Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Yrkesmässig handledning, 7,5 hp

Engelskt namn: Professional supervision

Denna kursplan gäller: 2014-08-25 och tillsvidare

Kurskod: 3FT906

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Arbetsterapi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-04-23

Innehåll

Kursen innefattar kunskap och insikt i professionell vägledning genom samtal, strategier för handledning, feedback och bedömning, handledning i grupp, kunskapssyn och lärande samt grupprocesser. Betydelsen av samverkan uppmärksammas.
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • självständigt planera och genomföra handledningsprocessen i den egna verksamheten samt stimulera den handleddes reflexion, lärande och handling utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet;
 • aktivt beskriva och tillämpa principer förutvecklingsinriktad pedagogik;
 • med god insikt förklara och hantera grupprocesser;
 • reflektera över och kritiskt värdera sitt professionella förhållningssätt i handledningssituationer ur olika perspektiv, särskilt ur etnicitets- och genusperspektiv;
 • föreslå och diskutera former för samverkan mellan verksamhet och universitet i utbildningsfrågor.

Behörighetskrav

Utbildning som arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska eller socionom. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska). Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen (eventuellt utbildning om inte examen krävs) från svenskt universitet/ högskola.

Undervisningens upplägg

Under kursträffarna bearbetas de olika avsnitten genom föreläsningar, gruppdiskussioner, praktiska övningar och seminarier. Däremellan bedrivs självstudier och handledning. Under kursen används ett studentaktivt arbetssätt med självstudier, individuella uppgifter, handledning och analys av videoinspelad handledning samt processreferat. Studierna sker i form av distansstudier med två träffar på studieorten samt en nätbaserad kursträff.
 

Examination

Examinationen sker i form av skriftliga inlämningsuppgifter, analys av videoinspelad handledning samt obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid seminarier, gruppdiskussioner och praktiska övningar.
Som betyg används en tregradig betygsskala, underkänd, godkänd och väl godkänd. För att bli godkänd på kursen krävs följande:
1. Närvaro och aktivt deltagande vid seminarier och övriga obligatoriska moment. 2. Godkända inlämningsuppgifter I förekommande fall fullgjorda kompletteringsuppgifter vid frånvaro
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs utöver kraven för godkänd, betyget väl godkänd på inlämningsuppgift.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. För tillgodoräknande av kursen i Masterprogrammet i fysioterapi krävs kandidatexamen som förkunskapskrav. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.
 

Litteratur

 • Giltig från: 2016 vecka 28

  Nycklar till kunskap : om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning
  Hedin Anna, Svensson Lennart
  2., omarb. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 252 s. :
  ISBN: 978-91-44-07288-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Professionell vägledning : med samtal som redskap.
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 115 s. :
  ISBN: 91-44-00235-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handledning och praktisk yrkesteori
  Lauvås Per, Handal Gunnar, Nilsson Björn
  3., uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 431 s. :
  ISBN: 9789144091785
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer utifrån studenternas egna val.

 • Giltig från: 2014 vecka 35

  På egna villkor : en strategi för handledning
  Handal Gunnar, Lauvås Per
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2000 : 164 s. :
  ISBN: 91-44-01116-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nycklar till kunskap : om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning
  Hedin Anna, Svensson Lennart
  2., omarb. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 252 s. :
  ISBN: 978-91-44-07288-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Professionell vägledning : med samtal som redskap.
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 115 s. :
  ISBN: 91-44-00235-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer utifrån studenternas egna val.