Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

Engelskt namn: Theory of knowledge and method

Denna kursplan gäller: 2013-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 6ES053

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogisk yrkesverksamhet: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2012-02-17

Innehåll

I kursen behandlas vetenskapsteori samt vetenskapsteoretiska och metodiska förhållningssätt. I kursen presenteras och problematiseras metoder för insamling av material och empiri såsom intervju, observation och enkät, samt metoder för gestaltande arbete inom en vetenskaplig kontext. Ett urval tillämpas och problematiseras i mindre övningsuppgifter. Litteratur- och informationssökning behandlas liksom granskning av vetenskapliga arbeten. I kursen ingår även övningar i att planera det kommande examensarbetet på magisternivå, vilket bl.a. innebär att upprätta en forskningsplan.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna: – visa förståelse för grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp ¬ använda och visa förståelse för hur olika insamlingsmetoder som intervju, observation, enkät och materielval används – använda olika verktyg för litteratur- och informationssökning – använda intervju, observation och enkät som datainsamlingsmetod – diskutera vetenskapsteoretiska förhållningssätt i relation till eget valt problemområde – uppvisa färdigheter i att kritiskt granska vetenskapliga arbeten – självständigt upprätta en forskningsplan i vilken ett forskningsproblem formuleras samt valda datainsamlingsmetoder beskrivs och motiveras

Behörighetskrav

Lärarexamen om minst 180 hp eller motsvarande inkluderande examensarbete om 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Närvaro är obligatorisk vid kursträffarna eftersom examination sker på grundval av de campusförlagda seminarierna förutom de individuella inlämningsuppgifterna. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik vilket innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens.

Examination

Den studerandes kunskaper examineras skriftligt och muntligt. Examinationen sker vid seminarier och redovisningar samt i en slutredovisning där den egna forskningsplanen med syftesformulering och frågeställningar samt metodiska ansatser gemensamt granskas. Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Studerande som underkänts har rätt till förnyad examination. Den studerande har rätt att examineras två år efter förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts två gånger har rätt att hos humanistisk fakultet begära att annan lärare utses som examinator. För betyget Väl Godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera de teorier och perspektiv som behandlas samt utifrån dessa argumentera för olika ståndpunkter och slutsatser. Forskningsplanen skall vara väl formulerad och omfatta syftesformulering och genomarbetade frågeställningar där delar av bakgrunden och metod anges och diskuteras. Tillgodoräknande Tillgodoräknande av del av kurs beslutas efter skriftlig ansökan av kursansvarig vid institutionen för estetiska ämnen. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas efter skriftlig ansökan av humanistisk fakultet. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas. Blankett för tillgodoräknande www.umu.se/blankett/SA

Övriga föreskrifter

Den studerande behöver ha tillgång till Internetuppkopplad dator med cd-läsare och ljudkort för att kunna delta i kursens konferenser, skicka in uppgifter och diskutera vissa frågeställningar. De vanligaste operativsystemen i lärarutbildningen är Windows och Mac OS. Kommunikationsplattformen Cambro/Moodle används i kursen.

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 4

Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod
Alvesson M., Sköldberg K.
2. uppl : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 598 s. :
ISBN: 9789144046150
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-04826-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Denscombe Martyn
Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 445 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/7197-02/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-05004-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Halvorsen Else Marie
Kunstfaglig og pedagogisk FoU : nærhet, distanse, dokumentasjon
Kristiansand : Høy̜skoleforl. : 2007 : 186 s. :
ISBN: 978-82-7634-753-1 (hft)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Huhmarniemi Maria
Community Arts Projects and Virtual Learning Environments
Ingår i:
Art, community and environment
Bristol, UK : Intellect : 2008 : xiii, 314 p. :
Obligatorisk

InterViews : learning the craft of qualitative research interviewing
Kvale Steinar, Brinkmann Svend
2. ed. : Los Angeles : Sage Publications : cop. 2009 : 354 s. :
ISBN: 978-0-7619-2542-2 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kopietz Reinhard
Making Music and Making sense Through Music. Expressive Performance and Communication
Ingår i:
Handbook of research on music teaching and learning
New York : Schirmer Books : cop. 1992 : xvi, 832 s. : sid. pp 522-41 :
Obligatorisk

Merriam Sharan B.
Fallstudien som forskningsmetod
Lund : Studentlitteratur : 1994 : 228 s. :
ISBN: 91-44-39071-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod
Sohlberg Peter, Sohlberg Britt-Marie
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2002 : 232 s. :
ISBN: 91-47-05102-7 : 318:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Thurén Torsten
Vetenskapsteori för nybörjare
2. uppl. : Liber : 2007 : 152 s. :
ISBN: 978-91-47-08651-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Skåreus Eva
Tilde, tema Genus & estetiska ämnen
Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2011 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Rapport nr. 14 (valda artiklar)

Vid övningar i att planera det kommande magisterarbetet och vid granskning av vetenskapliga artiklar sker val av litteratur i samråd med undervisande lärare.

Referenslitteratur

Introduktion till forskningsmetodik
Bell Judith, Nilsson Björn
4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 265 s. :
ISBN: 91-44-04645-6 och 978-91-44-04645-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kvalitativ intervju : från vetenskapsteori till fältstudier
Ryen Anne, Torhell Sven-Erik
1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2004 : 248 s. :
ISBN: 91-47-07278-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album