Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkeologi: utredningar och fältinventeringar, 7,5 hp

Engelskt namn: Archaeology: Landscape Analysis and Surveying

Denna kursplan gäller: 2020-12-14 och tillsvidare

Kurskod: 1AR042

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-01-12

Innehåll

Kursens mål är att ge studenter grundläggande färdigheter i uppläggning och genomförande av arkeologiska utredningar vad gäller förarbete, fältinventeringar och efterföljande analysarbeten och avrapportering. Studenterna får praktiska färdigheter i uppläggning av utredningsplaner, excerpering, inventering, GPS och GIS databehandling, rapportering och muntlig samt skriftlig presentation av arbetet.

Kursen är huvudsakligen yrkesinriktad till sin karaktär, dock innefattar den ett vetenskapsteoretiskt moment som belyser arbetets metodologiska aspekter och forskningshistorik. 

Kursen består av följande moduler:

1) Kulturmiljövård och uppdragsarkeologi: då och nu (1 poäng)
2) Förarbete: planering och excerpering (1,5 poäng) 
3) Fältarbete: inventering, metod och utförande (3 poäng)
4) Efterarbete: bearbetning och rapportskrivande (2 poäng)

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 •  ha visat god kunskap om arkeologiska dokumentationsteknikens forskningshistorik vad gäller metod, teori och praxis inom kulturmiljövård i Sverige för och nu (modul 1).
 •  ha visat god kunskap om arkeologiska dokumentationstekniker vad gäller förarbetet, fältarbetet och efterarbetet (modul 2, 3 och 4).
Färdighet och förmåga
 • ha visat god förmåga att uppfatta och bedöma förhållandet mellan fältarkeologiska metoder och bakomliggande teoretiska och vetenskapliga föresatser (modul 1).
 • ha visat god förmåga att upprätta en projektplan för en arkeologisk utredning åtföljd av en excerpering d.v.s. en probleminriktad insamling, sammanställning och bearbetning av källmaterial och GIS-data (modul 2).
 • ha visat god förmåga att identifiera kulturlämningar, d.v.s. både fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar, i fält (modul 3).
 • ha visat god förmåga att i fält tillämpa dokumentationstekniker för kulturlämningar i enlighet med Riksantikvarieämbetets fastställda regelverk (modul 3).
 • ha visat god förmåga att i fält orientera sig med karta och kompass samt med GPS (modul 3). 
 • ha visat god förmåga att i fält utföra enklare kartering som led i dokumentationsprocessen (modul 3).
 • ha visat god förmåga att hantera inmätningsteknik (GPS data) och bearbeta detsamma med ett GIS-program (modul 2, 3 och 4).
 • ha visat god kunskap och förmåga att systematiskt hantera, bearbeta, redovisa och sammanställa i rapportform allt insamlat material från excerpering och fältarbete i enlighet med länsstyrelsens och/eller Riksantikvarieämbetets fastställda regelverk (modul 2, 3 och 4).
 • ha visat god förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med myndigheter, uppdragsgivare och allmänheten (modul 2, 3 och 4).
 • ha visat god förmåga att diskutera förhållandet mellan kulturlämningar och landskap samt relevansen av utredningens samtliga tre arbetsmoment (modul 2, 3 och 4).

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ha visat god förmåga att diskutera och bedöma arkeologiska utredningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter (modul 1, 2, 3 och 4).
 • ha god förmåga att förmedla relevant information om arkeologiska utredningar och om kulturmiljön till berörda myndigheter, uppdragsgivare och allmänheten (modul 1, 2, 3 och 4).

Behörighetskrav

60 hp arkeologi eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges under dagtid i 50 % studietakt. Undervisningsformen innefattar föreläsningar, grupparbeten, seminarier, handledning, laborationer och fältstudier. Modul 1, 2 och 4 ges på universitet, dels i lärosal, dels i datalabbet Humlab samt på berört museum vid excerpering av deras antikvarisk-topografiska arkiv. Modul 3 ges huvudsakligen i fält. På grund av logistiska skäl kan det krävas pendling till en annan ort än Umeå, alternativt kan det krävas övernattningar på annan ort än Umeå.

Examination

1) Kulturmiljövård och uppdragsarkeologi: då och nu (1 poäng) examineras via ett seminarium som betygssätts med U eller G. Examinationen sker i grupp. 
2) Förarbete: planering och excerpering (1,5 poäng) examineras i form av praktisk, muntlig och skriftlig arbetsprestation under obligatorisk närvaro. Det betygsätts med U och G. Examinationen sker i grupp och enskilt. 
3) Fältarbete: inventering, metod och utförande (3 poäng) examineras i form av praktisk, muntlig och skriftlig arbetsprestation under obligatorisk närvaro. Det betygsätts med U och G. Examinationen sker i grupp och enskilt.
4) Efterarbete: bearbetning och rapportskrivande (2 poäng) examineras i form av praktisk, muntlig och skriftlig arbetsprestation under obligatorisk närvaro samt rapportskrivning. Det betygsätts med U, G och VG. Examinationen sker i grupp och enskilt.
Merparten av arbetet sker i grupp men bedömning av arbetsprestation sker individuellt. Utöver detta består examinationen av en individuell skriftlig rapport (modul 4). Bedömningskriterier och dokumentationsmetoder för individuella arbetsinsatser presenteras av examinator vid kursstarten. Kvaliteten och graden av aktivt deltagande i förarbetet, fältarbetet och efterarbetet beaktas vid betygssättning. God aktivitet kan innebära att ett betyg kan lyftas från G till VG. 

För kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) samt Väl Godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska inslag är godkända. För att få VG på hela kursen krävs godkänt betyg på modul 1, 2, och 3 samt VG på modul 4. 

Studerande som godkänts får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg. För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. 

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg, om inte särskilda skäl talar emot det. 

De praktiska delarna av förarbetet (excerpering av data), fältarbetet och efterarbetet (bearbetning av fältdatafångsten) under kursen utgör speciella examinationsformer där obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gängse regler för omprov eller ersättas med andra likvärdiga uppgifter som kan anpassas för att stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. I händelse av underkänt betyg för excerpering av data, fältarbetet och/eller bearbetning av fältdatafångst erbjuds omprov när motsvarande kurs ges på nytt.  

Ansvarig examinator äger rätt att besluta att underkänna en student under pågående fältarbete i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under kursen kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Kursen avbryts då i förtid och studenten får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett kurstillfälle är förbrukat. I samband med ett beslut om underkännande under pågående kurs ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få påbörja kursen på nytt samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 4

  Andersson Rikard
  Träd med kulturspår i urskogen.
  Ingår i:
  Svensk botanisk tidskrift
  Stockholm : Svenska botaniska föreningen : 1907- :
  Obligatorisk

  Aronsson Kjell-Åke
  Samiska kulturmiljöer i Sverige. En forskningsöversikt
  Stockholm: Riksantikvarieämbetet. : 1994 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Emanuelsson Marie
  Skogens biologiska kulturarv. Att tillvarata föränderliga kulturvärden
  Stockholm: Riksantikvarieämbetet : 2003 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Jensen Ronnie
  Fornminnesinventeringen. Nuläge och kompletteringsbehov. En riksöversikt.
  Stockholm: Riksantikvarieämbetet. : 1997 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Jönsson Bosse
  Fornminnesinventering inom Örnsköldsviks kommun. Arkeologi nolaskogs. Fornlämningar, fynd och forskning i norra Ångermanland. Red. Leif Grundberg och Lena Edblom.
  Skrifter från Örnsköldsviks Museum nr. 3 : 1992 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 28-37.

  Loeffler David
  Inventeringsmetoder
  Arkeologi i Norr 1995/1996, nr. 8/9 : 1999 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 69-92.

  Loeffler David
  Archeological surveys - a few reflections exemplified by features and finds from Hångstaörn, Medelpad
  Arkeologi i Norr 2007, nr. 10 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 137-151.

  Loeffler David
  Contested Landscapes/Contested Heritage. History and heritage in Sweden and their archaeological implications concerning the interpretation of the Norrlandian past. Archaeology and Environment 18.
  Umeå: Department of Archaeology and Sáme Studies, University of Umeå : 2005 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Olsson Anna-Lena (Red.).
  Handledning för inventering och dokumentation av forn- och kulturlämningar för FMIS. Version 1.1.
  Stockholm: Riksantikvarieämbetet : 2008 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Olsson Anna-Lena (Red.).
  Handledning för inventering och dokumentation av forn- och kulturlämningar för FMIS. Exempelsamling. Version 1.0
  Stockholm: Riksantikvarieämbetet : 2008 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Palmbo Frida
  Skadade fornlämningar och behov av fornminnesinventering i Norrbotten
  Norrbottens länsmuseums hemsida : 2018 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Riksantikvarieämbetet
  Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen. Uppdragsarkeologi. Samråd och tillståndsprövning inför arbetsföretag
  Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Opublicerad rapport : 2015 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Riksantikvarieämbetet
  Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen. Uppdragsarkeologi. Det uppdragsarkeologiska systemet.
  Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Opublicerad rapport : 2015 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Riksantikvarieämbetet
  Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen. Uppdragsarkeologi. Rapportering och dokumentationsmaterial.
  Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Opublicerad rapport : 2015 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Riksantikvarieämbetet
  Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Version 4.7.
  Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Opublicerad rapport : 2018 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  En fornminnesinventering i Norrland för 100 år sedan.
  Selinge Klas-Göran, Nordsvensk forntid. Red. Hans Christiansson & Åke
  Skytteanska samfundets handlingar 6 : 1969 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 243-267.

  Selinge Klas-Göran
  Den närvarande förflutna. 50 år med fornminnesinventeringen
  Riksantikvarieämbetets och Statens historiska museers årsbok 1987-1988 : 1989 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 7-32.

