Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Vetenskaplig metod och examensarbete i socialt arbete, 22,5 hp

Engelskt namn: Scientific methodology and Senior term paper in Social Work

Denna kursplan gäller: 2021-01-25 och tillsvidare

Kurskod: 2SA186

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2020-12-15

Innehåll

Modul 1: Vetenskaplig metodik, 7,5 hp (Scientific methodology)
Innehåll
Modulen syftar övergripande till att skapa goda grundförutsättningar för att fatta bättre informerade beslut i den forskningsprocess som leder fram till det skriftliga examensarbetet i modul 2. Modulen ger kunskap om de centrala val som ingår i forskningsprocessen vad gäller metodanvändning, vetenskapsteoretiska- och etiska förhållningssätt i relation till olika typer av forskningsdesigner. Modulen inbegriper bland annat aktiviteter av att identifiera olika typer av forskningsfrågor inom ett bredare socialt problemområde och att upptäcka befintliga empiriska material som kan nyttjas för att besvara de identifierade forskningsfrågorna. Modulen innefattar aktiviteter med att skriva en forskningsgenomgång baserad på sökning av vetenskapliga publikationer.

Modul 2: Examensarbete, 15hp (Senior term paper, 15 hp)
Innehåll
Modulen syftar till att studenten ska skriva ett självständigt vetenskapligt examensarbete om 15 högskolepoäng rörande en specificerad problemställning med dokumenterad relevans för ämnet socialt arbete. Genom ett självständigt examensarbete tränas förmågan att systematiskt beskriva och analysera specifika problemområden och frågeställningar med relevans för socialt arbete. Examensarbetet medför krav på utvecklande av det akademiska tänkandet och skrivandet samt dess användning för vetenskaplighet och praktisk tillämpning.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Vetenskaplig metodik, 7,5 hp (Scientific methodology)


Efter avslutad modul ska studenten, avseende kunskap och förståelse:

1.    Ha kunskap om och förståelse för användningen av olika forskningsdesigner i vetenskapliga studier om sociala problem.

Efter avslutad modul ska studenten, avseende färdighet och förmåga:

2.    Kunna identifiera och formulera olika typer av forskningsfrågor och befintliga datamaterial som kan användas för att utforska forskningsfrågorna.
3.    Kunna sammanställa en relevant forskningsgenomgång om resultat, forskningsetiska såväl som vetenskapsteoretiska aspekter i vetenskapliga publikationer baserad på kvalitativa och kvantitativa data.

Efter avslutad modul ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

4.    Kunna kritiskt granska vetenskapliga publikationer om specifika sociala problem som baseras såväl på kvalitativa och kvantitativa datamaterial.
5.    Kunna värdera forskningsetiska och vetenskapsteoretiska aspekter i vetenskapliga publikationer.


Modul 2: Examensarbete, 15hp (Senior term paper, 15 hp)

Efter avslutad modul ska studenten, avseende kunskap och förståelse:
1.    Ha fördjupad kunskap och förståelse om formerna för- och tillvägagångssätten i akademiskt skrivande och det akademiska språkets betydelse för vetenskaplig trovärdighet.

Efter avslutad modul ska studenten, avseende färdighet och förmåga:

2.    Kunna formulera en undersökningsbar avgränsad forskningsfråga inom ett bredare socialt problemområde.
3.    Kunna välja och använda relevant materialinsamlingsmetod för att besvara forskningsfrågan.
4.    Kunna analysera och presentera empiriskt material på ett trovärdigt och åskådligt sätt.
5.    Kunna relatera och diskutera den egna undersökningens empiriska material till relevant vetenskapligt forskningsfält.
6.    Kunna skriva och presentera ett sammanhållet vetenskapligt examensarbete präglat av klarhet och stringens i framställning.

Efter avslutad modul ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:
7.    Kunna kritiskt diskutera etiska aspekter och vetenskaplig trovärdighet i den egna undersökningen.
8.    Kunna kritisk granska och diskutera andra studenters examensarbete med avseende på motivering av ämnesval, avgränsning av forskningsfråga, relation till tidigare forskning/teori, val av empiriskt material/data samt resultat/slutsatser.

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs att alla ingående kurser på termin 1, 2 och 3 på socionomprogrammet är avklarade med godkänt resultat.

Undervisningens upplägg

Modul 1: Vetenskaplig metodik, 7,5 hp (Scientific methodology)

Undervisningens upplägg
Undervisningen sker i form av föreläsningar om forskningsprocessens centrala delar, (parvist) grupparbete i den konstellation som avser skriva examensarbetet tillsammans, inlämningsuppgifter, seminariepresentationer och seminarieopponering.

1. För campusutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som traditionell campusutbildning. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma.

2. För distansutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning. Umeå är samlingsort för distansundervisningen, vilket innebär att alla examinationer (om undantag inte meddelas av kursansvarig) och vissa undervisningsinslag sker på samlingsorten (Umeå).


Modul 2: Examensarbete, 15hp (Senior term paper, 15 hp)

Undervisningens upplägg modul 2

Examensarbetet inleds parallellt och synkroniserat med modul 1. Den vetenskapliga kompetensen utvecklas under den progressiva process som sträcker sig över hela kursen. Ansvaret för examensarbetet vilar på de enskilda studenterna. Handläggningsordningen för examensarbeten vid Umeå universitet reglerar de övergripande ramarna för ansvarsfördelning. Handledning erbjuds som stöd i forskningsprocessen, sker huvudsakligen individuellt och kan i inledande skede företas i grupp.

Modulens upplägg och innehåll är väl lämpat för att examensarbetet kan genomföras som ett utvecklingsprojekt i samverkan med en extern organisation inom socialt arbete, t ex uppsatsförfattarens tidigare praktikplats. I förekommande fall anslås även externa forsknings- och utvecklingsinitiativ på den digitala lärandeplattformens anslagstavla.

Examensarbetet ska författas i samarbete med en annan student. Särskilda skäl för att skriva ensam eller tre tillsammans beslutas av kursansvarig i samråd med studierektor. Då fler studenter skriver tillsammans måste ansvarsfördelningen tydliggöras. För att en individuell bedömning ska kunna ske måste det framgå vem av studenterna som har huvudansvar för respektive del i uppsatsens.

I kursen ingår ett obligatoriskt granskningsseminarium där studenters vetenskapliga arbete granskas och diskuteras. Här ingår en oppositionsuppgift där studenter granskar andra medstudenters skrivna examensarbete. Det självständiga vetenskapliga arbetet ska inbegripa ett kritiskt förhållningssätt och en genomarbetad vetenskaplig och praktisk förankring.

1. För campusutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som traditionell campusutbildning. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma.

2. För distansutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning. Umeå är samlingsort för distansundervisningen, vilket innebär att alla examinationer (om undantag inte meddelas av kursansvarig) och vissa undervisningsinslag sker på samlingsorten (Umeå).

Examination

Modul 1: Vetenskaplig metodik, 7,5 hp (Scientific methodology)

Examination
Modulen examineras genom i) inlämningsuppgifter, ii) seminariepresentation och iii) seminarieopposition. För inlämningsuppgift, seminariepresentation och opposition sätts något av betygen godkänd eller underkänd.

Modul 2: Examensarbete, 15hp (Senior term paper, 15 hp)

Examination
Modulen examineras på följande två sätt: 1) Författandet av ett skriftligt examensarbete samt bemötande och diskussion i granskningsseminariet av de synpunkter som riktas mot den skrivna texten i examensarbetet. 2) En genomförd oppositionsuppgift på medstudenters skriftliga examensarbete.
 
Som betyg på examensarbetet används något av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd. För betyget godkänd krävs att studenten genom examensarbetet uppfyller kursens förväntade studieresultat. För betyget väl godkänd krävs att examensarbetet präglas av hög vetenskaplig och metodologisk skicklighet. Som betyg för oppositionsuppgiften ges något av betygen godkänd eller underkänd. Betyg för oppositionen sätts i samband med granskningsseminariet.

Handledningsresurs erbjuds under den termin som studenten är förstagångsregistrerad på kursen, eller senast under nästkommande termin. Om studenten inte avser att nyttja handledningsresurs i enlighet med detta uppmanas studenten att kontakta kursansvarig och studierektor.

Student har för examensarbetets vidkommande rätt att byta medexaminerande lärare (granskare) efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det.

Examination kursen som helhet
För godkänt på kursen som helhet krävs godkänt på samtliga examinerande inslag som ingår i modul 1 och modul 2. För väl godkänt på kursen krävs godkänt på samtliga examinerande inslag som ingår i modul 1 och väl godkänt på modul 2.
Student som ej deltagit i obligatoriskt utbildningsmoment kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Kompletteringen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska ha utförts inom två veckor från tidpunkten för det missade obligatoriska utbildningsmomentet.

För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former, samt att texten håller språklig standard.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsvariation. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: https://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva/regler-for-betyg-och-examination-pa-grund--och-avancerad-niva/

Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 4

Modul 1 Vetenskaplig metodik, 7,5 hp

Att forska i socialt arbete : utmaningar, förhållningssätt och metoder
Dahlgren Lena, Sauer Lennart
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 298 s. :
ISBN: 978-91-44-00462-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Etiska dilemman : forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet
Kalman Hildur, Lövgren Veronica
Malmö : Gleerups : 2012 : 159 s. :
ISBN: 978-91-40-67733-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Handbok i kvalitativ analys
Fejes Andreas, Thornberg Robert
3 uppl. : Liber : 2019 : 300 sidor :
ISBN: 9789147129706
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Lantz Björn
Den statistiska undersökningen : grundläggande metodik och typiska problem
2., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 194 s. :
ISBN: 9789144103372
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Vetenskapsteoretiska grunder : historia och begrepp
Molander Joakim, Hartman Jan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 182, [2] s. :
ISBN: 9144026900
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Snellman Marie-Louise
"Det är ju inte hela tiden bara lycka heller" [Elektronisk resurs] : äldre kvinnors berättade liv - om arbete, omsorg och åldrande i landsbygdsmiljö
Umeå : Institiutionen för socialt arbete, Umeå universitet : 2009 : 278 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-30298
ISBN: 978-91-7264-919-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läs kapitel 2 metodkapitlet

God forskningssed
Vetenskapsrådet : 2017 :
Hämtas på
Obligatorisk

Modul 2 Examensarbete

Augustsson Gunnar
Akademisk skribent : om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande
Lund : Studentlitteratur : 2007 : 166 s. :
ISBN: 978-91-44-00491-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Att vara opponent
Trost Jan, Welin Trost Maria
Lund : Studentlitteratur : 2002 : 85 s. :
ISBN: 91-44-02467-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst