp

Engelskt namn: Scientific Communication

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 1LI004

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-12-17

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-09-13

Innehåll

I kursen behandlas vetenskaplig kommunikation i skriftlig och muntlig form, med fokus på strategier för effektiv kommunikation. Bland annat behandlas:

 • språk och stil i akademisk text
 • hur man strukturerar stycken och större sammanhängande texter för att föra ett argument
 • inkluderande språk
 • hur man integrerar tabeller och figurer i en text
 • när och hur man refererar
 • strategier för muntlig presentation.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:
Kunskap och förståelse

 • visa kännedom om retoriska grundbegrepp som är användbara i vetenskaplig kommunikation
 • visa kännedom om principer för akademiskt skrivande och akademiska presentationer
 • visa kännedom om skrivprocessen och skrivstrategier

Färdighet och förmåga

 • kunna tillämpa kunskap om akademiskt skrivande för att framställa välstrukturerade texter
 • kunna tillämpa föreskriven formatering av dokument inklusive format för textreferenser och referenslista
 • kunna planera och genomföra muntliga forskningspresentationer i konferensformat
 • kunna använda ett klart, vårdat och mottagaranpassat språk såväl skriftligt som muntligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna göra informerade bedömningar av egna och andras texter vad gäller struktur, språkbruk och mottagarens behov

Behörighetskrav

Univ:En termins högskolestudier eller kursen Vetenskapligt tänkande, 7,5 hp - som ingår i kandidatprogram i kognitionsvetenskap.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av lektioner och gruppövningar. Viss undervisning genomförs på engelska.

Examination

Examination sker genom:
- en individuell muntlig presentation i konferensformat
- en skriftlig gruppuppgift
- två individuella skriftliga uppgifter

Kamratrespons på muntliga och skriftliga framställningar utgör en del av arbetet med uppgifterna. Vissa uppgifter utförs på engelska.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Muntliga uppgifter och gruppuppgifter bedöms med något av betygsgraderna Underkänd (U) eller Godkänd (G). Skriftliga individuella uppgifter bedöms med någon av betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget Väl godkänd på kursen krävs detta betyg på de skriftliga individuella uppgifterna.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Kursen är till innehållet identisk med kursen 1KG008 Vetenskaplig kommunikation och kan inte ingå i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-06916-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Annan bok om akademiskt skrivande kan ersätta denna efter samråd med lärare.

Referenslitteratur

Karlsson Ola
Svenska skrivregler
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
ISBN: 978-91-47-11149-7
Se Umeå UB:s söktjänst

APA Style
American Psychological Association : 2021 :
https://apastyle.apa.org/
Läsanvisning: Elektronisk resurs

Artiklar enligt lärarens anvisningar tillkommer.