  SFS 1988:950. Svensk författningssamling (SFS) 1988:950. Kulturmiljölagen
  Kulturdepartementet, Stockholm :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 21 sidor

  Målbilder för god miljöhänsyn
  Jönköping: Skogsstyrelsen : 2014 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Skogsvårds Lagstiftningen. Gällande regler 1 april 2020
  Jönköping: Skogsstyrelsen : 2020 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 58-59.

  Referenslitteratur

  Olsson, Anders. (Red.).
  Kulturmiljövård i skogen. Att känna och bevara våra kulturminnen.
  Jönköping: Skogsstyrelsen. : 1992 :

  Wastenson, Leif & Selinge, Klas-Göran. ( Red.).
  Kulturminnen och kulturmiljövård
  Stockholm: Sveriges nationalatlas (SNA) : 1994 :

 • Giltig från: 2021 vecka 3

  Andersson Rikard
  Träd med kulturspår i urskogen.
  Ingår i:
  Svensk botanisk tidskrift
  Stockholm : Svenska botaniska föreningen : 1907- :
  Obligatorisk

  Aronsson Kjell-Åke
  Samiska kulturmiljöer i Sverige. En forskningsöversikt
  Stockholm: Riksantikvarieämbetet. : 1994 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Emanuelsson Marie
  Skogens biologiska kulturarv. Att tillvarata föränderliga kulturvärden
  Stockholm: Riksantikvarieämbetet : 2003 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Jensen Ronnie
  Fornminnesinventeringen. Nuläge och kompletteringsbehov. En riksöversikt.
  Stockholm: Riksantikvarieämbetet. : 1997 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Jönsson Bosse
  Fornminnesinventering inom Örnsköldsviks kommun. Arkeologi nolaskogs. Fornlämningar, fynd och forskning i norra Ångermanland. Red. Leif Grundberg och Lena Edblom.
  Skrifter från Örnsköldsviks Museum nr. 3 : 1992 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 28-37.

  Loeffler David
  Inventeringsmetoder
  Arkeologi i Norr 1995/1996, nr. 8/9 : 1999 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 69-92.

  Loeffler David
  Chapter Four. Discovering and/or Creating the Prehistoric Past. Contested Landscapes/Contested Heritage. History and heritage in Sweden and their archaeological implications concerning the interpretation of the Norrlandian past. Archaeology and Environment 18.
  Umeå: Department of Archaeology and Sáme Studies, University of Umeå. : 2005 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Pp. 197-206.

  Loeffler David
  Archeological surveys - a few reflections exemplified by features and finds from Hångstaörn, Medelpad
  Arkeologi i Norr 2007, nr. 10 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 137-151.

  Olsson Anna-Lena (Red.).
  Handledning för inventering och dokumentation av forn- och kulturlämningar för FMIS. Version 1.1.
  Stockholm: Riksantikvarieämbetet : 2008 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Olsson Anna-Lena (Red.).
  Handledning för inventering och dokumentation av forn- och kulturlämningar för FMIS. Exempelsamling. Version 1.0
  Stockholm: Riksantikvarieämbetet : 2008 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Palmbo Frida
  Skadade fornlämningar och behov av fornminnesinventering i Norrbotten
  Norrbottens länsmuseums hemsida : 2018 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Riksantikvarieämbetet
  Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen. Uppdragsarkeologi. Samråd och tillståndsprövning inför arbetsföretag
  Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Opublicerad rapport : 2015 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Riksantikvarieämbetet
  Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen. Uppdragsarkeologi. Det uppdragsarkeologiska systemet.
  Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Opublicerad rapport : 2015 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Riksantikvarieämbetet
  Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen. Uppdragsarkeologi. Rapportering och dokumentationsmaterial.
  Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Opublicerad rapport : 2015 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Riksantikvarieämbetet
  Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Version 4.7.
  Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Opublicerad rapport : 2018 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  En fornminnesinventering i Norrland för 100 år sedan.
  Selinge Klas-Göran, Nordsvensk forntid. Red. Hans Christiansson & Åke
  Skytteanska samfundets handlingar 6 : 1969 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 243-267.

  Selinge Klas-Göran
  Den närvarande förflutna. 50 år med fornminnesinventeringen
  Riksantikvarieämbetets och Statens historiska museers årsbok 1987-1988 : 1989 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 7-32.

  SFS 1988:950. Svensk författningssamling (SFS) 1988:950. Kulturmiljölagen
  Kulturdepartementet, Stockholm :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 21 sidor

  Målbilder för god miljöhänsyn
  Jönköping: Skogsstyrelsen : 2014 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Skogsvårds Lagstiftningen. Gällande regler 1 april 2020
  Jönköping: Skogsstyrelsen : 2020 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 58-59.

  Referenslitteratur

  Olsson, Anders. (Red.).
  Kulturmiljövård i skogen. Att känna och bevara våra kulturminnen.
  Jönköping: Skogsstyrelsen. : 1992 :

  Wastenson, Leif & Selinge, Klas-Göran. ( Red.).
  Kulturminnen och kulturmiljövård
  Stockholm: Sveriges nationalatlas (SNA) : 1994 :