Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskaplig teori och metod I, 4,5 hp

Engelskt namn: Research Theories and Methods I

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 till 2022-07-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM390

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Radiografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2020-10-22

Innehåll

Kursen omfattar vetenskapsteori, forskningstraditioner samt vetenskapliga metoder. Intersektionella perspektiv i forskning ingår. Databaserad litteratursökning genomförs i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • beskriva olika vetenskapsteoretiska traditioner och begrepp, samt forskningsprocessens steg
 • beskriva kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling och analys
Färdighet och förmåga
 • förklara erfarenhets- och evidensbaserad kunskap, dess påverkan på kunskapbildningen samt betydelse för yrkesutövningen
 • redogöra för, sammanfatta och granska vetenskapliga artiklar inom huvudområdet radiografi
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska och värdera vetenskaplig litteratur

Behörighetskrav

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, föreläsningar och ett seminarium. Seminariet är obligatoriskt. Genomgående ska kursinnehållet bygga på tillgänglig vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av en individuell webbaserad tentamen. För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska delar är fullgjorda.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

- Innehållet i kursen 3OM390 överlappar helt med innehållet i 3OM242
- Kursen 3OM390 ersätter kursen 3OM242

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 30

  Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
  Olsson Henny, Sörensen Stefan
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 328 s. :
  ISBN: 91-47-10051-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thurén Torsten
  Vetenskapsteori för nybörjare
  2. uppl. : Liber : 2007 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-47-08651-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning & klinisk verksamhet
  Willman Ania, Stoltz Peter, Bahtsevani Christel
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 192 s. :
  ISBN: 978-91-44-05644-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Öhman Ann
  Genusperspektiv på vårdvetenskap
  Stockholm : Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning : 2009 : 62 s. :
  Fritt tillgänglig via www.uka.se
  ISBN: 978-91-85027-71-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice
  Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano
  9. ed. : Philadelphia, Pa. : Wolters Kluwer : cop. [2017], 2018 : xxii, 442 s. :
  ISBN: 978-1-4963-5129-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Relevanta artiklar och avhandlingar tillkommer.

 • Giltig från: 2021 vecka 1

  Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
  Olsson Henny, Sörensen Stefan
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 328 s. :
  ISBN: 91-47-10051-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thurén Torsten
  Vetenskapsteori för nybörjare
  2. uppl. : Liber : 2007 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-47-08651-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning & klinisk verksamhet
  Willman Ania, Stoltz Peter, Bahtsevani Christel
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 192 s. :
  ISBN: 978-91-44-05644-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Öhman Ann
  Genusperspektiv på vårdvetenskap
  Stockholm : Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning : 2009 : 62 s. :
  Fritt tillgänglig via www.uka.se
  ISBN: 978-91-85027-71-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Relevanta artiklar och avhandlingar tillkommer.