Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign, 7,5 hp

Engelskt namn: Scientific Perspectives and Research Design

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 2PS102

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Psykologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten på institutionen för psykologi, 2013-03-01

Reviderad av: Prefekten, 2021-03-11

Innehåll

Kursen behandlar vetenskapligt arbetssätt inom psykologi utifrån olika vetenskapliga perspektiv och forskningsdesigner, vilket sker genom integrering av teori, seminariediskussioner och praktiska övningar. Kursen inkluderar (i) fördjupning i vetenskapliga grundbegrepp, (ii) olika perspektiv avseende vetenskapsteori, psykologins historia och forskningsetik och (iii) forskningsdesign för experimentella, kvasi-experimentella, korrelativa, kvalitativa och epidemiologisk studier. Beroende på den studerandes utbildningsprogram följs ett av två separata spår: en kognitionsvetenskaplig eller en hälsopsykologisk.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
*    visa fördjupad metodkunskap inom psykologi avseende vetenskapliga perspektiv och forskningsdesigner
*    visa väsentligt fördjupade kunskaper om vetenskapliga grundbegrepp,
*    visa bred förståelse för olika perspektiv inom vetenskapsteorin och för olika skolbildningar inom akademisk psykologi genom historien,


Färdighet och förmåga
*    visa förmåga att kritiskt och kreativt designa studier av experimentell, kvasi-experimentell, korrelativ, kvalitativ och epidemiologisk karaktär,
*    visa förmåga att på engelska kommunicera inom det vetenskapliga fält kursen berör,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    visa fördjupad insikt i forskningsetiska principer och kunna tillämpa dessa på det egna kunskapsområdet genom att identifiera och bedöma relevanta etiska aspekter,

Behörighetskrav

Univ: 90 hp inom ett huvudområde.

En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar under handledning.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker genom en skriftlig salstentamen, en skriftlig hemtentamen samt genomförande av praktiska övningar samt muntlig presentation vid seminarier.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd.  På skriftlig sals- och hemtentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På praktiska övningar samt muntlig presentation vid seminarier ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Studerande har rätt till 5 eller 2 examinationstillfällen (två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första


Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska studievägledare, i samråd med kursansvarig lärare och examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Inför kursstarten förväntas den studerande ha kunskaper i vetenskapligt arbetssätt motsvarande t ex Graziano, A. M., och Raulin, M. (8th ed.) (2012). Research Methods: A Process of Inquiry. New York: Addison Wesley Longman.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34

Litteratur

Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference
Shadish W. R., Cook T. D., Campbell D. T.
Boston : Houghton Mifflin : cop. 2002 : xxi, 623 s. :
ISBN: 0-395-61556-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar om ca 400 sidor tillkommer.