Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskaplig och professionell metod för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 7,5 hp

Engelskt namn: Research Methods for the Masters Programme in Sports Psychology

Denna kursplan gäller: 2021-10-11 och tillsvidare

Kurskod: 2PS137

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2015-05-11

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-07

Innehåll

Kursen behandlar forskningsprocessens olika faser samt olika typer av forskningsmetoder som används inom psykologin och deras möjligheter och begränsningar. Under kursen ges de studerande färdighetsträning i olika sätt att samla in och analysera empiriskt material. Grunderna i psykologisk testning presenteras. Att kritiskt granska upplägg, metod och resultat i vetenskapliga arbeten och reflektera över forskningsetiska överväganden är också ett viktigt inslag i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas studenten:

* Visa kunskap om grundläggande begrepp inom psykologisk forskningsmetod
* Visa kunskap om datainsamlingsmetoder och förstå i vilka sammanhang olika metoder bör användas
* Visa kunskap om olika metoder för tolkning och analys av data och färdighet att utföra sådana analyser
* Kritiskt granska vetenskapligt arbete med avseende på frågeställningar, metod, resultat, slutsatser samt etiska aspekter
* Visa kännedom om forskningsetiska riktlinjer
* Skriftligt och muntligt kunna kommunicera vetenskap

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen har ett studerandeaktivt upplägg och ges i form av föreläsningar/genomgångar, grupparbeten, datalabbar och handledning. . Undervisningen kan förekomma både online, såväl som på campus. På kursen genomför studenterna projektarbeten där de i grupp arbetar med forskningsprojekt där de samlar in data som sedan analyseras och redovisas. Dessa arbeten redovisas skriftligt, men även muntligt, vilket utgör ett obligatoriskt undervisningsinslag på kursen. Missat tillfälle kompletteras genom deltagande i uppsamlingsseminarium. Förekomst av obligatorisk undervisning anges i schema.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker dels individuellt, dels i grupp. Den individuella examinationen består av en digital tentamen där grundläggande begrepp om psykologisk forskningsmetodik examineras. De projektarbeten som genomförs under kursen examineras individuellt och i grupp, både muntligt och skriftligt. Obligatoriska undervisningstillfällen kompletteras genom deltagande i uppsamlingsseminarier. Muntlig examination kan komma att ske digitalt.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. (minst två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

 Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 41

Research methods in psychology
Smith Jonathan A., Breakwell Glynis M., Wright Daniel B.
4. ed : London : SAGE : 2011 : 602 s. :
ISBN: 0857022636
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.