"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen, 7,5 hp

Engelskt namn: Scientific Methods Special Teacher- and Special Education Programmes

Denna kursplan gäller: 2020-11-23 och tillsvidare

Kurskod: 6SP064

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-11-17

Innehåll

Kursen behandlar vetenskapsteoretiska och filosofiska traditioner samt kunskaper om vetenskapliga metoder och deras möjligheter och begränsningar. I kursen läggs särskild vikt vid metodologiska angreppssätt kopplade till forskningsprocessens olika faser. Därutöver behandlas olika kvalitetsaspekter och etiska överväganden som forskaren ställs inför. Innehållet avser att utgöra en grund för planeringen av ett självständigt examensarbete.

Förväntade studieresultat

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen, 7,5 hp
Scientific methods, Special Teacher- and Special Education programmes, 7,5 hp Credits

Efter kursen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för olika vetenskapsteoretiska traditioner, kunskapsanspråk och metodansatser
 • visa förståelse för olika vetenskapliga metoders egenskaper och användbarhet samt relevans för skilda typer av forskningsproblem visa kunskap om metoder för tolkning och analys av data
 • visa förståelse för forskningsprocessens olika delar och hur de förhåller sig till varandra
 • visa kunskap om forskningsetiska frågor

Färdigheter och förmåga

 • formulera ett specialpedagogiskt forskningsproblem och upprätta en forskningsplan med relevans för vald specialisering
 • kunna beskriva och diskutera kvalitetskriterier för olika vetenskapliga metoder

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt granska vetenskapliga texters internlogik med avseende på forskningsprocessens olika delar samt i relation till vetenskapsteoretiska traditioner
 • argumentera för etiska ställningstaganden i relation till forskningsprocessen och eget valt ämne

Behörighetskrav

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp, Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp, Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp samt ytterligare 20 hp från studier på termin 2 inom respektive program och inriktning.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Hela eller delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment är obligatoriska. Undervisningen i vissa kursdelar kan ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

 • deltagande i ett obligatoriskt utbildningsmoment (U/G)
 • ett muntligt seminarium (U/G)
 • en individuell skriftlig inlämningsuppgift (U/G/VG)

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. I de fall då prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av  funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att erhålla betyget väl godkänd (VG) på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur