Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskapliga metoder, 4 hp

Engelskt namn: Scientific Methods

Denna kursplan gäller: 2011-09-19 och tillsvidare

Kurskod: 3OT137

Högskolepoäng: 4

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: programrådet för odontologiska program, 2011-06-30

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2013-03-20

Innehåll

Kursen ges inom tandteknikerprogrammet, termin 3 och 5.
Kursen består av två delkurser:
Delkurs 1: 2 högskolepoäng (termin 3)
Delkurs 2: 2 högskolepoäng (termin 5)

Delkurs 1
Vetenskapsmetodik, allmän- och forskningsetik.

Delkurs 2
Vetenskapsmetodik samt statistik.

Förväntade studieresultat

Delkurs 1
Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • visa kunskap om adekvata sökmetoder främst i medicinska databaser
 • kunna kritiskt läsa vetenskapliga artiklar samt ha insikt i vetenskapliga artiklars uppbyggnad
 • ha kunskap om de metoder som används vid framtagande och bearbetning av vetenskapliga data
 • visa kunskap och förståelse för allmän- och forskningsetik
 • ha grundläggande kunskap om strukturen i vetenskapligt författande samt krav på ett vetenskapligt arbete
 • ha kunskap om skillnader och likheter mellan olika typer av artiklar som originalartikel, översiktsartikel, fallstudie, systematisk översiktsartikel
 • visa kunskap och förståelse för likheter och skillnader mellan citering av text, omskrivning av refererat textavsnitt och plagiat av text
 • ha kunskap om grundläggande element i evidensbaserad medicin och innebörden av bias, samt ha ett kritiskt förhållningssätt till olika typer av klinisk kunskap
 • ha kunskap om processen från planering till publicering av vetenskaplig artikel
 • visa kunskap i och förståelsen för olika granskningsprocesser av vetenskapliga studier och muntliga presentationer.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • visa grundläggande förmåga att skriftligt sammanfatta vetenskaplig text
 • visa förmåga att söka litteratur i medicinska databaser
 • visa förmåga att granska och kritiskt värdera ett examensarbete samt återkoppla detta skriftligt och muntligt
 • visa förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation om vetenskapliga studier
 • visa förmåga att läsa, kritiskt granska och tillgodogöra sig vetenskapliga artiklar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • visa förmåga till ett kritiskt förhållningssätt till olika typer av kunskap
 • visa förmåga till ett etiskt förhållningssätt till forskningen.
Delkurs 2
Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • ha kunskap om deskriptiv statistik med huvudinriktning mot univariata metoder samt ha kunskap om grundläggande element inom området
 • ha fördjupade kunskaper i litteratursökning i universitetets databaser
 • ha fördjupad kunskap och förståelse för att granska och tillgodogöra sig vetenskapliga artiklar
 • visa fördjupad kunskap och förståelse för adekvat forskningsmetodik inom tandteknik/odontologi
 • visa fördjupad förståelse for forskningsetik.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • visa fördjupad förmåga att granska och tillgodogöra sig vetenskapliga artiklar
 • visa fördjupad förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation om vetenskapliga studier
 • visa förmåga att genomföra forskningsetisk analys
 • visa förmåga att hypotespröva och använda deskriptiv statistik med huvudsaklig inriktning mot univariata metoder.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • visa fördjupad förmåga till ett etiskt förhållningssätt till forskningen.

Behörighetskrav

Delkurs 1: Den studerande ska inom tandteknikerprogrammet vara godkänd i samtliga kurser på termin 1. Delkurs 2: Den studerande ska inom tandteknikerprogrammet vara godkänd i samtliga kurser på termin 3.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier och demonstrationer. Litteraturstudier, seminarier och demonstrationer inom de båda delkurserna är obligatoriska.
Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Efter genomgången kurs ska den studerande kritiskt ha granskat en vetenskaplig artikel och skrivit ett abstract till artikeln samt satt en adekvat titel på arbetet. Arbetet ska presenteras såväl skriftligt som muntligt. Dessutom ska den studerande ha genomfört litteratursökningsuppgifter och en hemtentamen.
Krav för godkänd kurs: Deltagande i de obligatoriska momenten och godkänt resultat på de olika uppgifterna i delmomenten.
Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program (PRO).

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader.Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.